V. P. Andriukaitis vėl išgelbėjo gyvybę
Per vi­zi­tą Gru­zi­jo­je eu­ro­ko­mi­sa­rui Vy­te­niui Po­vi­lui And­riu­kai­čiui te­ko pri­si­min­ti me­di­ko įgū­džius. Lėk­tu­ve jis su­tei­kė pir­mą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą šir­dies smū­gio iš­tik­tam ke­lei­viui.

Kaip skel­bia Gru­zi­jos spau­da, klau­si­mas apie šį įvy­kį V. P. And­riu­kai­čiui bu­vo už­duo­tas per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, skir­tą Ry­tų par­tne­rys­tės ne­for­ma­laus dia­lo­go 6-ajam su­si­ti­ki­mui. Eu­ro­ko­mi­sa­ras pa­ti­ki­no tie­siog at­li­kęs sa­vo par­ei­gą, nes pa­gal pro­fe­si­ją yra gy­dy­to­jas. „27 me­tus dir­bau gy­dy­to­ju. Jei ma­tai bū­ti­ny­bę, ne­dels­da­mas rea­guo­ji. Tai bu­vo la­bai pa­vo­jin­gas at­ve­jis, ta­čiau man la­bai pa­gel­bė­jo skry­džio pa­ly­do­vė ir tai, kad po ran­ka tu­rė­jo­me vi­sus rei­kia­mus me­di­ka­men­tus“, – ti­ki­no jis.

Tai ne pir­mas kar­tas, kai į po­li­ti­ką pa­su­kęs V. P. And­riu­kai­tis su­tei­kia me­di­ci­ni­nę pa­gal­bą. Prieš tre­jus me­tus jis pa­gel­bė­jo tu­ris­tei iš Nor­ve­gi­jos, ku­ri gro­žė­da­ma­si Vil­niaus se­na­mies­čiu užk­liu­vo už ša­li­gat­vio kraš­to, kri­to ir pra­sis­kė­lė gal­vą.

2010 me­tais V. P. And­riu­kai­tis pa­dė­jo iš­gel­bė­ti ži­no­mo kom­po­zi­to­riaus Mi­ka­lo­jaus No­vi­ko gy­vy­bę. M. No­vi­kas pra­stai pa­si­ju­to vie­na­me sos­ti­nės res­to­ra­nų po Na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je vy­ku­sio jo sep­ty­nias­de­šimt­me­čiui skir­to kon­cer­to. Dau­gu­mai sve­čių iš­sis­kirs­čius, kom­po­zi­to­rius stai­ga iš­blyš­ko ir su­smu­ko ant kė­dės. Iš­kvies­tiems me­di­kams vis ne­si­ro­dant, maes­tro mar­ti ieš­ko­ti pa­gal­bos iš­bė­go į gat­vę. Pa­gal­bos šauks­mą ta­da iš­gir­do pro ša­lį ėjęs V. P. And­riu­kai­tis. Po­li­ti­kas nu­sku­bė­jo į res­to­ra­ną ir M. No­vi­kui pra­dė­jo da­ry­ti dirb­ti­nį kvė­pa­vi­mą, šir­dies ma­sa­žą. Po­li­ti­kui pa­vy­ko at­gai­vin­ti kli­ni­ki­nės mir­ties iš­tik­tą maes­tro.