V. Mazuronis tikina nepaliksiąs partijos vairo
Dar­bo par­ti­jos (DP) pir­mi­nin­kas eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis griež­tai ne­igia ke­ti­nąs pa­lik­ti par­ti­nį pos­tą. Pa­sak jo, ži­niask­lai­da tie­siog ne­tei­sin­gai in­terp­re­ta­vo Sei­mo pir­mi­nin­kės „dar­bie­tės“ Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės žo­džius.

Ko­men­tuo­da­ma kal­bas, kad da­bar­ti­nis par­ti­jos va­do­vas eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis ga­li trauk­tis iš DP va­do­vų, L. Grau­ži­nie­nė sa­kė, kad pa­gal da­bar­ti­nį įsta­ty­mą par­ti­jos pir­mi­nin­kas tu­ri ga­li­my­bę per rin­ki­mus „ves­ti“ par­ti­jos są­ra­šą, bet, iš­rin­kus į Sei­mą, jis au­to­ma­tiš­kai ne­tek­tų Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rio man­da­to. Sei­mo va­do­vės nuo­mo­ne, tai bū­tų są­ži­nin­ga rin­kė­jų at­žvil­giu. O kad V. Ma­zu­ro­nis pa­liks par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­tą, pa­sak L. Grau­ži­nie­nės, – jo pa­ties ap­sisp­ren­di­mas. „Ir par­ti­ja lau­kia jo ap­sisp­ren­di­mo. O dėl to, kad par­ti­jos pir­mi­nin­kas, ne­ga­lė­da­mas ves­ti są­ra­šo, ne­ga­li bū­ti pir­mi­nin­ku, yra įvai­rių va­rian­tų, to­dėl per anks­ti ne­no­rė­čiau nie­ko kal­bė­ti apie tai“, – va­kar LRT sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kė.

Pa­sak V. Ma­zu­ro­nio, DP pir­mi­nin­ku jis iš­rink­tas par­ti­jos su­va­žia­vi­me 2015 me­tų ge­gu­žės 30 die­ną. Ki­tas DP at­as­kai­ti­nis rin­ki­mi­nis su­va­žia­vi­mas vyks 2017-ųjų pa­va­sa­rį. „Iš­si­kė­liau už­da­vi­nį sau ir vi­sai Dar­bo par­ti­jai: pa­siek­ti, kad po 2016 me­tų rin­ki­mų Dar­bo par­ti­ja bū­tų stip­riau­sia po­li­ti­ne jė­ga Lie­tu­vo­je. Iki ki­to Dar­bo par­ti­jos rin­ki­mi­nio at­as­kai­ti­nio su­va­žia­vi­mo 2017 me­tais ne­si­ruo­šiu ir ne­tu­riu pla­nų trauk­tis iš Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ko par­ei­gų. Po rin­ki­mų – spręs ir ver­tins par­ti­jos na­riai“, – so­cia­li­ne tink­le Fa­ce­book ra­šo V. Ma­zu­ro­nis.

V. Ma­zu­ro­nis pra­ėju­sią sa­vai­tę pri­si­pa­ži­no, kad dar nė­ra ga­lu­ti­nai ap­sisp­ren­dęs, ar da­ly­vaus ki­tą­met vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Kar­tu ne­slė­pė links­tąs juo­se da­ly­vau­ti. Sa­vo spren­di­mą V. Ma­zu­ro­nis sa­kė pra­ne­šiąs li­kus dviem ar trims mė­ne­siams iki rin­ki­mų, ku­rie vyks 2016 me­tų spa­lį. Jei V. Ma­zu­ro­nis nu­spręs­tų da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, jo vie­tą Eu­ro­pos Par­la­men­te užim­tų Sei­mo „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis. Į Eu­ro­pos Par­la­men­tą V. Ma­zu­ro­nis bu­vo iš­rink­tas kaip „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ at­sto­vas. Vė­liau jis pe­rė­jo į Dar­bo par­ti­ją.