V.P.Andriukaičiui siūloma suteikti LSDP garbės pirmininko vardą
Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) gar­bės pir­mi­nin­kų są­ra­šą pla­nuo­ja­ma pa­pil­dy­ti nau­ju na­riu.

Par­ti­jos pre­zi­diu­mas šeš­ta­die­nį re­ko­men­da­vo par­ti­jos Ta­ry­bai vie­nam il­ga­me­čių par­ti­jos ly­de­rių, Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rui eu­ro­ko­mi­sa­rui at­sa­kin­gam už svei­ka­tos ap­sau­gą Vy­te­niui Po­vi­lui And­riu­kai­tis su­teik­ti par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­ko var­dą.

LSDP gar­bės pir­mi­nin­ko var­das V.P.And­riu­kai­čiui bū­tų su­teik­tas par­ti­jos Ta­ry­bos po­sė­dy­je gruo­džio 20-ąją, pra­ne­šė LSDP pre­zi­diu­mo na­rys Al­gir­das Sy­sas.

„And­riu­kai­tis ne­be­ga­li bū­ti par­ti­jos val­dy­mo or­ga­nuo­se pa­gal eu­ro­pi­nes tai­syk­les. Par­ašė par­eiš­ki­mus ir nė­ra nei Pre­zi­diu­mo, nei Ta­ry­bos, nei Val­dy­bos na­rys. O gar­bės pir­mi­nin­ko var­das su­tei­kia tei­sę da­ly­vau­ti vi­sų ly­gių par­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se“, - šeš­ta­die­nį sa­kė A.Sy­sas.

V.P.And­riu­kai­tis bū­tų ket­vir­tas so­cial­de­mo­kra­tas, ku­riam su­teik­tas gar­bės pir­mi­nin­ko var­das.

LSDP gar­bės pir­mi­nin­kų var­dai pa­skir­ti Ne­prik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­rams Čes­lo­vui Jur­šė­nui ir bu­vu­siam eu­ro­par­la­men­ta­rui Aloy­zui Sa­ka­lui. Pre­zi­den­tui Al­gir­dui Bra­zaus­kui ir­gi bu­vo su­teik­tas par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­ko ti­tu­las.