V. Mazuronis stabdo narystę Darbo partijoje
Bu­vęs Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis stab­do na­rys­tę par­ti­jo­je. Po­li­ti­kas to­kį spren­di­mą pri­ėmė sek­ma­die­nį Dar­bo par­ti­jos va­do­vo rin­ki­mus lai­mė­jus Šir­vin­tų ra­jo­no me­rei Ži­vi­lei Pins­ku­vie­nei.

„Nau­ja par­ti­jos va­do­vė iš­dės­tė sa­vo po­žiū­rį į par­ti­jos pers­pek­ty­vą, veik­lą ir pa­na­šiai. Aš ma­nau, kad mū­sų bio­rit­mai ne­su­tam­pa (...) Man su Ži­vi­le Pins­ku­vie­ne ne­pa­ke­liui“, – BNS tei­gė V.Ma­zu­ro­nis.

Jis sa­kė ne­no­rin­tis de­ta­liai ko­men­tuo­ti, kas jo ne­ten­ki­na Ž.Pins­ku­vie­nės pla­nuo­ja­mo­je veiks­mų prog­ra­mo­je. Po­li­ti­kas pri­pa­ži­no, kad rin­ki­muo­se pa­lai­kė Ž.Pins­ku­vie­nės opo­nen­tą – Uk­mer­gės ra­jo­no me­rą Ro­lan­dą Ja­nic­ką.

„Aš ma­niau, kad tai bū­tų ge­res­nis pa­si­rin­ki­mas par­ti­jai (...) Man at­ro­do, kad tas ke­lias ku­riuo da­bar ei­na Dar­bo par­ti­ja pa­si­rink­da­ma Ži­vi­lę, yra klai­din­gas“, – sa­kė V.Ma­zu­ro­nis.

„Man dirb­ti ko­man­do­je kar­tu su ja ne­išei­tų. Šio­je vie­to­je tei­sin­gas ir ko­rek­tiš­kas žings­nis yra pa­si­trauk­ti“, – pri­dū­rė jis.

Sek­ma­die­nį apie pa­si­trau­ki­mą iš Dar­bo par­ti­jos par­eiš­kė ir jai lai­ki­nai va­do­va­vęs Vy­tau­tas Gap­šys. Dar­bo par­ti­ja be nuo­la­ti­nio va­do­vo li­ko, kai po ne­sėk­min­gų Sei­mo rin­ki­mų iš šių par­ei­gų at­sis­ta­ty­di­no V.Ma­zu­ro­nis.

Pra­ėju­sią ka­den­ci­ją val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je bu­vu­si Dar­bo par­ti­ja spa­lį rin­ki­muo­se dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je ne­per­žen­gė pa­tek­ti į Sei­mą rei­ka­lin­go 5 proc. bal­sų bar­je­ro, vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se man­da­tus iš­ko­vo­jo du par­ti­jos iš­kel­ti at­sto­vai: Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas ir Pe­tras Čim­ba­ras. Jie Sei­me pri­si­jun­gė prie So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos.