V. Pranckietis bus savarankiškas Seimo pirmininkas
Sei­mo pir­mi­nin­ku iš­rink­tas Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) at­sto­vas 58 me­tų Vik­to­ras Pra­nckie­tis tei­gia bū­siąs sa­va­ran­kiš­kas par­la­men­to va­do­vas.

„Aš esu bran­daus am­žiaus žmo­gus, ir man gy­ve­ni­me nie­kas to­no ne­už­da­vi­nė­jo“, – sek­ma­die­nį LRT te­le­vi­zi­jos lai­dai „Sa­vai­tė“ sa­kė po­li­ti­kas, pa­klaus­tas, ar Sei­mą val­dys jis, o ne par­ti­jos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

V.Pra­nckie­tis tvir­ti­no, kad jam ne­rei­kės nie­kie­no pa­gal­bos už­si­tar­nau­ti re­pu­ta­ci­ją.

„Aš vi­sa­da dir­bau sa­va­ran­kiš­kai ir sa­vo re­pu­ta­ci­ją už­si­tar­na­vau sa­va­ran­kiš­kai, ir man ne­rei­kia pa­gal­bos re­pu­ta­ci­jai už­si­tar­nau­ti ar už­si­ti­krin­ti sa­vo sa­va­ran­kiš­ku­mui. Siū­lau ši­tą klau­si­mą už­da­ry­ti“, – tei­gė jis.

V.Pra­nckie­tis Sei­mo pir­mi­nin­ku iš­rink­tas pir­ma­die­nį, lap­kri­čio 14 die­ną, per pir­mą­jį Sei­mo po­sė­dį. Jo kan­di­da­tū­rą iš­kė­lė di­džiau­sia par­la­men­ti­nė frak­ci­ja – LVŽS.

A.Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius ag­ro­no­mas į par­la­men­tą iš­rink­tas vien­man­da­tė­je Rau­dond­va­rio apy­gar­do­je.