V.Pranckietis: Astravo AE statybų sustabdyti neįmanoma
Lie­tu­va ne­be­tu­ri ga­li­my­bių su­stab­dy­ti ša­lia Lie­tu­vos sie­nos Bal­ta­ru­si­jos vyk­do­mų As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bos dar­bų, to­dėl pa­grin­di­nį dė­me­sį rei­kia skir­ti šios jė­gai­nės sau­gu­mui, tvir­ti­na Sei­mo pir­mi­nin­kas.

„Mes kal­ba­me pir­mo­je ei­lė­je apie sau­gu­mą. Apie su­stab­dy­mą elek­tri­nės sta­ty­bos, tur­būt jau kiek mes čia siek­tu­me kal­bė­ti, tur­būt tai pa­siek­ti ne­įma­no­ma, bet ne­pirk­ti elek­tros vi­sa­da ga­li­ma“, – in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui tre­čia­die­nį sa­kė Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

Pa­sak jo, kai­my­ni­nės ša­lys su­pran­ta Lie­tu­vos ne­ri­mą dėl Bal­ta­ru­si­jos sta­to­mos As­tra­vo AE sau­gu­mo.

„Taip, su­pran­ta­ma ši­ta Lie­tu­vos po­zi­ci­ja. Kai ka­da bū­na ša­ly­se, kad lyg­tai ban­do abe­jo­ti, bet ka­da pa­kal­ba­me apie ne­sau­gu­mą, vi­si su­pran­ta. Vi­si pui­kiai at­si­me­na Čer­no­by­lio pa­vyz­dį ir to­dėl ne­abe­jo­ja, kad tu­ri bū­ti už­ti­krin­tas sau­gu­mas“, – tei­gė Sei­mo pir­mi­nin­kas.

Lie­tu­vos po­zi­ci­ją ir veiks­mus dėl Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mos As­tra­vo AE AE koor­di­nuo­jan­tis am­ba­sa­do­rius ypa­tin­giems pa­ve­di­mams Da­rius De­gu­tis va­sa­rio pra­džio­je in­ter­viu BNS sa­kė, kad Lie­tu­vos tiks­las yra siek­ti, jog jė­gai­nės sta­ty­bos bū­tų su­stab­dy­tos.

„Mū­sų ži­nia šian­dien ir yra – mes ra­gi­na­me par­tne­rius ir bi­čiu­lius, at­sa­kin­gas or­ga­ni­za­ci­jas, ins­ti­tu­ci­jas, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją ir vals­ty­bes, pra­šo­me su­si­pa­žin­ti su ti­kra si­tua­ci­ja, su­vok­ti grės­mes ir par­em­ti mū­sų lo­giš­ką, svei­ką ra­gi­ni­mą, kad As­tra­vo AE sta­ty­bos bū­tų su­stab­dy­tos“, – tvir­ti­no D.De­gu­tis.

Lie­tu­vos par­la­men­ti­nių po­li­ti­nių par­ti­jų ly­de­riai pra­ėju­sią sa­vai­tę su­ta­rė glau­džiau koor­di­nuo­ti elek­tros blo­ka­vi­mą iš Bal­ta­ru­si­jos As­tra­vo AE. Aš­tuo­nių par­ti­jų ly­de­rių pa­si­ra­šy­ta­me su­si­ta­ri­me ža­da­ma vie­nin­gai par­em­ti įsta­ty­mą, ku­ris jė­gai­nę pri­pa­žin­tų ne­sau­gia ir užd­raus­tų Lie­tu­vos ener­gi­jos rin­ko­je pre­kiau­ti jo­je pa­ga­min­ta elek­tra.

Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė tei­gia, kad 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus sta­to­mo­je As­tra­vo AE nuo­lat ne­si­lai­ko­ma sau­gu­mo stan­dar­tų. Jė­gai­nė­je bus įreng­ti du reak­to­riai, ku­rių kiek­vie­no ga­lia – 1200 me­ga­va­tų. Pir­mą­jį reak­to­rių pla­nuo­ja­ma įjung­ti 2019-ai­siais, o an­trą­jį – 2020 me­tais.

Bal­ta­ru­si­ja Lie­tu­vos prie­kaiš­tus at­me­ta ir sa­ko, kad jė­gai­nė­je bus tai­ko­mi aukš­čiau­si sau­gu­mo stan­dar­tai.