V. P. Andriukaitis: Lietuva menkai rūpinasi maisto švaistymu
Lie­tu­vo­je mais­to švais­ty­mui ski­ria­ma per ma­žai dė­me­sio, sa­ko Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) na­rys at­sa­kin­gas už svei­ka­tą ir mais­to sau­gą. Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis ti­ki­na, kad įgy­ven­di­nant mais­to švais­ty­mo ma­ži­ni­mo prog­ra­mas, ga­li­ma su­kur­ti daug dar­bo vie­tų.

„Lie­tu­vo­je be ga­lo men­kas dė­me­sys tam (mais­to švais­ty­mui – BNS)“, – penk­ta­die­nį su­si­ti­kęs su par­la­men­ti­nio Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku And­rie­ju­mi Stan­či­ku tei­gė eu­ro­ko­mi­sa­ras.

Pa­sak jo, rū­pi­nan­tis mais­to ne­švais­ty­mu, bū­tų tau­po­mi van­dens, ener­gi­jos re­sur­sai, dar­bo są­nau­dos.

„Mais­to švais­ty­mo prog­ra­mo­je ga­li­ma su­kur­ti daug dar­bo vie­tų, su­tau­py­ti ne­rei­ka­lin­gą mais­to perp­ro­duk­ci­ją, per­for­mu­luo­ti – vie­ną da­lį su­grą­ži­ni gy­vu­lių pa­ša­rams, o ki­tą – į bioe­ner­ge­ti­ką. Bet jei­gu nie­ko ne­da­ry­si­me pra­ktiš­kai per pi­lo­ti­nius pro­jek­tus, tai trau­ki­niai nu­va­žiuos ki­tur, o jų ap­lin­kui dar yra daug. Ga­li­ma mo­kyk­las vai­kus įtrauk­ti į mais­to švais­ty­mo prog­ra­mas, bet tas Lie­tu­vo­je ne­si­su­ka“, – kal­bė­jo eu­ro­ko­mi­sa­ras.

Lie­tu­vo­je nuo šių me­tų rug­sė­jo įsi­ga­lio­jo Lab­da­rai ir par­amai skir­to mais­to tvar­ky­mo ap­ra­šas, pa­nai­ki­nan­tis kai ku­riuos bar­je­rus, kliu­džiu­sius da­lį var­to­ti dar tin­ka­mų mais­to pro­duk­tų, užuot iš­me­tus, ati­duo­ti lab­da­rai. Iki tol Lie­tu­vo­je bu­vo drau­džia­ma teik­ti lab­da­rai mais­tą, ku­rio ga­lio­ji­mo ter­mi­nas „ge­riau­sias iki“ yra pa­si­bai­gęs.

Pa­gal Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos re­ko­men­da­ci­jas, mais­to, pa­ženk­lin­to „ge­riau­sias iki“, ga­lio­ji­mo ter­mi­nas ga­li bū­ti pra­tę­sia­mas iki dvie­jų mė­ne­sių.