V. Mazuronis: V. Gapšys neturi palikti nei partijos, nei Seimo
„Dar­bie­tis“ Vy­tau­tas Gap­šys ne­tu­rė­tų pa­lik­ti nei par­ti­jos, nei Sei­mo, sa­ko Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis, tei­sė­sau­gai ti­riant įta­ri­mus dėl ga­li­mo par­la­men­ta­ro ky­ši­nin­ka­vi­mo.

„Aš pa­si­ti­kiu V.Gap­šiu, ta­čiau jei­gu pa­si­ro­dys dau­giau tei­sė­sau­gos in­for­ma­ci­jos, kad kaž­kas bu­vo ne­tei­sė­tai pa­da­ry­ta, tai rea­guo­si­me ki­taip“, – BNS pir­ma­die­nį sa­kė V.Ma­zu­ro­nis.

Jis tei­gė, kad par­ti­jos spren­di­mas dėl V.Gap­šio pri­klau­sys nuo to, ar tei­sė­sau­ga kreip­sis į Sei­mą, pra­šy­da­ma nai­kin­ti par­la­men­ta­ro tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę. Taip pat „dar­bie­čiai“ įver­tins Sei­mo na­riams pa­teik­tą by­los me­džia­gą, ku­ri pa­pras­tai bū­na iš­sa­mes­nė, nei pa­tei­kia­ma ži­niask­lai­do­je, sa­kė V.Ma­zu­ro­nis.

Jis pa­brė­žė, kad Dar­bo par­ti­ja bend­ra­dar­biaus su tei­sė­sau­ga, jei­gu kils toks po­rei­kis, siek­da­ma ne­truk­dy­ti ty­ri­mui ir grei­čiau su­lauk­ti at­sa­ky­mų į rū­pi­mus klau­si­mus.

„Mes ne­pul­si­me tei­sin­ti V.Gap­šio, bet ne­pul­si­me ir smerk­ti, ne­ži­no­da­mi dau­giau ap­lin­ky­bių“, – sa­kė V.Ma­zu­ro­nis.