V. Mazuronis reikalauja V. Žirinovskį paskelbti persona non grata
Po skan­da­lin­gų Ru­si­jos Dū­mos de­pu­ta­to Vla­di­mi­ro Ži­ri­novs­kio gra­si­ni­mų at­siim­ti Vil­nių ir Klai­pė­dą, Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis krei­pė­si į Vy­riau­sy­bę, pra­šy­da­mas šį as­me­nį pa­skelb­ti ne­pa­gei­dau­ja­mu Lie­tu­vo­je.

Už­sie­nio ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trams Li­nui Lin­ke­vi­čiui bei Sau­liui Skver­ne­liui ad­re­suo­ta­me krei­pi­me­si V. Ma­zu­ro­nis sa­ko, kad V. Ži­ri­novs­kis vie­šai iš­sa­kė gra­si­ni­mus pa­žeis­ti Lie­tu­vos te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą. Be to, pri­me­na­ma, kad šis Ru­si­jos po­li­ti­kas per­nai vie­šai par­eiš­kė, jog spren­di­mas dėl Tre­čio­jo pa­sau­li­nio ka­ro pra­džios jau pri­im­tas, o Bal­ti­jos ša­lių ir Len­ki­jos lau­kia „kon­cen­truo­ti avia­ci­jos bom­bar­da­vi­mai“ bei „vi­siš­kas su­nai­ki­ni­mas“.

Nors lai­do­se pa­brėž­ta, kad tai yra as­me­ni­nė Ru­si­jos Dū­mos de­pu­ta­ro nuo­mo­nė, anot V. Ma­zu­ro­nio, pa­si­kar­to­jan­ti ag­re­sy­vi re­to­ri­ka, tu­rint min­ty­je įtemp­tą geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją, kurs­to ag­re­sy­vią nuo­mo­nę Lie­tu­vos at­žvil­giu ir to­kiu bū­du ke­lia tie­sio­gi­nę grės­mę mū­sų ša­lies sau­gu­mui.

Taip pat V. Ma­zu­ro­nis pra­šo mi­nis­trų aps­vars­ty­ti ga­li­my­bes ir prie­mo­nes vie­šai skelb­ti ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų Lie­tu­vo­je są­ra­šus ir prie­žas­tis, ko­dėl jiems ne­lei­džia­ma at­vyk­ti.