V. Mazuronis su premjeru sutarė „ieškoti sutarimų“
Pir­ma­die­nį Vy­riau­sy­bė­je su mi­nis­tru pir­mi­nin­ku Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi su­si­ti­kęs Dar­bo par­ti­jos va­do­vas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis sa­ko ne­ži­nąs, ar Vy­tau­tas Vi­ge­lis liks kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tru.

„Ne­ži­nau“, - BNS sa­kė jis, pa­klaus­tas, ar V.Vi­ge­lis to­liau eis kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas.

Pa­klaus­tas, kuo Dar­bo par­ti­ja pa­keis­tų mi­nis­trą Ša­rū­ną Bi­ru­tį, V.Ma­zu­ro­nis tei­gė, jog „jo­kie kad­ri­niai klau­si­mai“ kol kas ne­svars­to­mi. Prem­je­ras anks­čiau pa­skel­bė, kad jei V.Vi­ge­lis ne­bus at­leis­tas per sa­vai­tę, grės­mė ne­tek­ti par­ei­gų kils pa­čiam kul­tū­ros mi­nis­trui.

Pa­pra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džiu­sią in­for­ma­ci­ją, ne­va jis gra­si­nęs prem­je­rui, jog Dar­bo par­ti­ja trauk­sis iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos, V.Ma­zu­ro­nis sa­kė, kad su prem­je­ru su­tar­ta „ieš­ko­ti su­ta­ri­mų“.

„Mes pa­si­kei­tė­me nuo­mo­nė­mis su prem­je­ru, pa­si­kal­bė­jo­me. Iš­sis­ky­rė­me su­ta­rę, kad rei­kia tar­tis ir ieš­ko­ti su­ta­ri­mų, nes ar­tė­ja rin­ki­mai, si­tua­ci­ja su­dė­tin­ga“, - sa­kė Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas.

Prem­je­ras A.But­ke­vi­čius anks­čiau par­eiš­kė, kad bu­vęs Šven­čio­nių ra­jo­no me­ras V.Vi­ge­lis ne­ati­tin­ka mo­ra­lės rei­ka­la­vi­mų.

Po­li­ti­kas pa­te­ko į skan­da­lą, kai 2011 me­tų gal­būt ne­blai­vus bu­vo Var­šu­vo­je iš­lai­pin­tas iš lėk­tu­vo. Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja yra pa­skel­bu­si, kad jis yra su­pai­nio­jęs vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus.

V.Vi­ge­lis į par­ei­gas pa­skir­tas lie­pos 2 die­ną. Jis pos­te pa­kei­tė Ag­ne­tą Lo­ba­čevs­ky­tę, ku­ri pa­skir­ta ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­re.