V. Poderys: importas iš Astravo AE turėtų būti ribojamas
Elek­tra Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės tu­rė­tų bū­ti ri­bo­ja­ma, sa­ko rin­ki­mus lai­mė­ju­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tu į ener­ge­ti­kos mi­nis­trus įvar­di­ja­mas bu­vęs Kai­nų ko­mi­si­jos ir ener­ge­ti­kos įmo­nių hol­din­go „Ep­so-G“ va­do­vas Vir­gi­li­jus Po­de­rys.

V.Po­de­rys ne­at­me­ta ga­li­my­bės elek­tros im­por­tą iš As­tra­vo AE ri­bo­ti fi­zi­nė­mis prie­mo­nė­mis, ne­lei­džiant jai aps­kri­tai pa­tek­ti į Lie­tu­vą. Ta­čiau pir­miau­siai jis įvar­di­ja ga­li­my­bę už­siim­ti ko­mer­ci­niais ri­bo­ji­mais – tai yra ne­leis­ti elek­tra pre­kiau­ti bir­žo­je.

„Jei­gu ne­pa­vyk­tų su­stab­dy­ti sta­ty­bų ir jei­gu jos to­liau vyk­tų taip, kaip mes ma­no­me ir ma­to­me – ne­sau­giai – tuo me­tu yra ke­li da­ly­kai: grei­tas spren­di­mas be inf­ras­truk­tū­ri­nių in­ves­ti­ci­jų yra ko­mer­ci­nių srau­tų ne­priė­mi­mas“, – BNS sa­kė V.Po­de­rys, da­bar dir­ban­tis Kai­nų ko­mi­si­jos vy­riau­siuo­ju pa­ta­rė­ju.

Anot jo, taip pat rei­kė­tų svars­ty­ti pa­pil­do­mų mo­kes­čių elek­trai iš Ry­tų ga­li­my­bę, mat šiuo me­tu ES ir Ru­si­jos bei Bal­ta­ru­si­jos elek­tros ga­my­bos są­ly­gos yra ne­vie­no­dos.

„Ki­tas da­ly­kas, ku­ris bū­tų ga­li­mas, įėji­mo mo­kes­čio įve­di­mas, nes kol kas su Ry­tų rin­ka tu­ri­me ne­si­me­tri­nius san­ty­kius – jie į mū­sų rin­ką įiei­na, bet mes į jų rin­ką ne­ga­li­me įei­ti. Taip pat ir kon­ku­ren­ci­nės są­ly­gos ne­vie­no­dos, ir dėl bran­duo­li­nės sau­gos rei­ka­lų, ir dėl tar­šos lei­di­mų pre­ky­bos ne­bu­vi­mo, tad šio­je vie­to­je bū­tų ga­li­mas me­cha­niz­mas dėl tų są­ly­gų iš­ly­gi­ni­mo“, – ti­ki­no V.Po­de­rys.

Len­ki­ją sinch­ro­ni­zuo­tis pa­ska­tin­tų eu­ro­pi­nės lėšos

V.Po­de­rys pri­pa­žįs­ta, kad vie­nas su­dė­tin­giau­sių ener­ge­ti­kos pro­jek­tų bus Bal­ti­jos ša­lių elek­tros tink­lų sinch­ro­ni­za­vi­mas su Va­ka­rais. Pa­klaus­tas, kaip pa­ska­tin­ti de­ry­bas su bend­rus stra­te­gi­nius pro­jek­tus stab­dan­čia Len­ki­ja, jis tei­gė, kad tam tu­rė­tų pa­gel­bė­ti eu­ro­pi­nė par­ama.

„Pa­ti tink­lų plė­tros stra­te­gi­ja par­em­ta tuo, kad jei­gu tai yra stra­te­gi­niai tiks­lai, ku­rie nė­ra ko­mer­ci­niai, ga­li­ma pre­ten­duo­ti į eu­ro­pi­nius pi­ni­gus. Da­bar ką Eu­ro­pos Są­jun­ga da­ro – ban­do su­jung­ti į vie­nin­gą sis­te­mą, dėl to CEF (Con­nec­ting Eu­ro­pe Fa­ci­li­ty – BNS) prog­ra­ma ir yra, ir mū­sų sinch­ro­ni­za­vi­mo pro­jek­tas idea­liai tin­ka“, – tei­gė V.Po­de­rys.

Len­ki­ja šiuo me­tu ri­bo­ja elek­tros jung­ties su Lie­tu­va „Lit­Pol Link“ pa­jė­gu­mus ir tei­gia tai da­ran­ti dėl tech­ni­nių prob­le­mų. V.Po­de­rio nuo­mo­ne, šios prob­le­mos bus iš­spręs­tos iki sinch­ro­ni­zuo­jant elek­tros tink­lus.

„Aš ma­nau, čia trum­pa­lai­kės prob­le­mos, ma­nau, kad jos ne­bus il­ga­lai­kės. Kad per daug smul­kiai ne­lįs­tu­me, rei­kia pa­sa­ky­ti tai, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos už­sa­ky­mu da­bar at­lie­ka­ma iš­sa­mi stu­di­ja, ku­ri bus baig­ta po mė­ne­sio, kur Bal­ti­jos ša­lims bus pa­teik­tos ga­li­my­bės, ko­kiu ke­liu ei­na­me“, – sa­kė jis.

V.Po­de­rys sa­kė ne­ga­lin­tis ko­men­tuo­ti an­tros „Nord­Balt“ jung­ties su Šve­di­ja idė­jos, mat nė­ra pa­kan­ka­mai su­si­pa­ži­nęs su pro­jek­tu. Ta­čiau jis ti­ki­no, kad iš pir­mo žvilgs­nio toks pro­jek­tas bū­tų nau­din­gas var­to­to­jams, mat dau­giau pi­gios elek­tros pa­tek­tų iš Šve­di­jos į Bal­ti­jos ša­lis.

Par­amos sis­te­mą ža­lia­jai ener­ge­ti­kai rei­kia peržiūrėti

V. Po­de­rys ma­no, jog bū­ti­na per­žiū­rė­ti par­amos at­si­nau­ji­nan­čiai ener­ge­ti­kai sis­te­mą, kad ne­bū­tų iš­krai­po­ma elek­tros rin­ka. Jis pri­pa­žįs­ta, kad da­bar­ti­nė­je rin­ko­je bet ko­kiems elek­tros ga­my­bos pro­jek­tams rei­kia par­amos, ta­čiau bū­ti­na per­žiū­rė­ti jos bū­dus, o vie­nas jų ga­lė­tų bū­ti pre­mi­jos prie rin­kos kai­nos su­bsi­di­ja.

„Aš ti­krai ma­tau, kad su­bsi­di­ja­vi­mo mo­de­lį bū­ti­na per­žiū­rė­ti. Ne­pa­si­sa­kau, ku­ris mo­de­lis ga­lė­tų bū­ti. Prie šios su­bsi­di­jų per­žiū­ros tu­ri bū­ti prie­ita su ta min­ti­mi, kad ža­lią­ją ener­ge­ti­ką tu­ri­me iš­leis­ti į rin­ką, ir jei­gu su­bsi­di­juo­ja­me, su­bsi­di­juo­ja­me taip, kad ne­iš­krai­py­tu­me rin­kos. Nes jei­gu da­bar su­bsi­di­juo­ja­me, ji at­ei­na į rin­ką su nu­li­ne elek­tros kai­na ir iš­krai­po rin­ką“, – BNS tei­gė V.Po­de­rys.

Anot jo, šiuo me­tu Lie­tu­vo­je vys­ty­ti elek­tros ga­my­bos pro­jek­tus be par­amos ne­įma­no­ma.

„Jei­gu no­ri­me sinch­ro­ni­zuo­tis su Va­ka­rais, tu­ri­me Lie­tu­vą, Bal­ti­jos ša­lis iš­lai­ky­ti su ga­nė­ti­na ir pa­kan­ka­ma elek­tros ge­ne­ra­ci­ja. Dėl kon­ku­ren­cin­gu­mo – ko­kią ga­my­bą be­dieg­tum, rei­kia su­bsi­di­jų prie da­bar­ti­nių kai­nų. De­ja, to­kia si­tua­ci­ja. Kad tu­rė­si­me ge­ne­ra­ci­ją vys­ty­ti, ro­do ir tie sis­te­mos adek­va­tu­mo skai­čia­vi­mai, kad 2023–2025 me­tams tu­rė­si­me bū­ti įdie­gę nau­jų ge­ne­ra­to­rių“, – kal­bė­jo V.Po­de­rys.

Ta­čiau, jo nuo­mo­ne, jei­gu Eu­ro­pos Są­jun­gos ly­giu bus pa­keis­ta apy­var­ti­nių tar­šos lei­di­mų (ATL) sis­te­ma, pa­di­di­nant jų kai­ną, ža­lio­ji ener­ge­ti­ka tap­tų la­biau kon­ku­ren­cin­ga.

„A­pie ką daž­nai ne­kal­ba­ma ir pa­mirš­ta­ma, tai va­di­na­mų­jų ATL kai­na ir dėl ko vi­si su­ne­ri­mę, dėl ko ne­siun­čia rin­ka in­ves­tuo­to­jams tei­sin­gų sig­na­lų, nes ne­vei­kia ši sis­te­ma. Da­bar ką Eu­ro­pos Są­jun­ga da­ro, ban­do su­tvar­ky­ti ATL pre­ky­bos sis­te­mą su ta min­ti­mi, kad ATL tu­rė­tų bū­ti daug bran­ges­ni. Jei da­bar svy­ruo­ja tarp 6–8 eu­rų už to­ną, kad jie svy­ruo­tų tarp 20–30 eu­rų, o gal ir dau­giau, o ta­da dėl ši­to efek­to kai­na tu­rė­tų iš­brang­ti, nes tu­ri­me daug ang­lia­van­de­ni­li­nės (du­jų, naf­tos pro­duk­tų – BNS) ge­ne­ra­ci­jos. Bet tuo­met ža­lio­ji ener­ge­ti­ka tap­tų kon­ku­ren­cin­ga sa­vai­me“, – ti­ki­no jis.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos elek­tros bir­žo­je elek­tros me­ga­vat­va­lan­dės kai­na pa­pras­tai sie­kia tarp 30–40 eu­rų, o at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių – sau­lės ir vė­jo ener­gi­jos – ga­li siek­ti ir dvi­gu­bai dau­giau. Šiuo me­tu vys­to­mi at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos pro­jek­tai re­mia­mi per kvo­tų sis­te­mą – auk­cio­nus lai­mė­ju­siems ga­min­to­jams 12 me­tų mo­ka­mas fik­suo­tas ta­ri­fas. Da­bar­ti­nis ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis lai­ko­si nuo­mo­nės, kad nau­jus pro­jek­tus bū­tų ga­li­ma su­bsi­di­juo­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis.

V.Po­de­rį prieš rin­ki­mus LVŽS įvar­di­jo kaip sa­vo kan­di­da­tą į ener­ge­ti­kos mi­nis­trus. Jis šiuo me­tu dir­ba vy­riau­siuo­ju Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos pa­ta­rė­ju, ko­mi­si­jai jis va­do­va­vo 2007–2009 me­tais. Vė­liau V.Po­de­rys bu­vo elek­tros per­da­vi­mo ope­ra­to­rės „Litg­rid“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, va­do­va­vo Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos val­do­mai bend­ro­vei „Ep­so-G“.