V. P. Andriukaitis tapo LSDP garbės pirmininku
So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­ko var­das su­teik­tas Vy­te­niui Po­vi­lui And­riu­kai­čiui, Jus­tas Vin­cas Pa­lec­kis pa­skelb­tas gar­bės na­riu.

Šį spren­di­mą so­cial­de­mo­kra­tai pri­ėmė penk­ta­die­nį vyks­tan­čia­me par­ti­jos su­va­žia­vi­me.

Po­li­ti­kams gar­bės šie ti­tu­lai su­teik­ti „už nuo­pel­nus Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­ti­jai, il­ga­me­tę ir ak­ty­vią veik­lą par­ti­jo­je“.

Ne­prik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras V.P.And­riu­kai­tis 1998-2001 me­tais va­do­va­vo so­cial­de­mo­kra­tams, jis taip pat bu­vo il­ga­me­tis par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas. Per­nai ru­de­nį V.P.And­riu­kai­tis pa­skir­tas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos na­riu, jis EK at­sa­kin­gas už vi­suo­me­nės svei­ka­tą ir mais­to sau­gą. Prieš tai jis ėjo Lie­tu­vos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro par­ei­gas. Jis yra so­cial­de­mo­kra­tų Pre­zi­diu­mo ir Ta­ry­bos na­rys.

Sig­na­ta­ras ir taip pat il­ga­me­tis So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, šiuo me­tu Pre­zi­diu­mo ir Ta­ry­bos na­rys J.V.Pa­lec­kis yra dir­bęs am­ba­sa­do­riu­mi Jung­ti­nė­je ka­ra­lys­tė­je ir Por­tu­ga­li­jo­je, jis nuo 2004-ųjų dvi ka­den­ci­jas bu­vo iš­rink­tas į Eu­ro­pos par­la­men­tą.