V. Mazuronis prakalbo apie automobilių apmokestinimą
Dar­bo par­ti­jos ly­de­ris eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis pra­kal­bo apie tai, kad po ru­de­nį įvyk­sian­čių Sei­mo rin­ki­mų ver­tė­tų grįž­ti prie vi­suo­ti­nio au­to­mo­bi­lių ap­mo­kes­ti­ni­mo klau­si­mo. Po­li­ti­ko tei­gi­mu, di­des­nis mo­kes­tis tek­tų se­nų au­to­mo­bi­lių pir­kė­jams.

„Aš ne­kal­bu apie tai, ir Dar­bo par­ti­ja ti­krai to ne­da­rys: ne­ateis po rin­ki­mų at­eis ir ne­priims spren­di­mo ap­mo­kes­tin­ti vi­sus au­to­mo­bi­lius vie­nu ar ki­tu ta­ri­fu. Bet aš ma­nau, kad po­li­ti­nis tiks­las – per mo­kes­čius spręs­ti prob­le­mas, su­si­ju­sias su au­to­mo­bi­liais, per tam ti­krą lai­ką. Mes šian­dien su­trau­kia­me iš Va­ka­rų Eu­ro­pos vi­są šlamš­tą, vi­sus se­nus au­to­mo­bi­lius. Tai mes no­ri­me gy­ven­ti šva­rio­je Lie­tu­vo­je? No­ri­me gy­ven­ti sau­gio­je Lie­tu­vo­je?“, – šian­dien vy­ku­sio­je „Ži­nių ra­di­jo“ prieš­rin­ki­mi­nių de­ba­tų lai­do­je kal­bė­jo V. Ma­zu­ro­nis. Kaip ži­nia, Dar­bo par­ti­jos ved­lys yra ap­sisp­ren­dęs ne­at­si­sa­ky­ti Eu­ro­pos par­la­men­to man­da­to, ir Sei­mo rin­ki­muo­se ne­kan­di­da­tuo­ja.

Po­li­ti­kas ti­ki­no, kad šis su­ma­ny­mas ne­lies­tų šiuo me­tu se­nais au­to­mo­bi­liais va­ži­nė­jan­čių pi­lie­čių. „Bet jei­gu jie no­rės juos keis­ti, ir no­rės pirk­ti kaž­ko­kį su­dau­žy­tą, dvi­de­šim­ties me­tų se­nu­mo šlamš­tą iš Va­ka­rų Eu­ro­pos, tai per mo­kes­čius mes tu­ri­me ga­li­my­bę re­gu­liuo­ti, kad to ne­bū­tų“, – aiš­ki­no „dar­bie­čių“ ved­lys.

Pa­sak V. Ma­zu­ro­nio, au­to­mo­bi­lių mo­kes­tis bū­tų vi­suo­ti­nis, bet di­fe­ren­ci­juo­tas: di­des­niu mo­kes­čiu, jo tei­gi­mu, rei­kė­tų ap­mo­kes­tin­ti per­ka­mus se­nus au­to­mo­bi­lius. „Mo­kes­čio tiks­las bū­tų pa­siek­ti mū­sų au­to­mo­bi­lių par­ko pa­kei­ti­mo, ne­skriau­džiant tų žmo­nių, ku­rie šiuo me­tu va­ži­nė­ja se­no­mis ma­ši­no­mis. Ma­nau, kad tie, ku­rie iš pa­sku­ti­nių­jų pi­ni­gų da­bar yra įsi­gi­ję se­nus au­to­mo­bi­lius, ne­bū­tų ap­mo­kes­ti­na­mi. Kal­ba­ma apie tai, kad rei­kė­tų ap­mo­kes­tin­ti vi­sus nau­jai per­ka­mus au­to­mo­bi­lius, jei­gu jie įsi­gy­ja­mos se­nos ir ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­kan­čios ma­ši­nos“, – kal­bė­jo jis.

Idė­ja ap­mo­kes­tin­ti Lie­tu­vos pi­lie­čių vai­ruo­ja­mus au­to­mo­bi­lius nė­ra nau­ja. Dar pra­ėju­sių me­tų pra­džio­je šiuo me­tu ka­den­ci­ją bai­gian­tis par­la­men­ta­ras Sta­sys Brun­dza siū­lė, kad kad se­nes­niais nei 5 me­tų au­to­mo­bi­liais va­ži­nė­jan­tys žmo­nės tu­rė­tų su­si­mo­kė­ti už tai, kad ne­iš­ga­li nu­si­pirk­ti nau­jes­nių. Jis bu­vo įre­gis­tra­vęs įsta­ty­mo pa­tai­są, pa­gal ku­rią po 70–100 eu­rų mo­kes­tis tek­tų anks­čiau nei 2009 me­tais pa­ga­min­tų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kams.

„Se­ni au­to­mo­bi­liai iš­me­ta daug ter­ša­lų. Se­niai kal­ba­me, kad ter­šė­jas mo­ka, bet pas mus jis nie­ko ne­mo­ka. Se­nas au­to­mo­bi­lių par­kas yra ir pa­vo­jin­gas. To­dėl mes ir pir­mau­ja­me ES pa­gal eis­mo įvy­kiuo­se žu­vu­sių ir su­žeis­tų skai­čių. Va­ži­nė­ja­me se­nais tran­tais ir žu­do­me vie­ni ki­tus“, – tuo me­tu kal­bė­jo par­la­men­ta­ras.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius per­nai iš­si­gy­nė, kad Vy­riau­sy­bė svars­to ga­li­my­bę ap­mo­kes­tin­ti au­to­mo­bi­lius – esą val­dan­tie­ji ne­ma­to tam bū­ti­ny­bės.

Vis dėl­to ši Vy­riau­sy­bė yra dis­ku­ta­vu­si dėl leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ap­mo­kes­ti­ni­mo. Au­to­mo­bi­lio mo­kes­tis, kaip vals­ty­bės pa­ja­mų di­di­ni­mo šal­ti­nis, bu­vo dis­ku­tuo­tais 2014 me­tais dir­bu­sio­je vy­riau­sy­bi­nė­je dar­bo gru­pė­je, ieš­ko­ju­sio­je lė­šų per kri­zę su­ma­žin­toms pen­si­joms kom­pen­suo­ti. Tuo me­tu fi­nan­sų mi­nis­tro par­ei­gas ėjęs Ri­man­tas Ša­džius kaip ga­li­mą pa­ja­mų šal­ti­nį mi­nė­jo au­to­mo­bi­lio mo­kes­čio įve­di­mą. Jo dy­dis ne­bu­vo įvar­di­ja­mas, ta­čiau, pa­sak tuo­me­ti­nio mi­nis­tro, tai tu­rė­jo bū­ti „ne­di­de­li pi­ni­gai“.