V. Mazuronis: rinkėjai sunaikins arba „darbiečius“, arba „tvarkiečius“
Ne­įvy­kęs val­dan­čių­jų Dar­bo par­ti­jos bei par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ su­si­jun­gi­mas bu­vo vie­na iš di­des­nių klai­dų. Rin­kė­jai vie­ną iš šių par­ti­jų su­nai­kins, tei­gia „dar­bie­čių“ ly­de­ris eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

„Ma­nau, kad šių dvie­jų po­li­ti­nių jė­gų rin­kė­jai tu­ri su­si­jung­ti, ir tik lai­ko klau­si­mas, ka­da tai įvyks. Va­do­vų, tiks­liau, vie­nos par­ti­jos va­do­vo po­li­ti­niai žai­di­mai su­truk­dė su­si­jung­ti par­ti­joms prieš me­tus, ir tai bu­vo vie­na iš di­des­nių klai­dų“, – nau­jie­nų por­ta­lui lrt.lt sa­kė po­li­ti­kas.

Jo tei­gi­mu, mi­nė­tų par­ti­jų rin­kė­jai yra pa­na­šūs, tad bū­si­mi Sei­mo rin­ki­mai iš­spręs šį klau­si­mą.

„Ma­nau, rin­kė­jai sa­vo bal­sa­vi­mu tu­rė­tų la­bai aiš­kiai pa­de­mons­truo­ti, kad jie no­ri tų jė­gų su­si­lie­ji­mo. Ti­kiuo­si, kad jie pa­lai­kys Dar­bo par­ti­ją, – tvir­ti­no V.Ma­zu­ro­nis. – Par­ti­jų ly­giu, ma­nau, su­si­jun­gi­mo ne­bus dėl tų pa­čių prie­žas­čių, dėl ku­rių tai ne­įvy­ko anks­čiau. Man at­ro­do, kad as­me­ni­niai spren­di­mai, am­bi­ci­jos ir tam ti­kros bai­mės yra pa­ėmu­sios vir­šų. Kal­bu ne tik apie aukš­čiau­sią lyg­me­nį, bet ir sky­rių va­do­vų lyg­me­nį. Pats gy­ve­ni­mas vis­ką su­sta­tys į sa­vo vie­tas, ir vi­si šio blo­ko ar ši­tą erd­vę pa­lai­kan­tys rin­kė­jai pa­tys su­jungs šias par­ti­jas, vie­na pa­si­ti­kė­da­mi, ki­tą rea­liai su­nai­kin­da­mi.“

V.Ma­zu­ro­nis ža­dė­jo trauk­tis iš par­ti­jos pir­mi­nin­ko par­ei­gų, jei­gu po Sei­mo rin­ki­mų ki­tų me­tų ru­de­nį Dar­bo par­ti­ja ne­taps di­džiau­sia par­ti­ja par­la­men­te.

2013 me­tais tarp Dar­bo par­ti­jos bei par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ bu­vo pra­si­dė­ju­sios de­ry­bos dėl su­si­jun­gi­mo, ta­čiau jos nu­trū­ko ne­su­ta­rus, kas tu­rė­tų va­do­vau­ti su­si­jun­gu­siai par­ti­jai ir ki­lus pa­sip­rie­ši­ni­mui kai ku­riuo­se par­ti­jų sky­riuo­se.