V. Mazuronis stebisi: kodėl socialdemokratai pigina tik mėsą
Eu­ro­par­la­men­ta­ras Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis tei­gia, kad šian­dien nu­skam­bė­jęs prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pa­ža­das tai­ky­ti leng­va­ti­nį Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) ta­ri­fą at­šal­dy­tai ar­ba švie­žiai mė­sai yra tik so­cial­de­mo­kra­tų spren­di­mas. Jo tei­gi­mu, sie­kiant ma­žes­nių kai­nų iš­skir­ti vie­ną pro­duk­tų gru­pę – ne­pa­kan­ka.

„Šian­dien prem­je­ras, fi­nan­sų mi­nis­tras ir so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos at­sto­vai su­ta­rė, jog leng­va­ti­nis 5 ar 9 proc. PVM ta­ri­fas bū­tų tai­ko­mas tik at­šal­dy­tai ar­ba švie­žiai mė­sai. Dar­bo par­ti­ja, nors ir pri­ta­ria, kad mo­kes­čiai mais­tui tu­ri bū­ti ma­ži­na­mi, ta­čiau ma­no, kad to ne­pa­kan­ka. No­rint at­pi­gin­ti mais­to pre­kes, PVM ta­ri­fą rei­kia ma­žin­ti vi­siems bū­ti­niau­siems mais­to pro­duk­tams, o ne iš­skir­ti­nai vie­nam pro­duk­tui“, – tei­gė V. Ma­zu­ro­nis.

Kaip skelb­ta, penk­ta­die­nį ry­te prem­je­ras A. But­ke­vi­čius pa­skel­bė, kad siū­lys leng­va­ti­nį PVM ta­ri­fą at­šal­dy­tai ir švie­žiai mė­sai. Pa­sak A. But­ke­vi­čiaus at­sto­vės spau­dai Eve­li­nos But­ku­tės-Laz­daus­kie­nės, ar­ti­miau­siu me­tu siū­ly­mas bus pa­teik­tas Vy­riau­sy­bei ir Sei­mui, o jam pri­ta­rus, nau­jas ta­ri­fas įsi­ga­lio­tų nuo spa­lio.

„Sup­ran­tu so­cial­de­mo­kra­tų ap­sisp­ren­di­mą, ta­čiau tai tik jų par­ti­jos po­zi­ci­ja. Tik ne­sup­ran­tu, ko­dėl leng­va­ti­nį PVM rei­kia tai­ky­ti tik mė­sai, o, pa­vyz­džiui, ne pie­nui ar kruo­poms? O ką da­ry­ti žmo­nėms, ku­rie ir taip ne­įper­ka ar net ne­val­go mė­sos? Kuo tai bus nau­din­gas spren­di­mas Lie­tu­vos žmo­nėms? Jei no­ri­me pa­siek­ti, kad kai­nos mais­tui ma­žė­tų, ne­už­teks su­ma­žin­ti PVM tik mė­sai. Mes siū­lo­me ma­žin­ti PVM pa­grin­di­niams, la­biau­siai žmo­nių var­to­ja­miems pro­duk­tams, ta­me tar­pe ir mė­sai bei žu­viai“, – sa­kė Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

Sei­mas po pa­tei­ki­mo yra pri­ta­ręs net trims įsta­ty­mų pro­jek­tams, ku­riais siū­lo­ma tai­ky­ti leng­va­ti­nius PVM ta­ri­fus mais­to pro­duk­tams. Sei­mo So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos at­sto­vo Bro­niaus Bra­daus­ko siū­ly­mu leng­va­ti­nis 5 proc. PVM ta­ri­fas tu­rė­tų bū­tu tai­ko­mas švie­žiai at­šal­dy­tai mė­sai bei švie­žioms tven­ki­niuo­se iš­au­gin­toms žu­vims. Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vės Ri­tos Ta­ma­šu­nie­nės įre­gis­truo­ta­me pro­jek­te nu­ma­to­ma, kad 5 proc. PVM bū­tų tai­ko­mas pa­grin­di­niam bū­ti­niau­sių mais­to pro­duk­tų krep­še­liui, ku­ris bū­tų su­da­ro­mas Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka. Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas Kęs­tu­tis Dauk­šys pa­tei­kė ini­cia­ty­vą leng­va­tą tai­ky­ti 12 bū­ti­niau­sių mais­to pro­duk­tų (duo­nai, mil­tams, ma­ka­ro­nams, kruo­poms, pie­nui, ke­fy­rui, svies­tui, švie­žiai mė­sai bei žu­viai, alie­jui, dar­žo­vėms, vai­siams ir cu­krui).

Šie pro­jek­tai Sei­me to­liau tu­rė­jo bū­ti svars­to­mi šią sa­vai­tę, ta­čiau įstri­go, ne­su­lau­kus Vy­riau­sy­bės iš­va­dų. Dar­bo par­ti­jos pir­ma­sis vi­ce­pir­mi­nin­kas par­la­men­ta­ras Vy­tau­tas Gap­šys dar pir­ma­die­nį pa­siū­lė val­dan­čio­sioms par­ti­joms su­šauk­ti Po­li­ti­nę ta­ry­bą šiai prob­le­mai ap­tar­ti, bet jos da­ta dar ne­pas­kir­ta.

„Ga­lu­ti­nis spren­di­mas dėl PVM tu­ri bū­ti pri­im­tas Po­li­ti­nė­je ta­ry­bo­je. Pra­ėju­sio­je Po­li­ti­nė­je ta­ry­bo­je vi­si aiš­kiai su­ta­rė­me, jog fi­nan­sų mi­nis­tras at­liks eko­no­mi­nius skai­čia­vi­mus ir pa­teiks juos ki­ta­me su­si­ti­ki­me, o ta­da jau vi­si drau­ge nu­sprę­si­me, kaip ma­žin­si­me PVM mais­to pro­duk­tams, ko­kiais eta­pais tai bus da­ro­ma ir t.t. Dar­bo par­ti­ja to­liau lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad PVM tu­ri bū­ti ma­ži­na­mas vi­siems bū­ti­niau­siems mais­to pro­duk­tams. Šian­dien bū­tent to­kią po­zi­ci­ją mes gin­si­me Vy­riau­sy­bė­je, Sei­me ir po­li­ti­nė­je ta­ry­bo­je, ku­ri, ti­kiuo­si, bus grei­tai su­šauk­ta“, – sa­kė V. Ma­zu­ro­nis.