V. Pranckietis: algos turėtų būti didinamos vienodai
Rei­kė­tų ras­ti vie­ną dy­dį, ku­riuo re­mian­tis at­ei­ty­je at­ly­gi­ni­mai tu­rė­tų bū­ti ke­lia­mi ir vals­ty­bi­nia­me, ir pri­va­čia­me sek­to­riu­je, sa­ko Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

„Gal­būt rei­kė­tų gal­vo­ti at­ei­ty­je, kad iš­vis ne­bū­tų to­kios at­skir­ties – pri­va­tus sek­to­rius, ne­pri­va­tus sek­to­rius. Tie­siog vi­si at­ly­gi­ni­mai ga­lė­tų bū­ti sie­ja­mi su in­dek­suo­ja­mu vie­nu dy­džiu, ir jei­gu ke­lia­me, tai ke­lia­me vi­sur, ir eko­no­mi­ka tai lei­džia“, – tre­čia­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė par­la­men­to va­do­vas.

Jis pri­pa­ži­no, kad par­la­men­te svars­to­mi siū­ly­mai ki­tą­met di­din­ti ba­zi­nį dy­dį, pa­gal ku­rį skai­čiuo­ja­mas dar­bo už­mo­kes­tis po­li­ti­kams, tei­sė­jams, par­ei­gū­nams ir tar­nau­to­jams.

„Taip, yra prob­le­ma, nes jau vals­ty­bi­nia­me sek­to­riu­je kon­ku­ruo­ti dėl sam­do­mo žmo­gaus rin­ko­je ta­po su­dė­tin­ga, mes jau ne­be­ga­li­me pa­sam­dy­ti ge­riau­sių spe­cia­lis­tų ir vals­ty­bės sek­to­rius dėl to nu­ken­čia. Ma­nau, kad tie svars­ty­mai yra tei­sin­gi“, – tvir­ti­no V.Pra­nckie­tis.

Jis taip pat pa­brė­žė, kad ki­tą­met 40 eu­rų pa­di­din­ti pen­si­jas yra pri­nci­pi­nis Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos įsi­pa­rei­go­ji­mas.

„Tai pri­nci­pi­nis po­li­ti­nis įsi­pa­rei­go­ji­mas, Ma­nau, kad jis tu­ri bū­ti pa­siek­tas. Vien žiū­rint iš tos pu­sės, kad tu­ri­me vyk­dy­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus ir juo­ba, kad fi­nan­si­niai iš­tek­liai tam yra pra­ktiš­kai ga­li­mi, tik rei­kia juos pers­kirs­tant su­tvar­ky­ti“, – sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kas.

Sei­mas an­tra­die­nį tu­rė­jo bal­suo­ti dėl po­li­ti­kų, tei­sė­jų, par­ei­gū­nų ir tar­nau­to­jų at­ly­gi­ni­mus ki­tą­met le­mian­čio ba­zi­nio dy­džio, ta­čiau įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mą ati­dė­jo, kad ap­tar­tų siū­ly­mus di­din­ti ba­zi­nį dy­dį.

Vy­riau­sy­bė siū­lo 2017 me­tais dar­bo už­mo­kes­tį po­li­ti­kams, tei­sė­jams, par­ei­gū­nams ir tar­nau­to­jams skai­čiuo­ti nau­do­jant tą pa­tį ba­zi­nį dy­dį, kaip ir šie­met, tai yra 130,5 eu­ro.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas, Tei­sė­jų ta­ry­ba siū­lė aps­vars­ty­ti ga­li­my­bę di­din­ti par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nį dy­dį, o Vals­ty­bės tar­nau­to­jų, biu­dže­ti­nių ir vie­šų­jų įstai­gų dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė są­jun­ga rei­ka­la­vo jį pa­di­din­ti iki 138 eu­rų. Ta­čiau Vy­riau­sy­bė tam ne­pri­ta­rė.

Ne­di­din­ti ba­zi­nio dy­džio siū­lo ir Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­tas.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius yra sa­kęs, kad vals­ty­bė ne­tu­ri fi­nan­si­nių ga­li­my­bių di­din­ti po­li­ti­kų, tei­sė­jų, vals­ty­bės par­ei­gū­nų ir tar­nau­to­jų ba­zi­nį at­ly­gi­ni­mą, ta­čiau ža­dė­jo, kad šis klau­si­mas bus spren­džia­mas at­ei­ty­je.

Pa­sta­rą­jį kar­tą par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nis dy­dis keis­tas 2009 me­tais – pra­si­dė­jus eko­no­mi­nei kri­zei jis bu­vo su­ma­žin­tas nuo 142 eu­rų iki 130,5 eu­ro.

Nau­do­jant mi­nė­tą ba­zi­nį dy­dį skai­čiuo­ja­mi at­ly­gi­ni­mai vals­ty­bės po­li­ti­kams, tarp jų ir Sei­mo na­riams, bend­ro­sios kom­pe­ten­ci­jos ir spe­cia­li­zuo­tų teis­mų tei­sė­jams, vals­ty­bės par­ei­gū­nams, vals­ty­bės tar­nau­to­jams. Iš vi­so – maž­daug 50 tūkst. žmo­nių Lie­tu­vo­je.

Pir­mo­jo vi­zi­to Sei­mo pir­mi­nin­kas vyks į Rygą

Nau­ja­sis Lie­tu­vos Sei­mo pir­mi­nin­kas pir­mo­jo vi­zi­to vyks į kai­my­ni­nę Lat­vi­ją.

Anot par­la­men­to va­do­vo, dar­bo vi­zi­tas su­pla­nuo­tas ki­tą sa­vai­tę, gruo­džio 6 die­ną.

V.Pra­nckie­tis tre­čia­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė, kad Ry­go­je pla­nuo­ja su­si­tik­ti su Lat­vi­jos pre­zi­den­tu Rai­mon­du Vė­juo­niu, par­la­men­to va­do­ve Ina­ra Mūr­nie­ce.