V. Mazuronis palieka R. Paksą
Eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis an­tra­die­nį pra­ne­šė pa­lie­kąs val­dan­čią­ją par­ti­ją „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“.

„Dė­ko­ju vi­siems Šiau­lių mies­to ir aps­kri­ties, vi­siems Lie­tu­vos par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ na­riams, dė­ko­ju bend­ra­par­tie­čiams, su ku­riais kū­rė­me par­ti­ją ir dir­bo­me kar­tu vi­sus me­tus, tarp jų ir pre­zi­den­tui Ro­lan­dui Pa­ksui už bend­rą dar­bą. Ti­kiu, kad su dau­ge­liu par­tie­čių ir to­liau lik­si­me bi­čiu­liais“, - ra­šo­ma po­li­ti­ko pra­ne­ši­me so­cia­li­nia­ne tink­le „Fa­ce­book“.

„Sma­giau­sias etapas“

V.Ma­zu­ro­nis pra­šo jo ne­be­lai­ky­ti par­ti­jos na­riu nuo an­tra­die­nio.

Jis tei­gia to­kį par­eiš­ki­mą įtei­kęs par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ Šiau­lių mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kei Dai­vai Ma­to­nie­nei.

V.Ma­zu­ro­nis BNS sa­kė at­si­sa­ky­ti eu­ro­par­la­men­ta­ro man­da­to ne­ke­ti­nąs. Į Eu­ro­pos Par­la­men­tą po­li­ti­kas iš­rink­tas pa­gal par­ti­jos są­ra­šą.

Jis taip pat ne­slė­pė ne­ke­ti­nąs trauk­tis iš ak­ty­vios po­li­ti­kos, ta­čiau ko­kia for­ma jo­je liks, tvir­ti­no dar ne­nusp­ren­dęs.

„Aš ži­nau, ko aš no­riu, o kas gau­sis, ma­ty­si­me. (...) No­riu ak­ty­viai da­ly­vau­ti po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me“, - sa­kė V.Ma­zu­ro­nis.

Anot jo, da­bar jam pra­si­de­da sma­giau­sias eta­pas: „Da­bar pats sma­giau­sias eta­pas - vi­sos ga­li­my­bės at­vi­ros. Čia kaip abi­tu­rien­tas, kai bai­gia mo­kyk­lą, jam sa­ko: vi­si ke­liai ati­da­ry­ti, kaip sma­gu. Čia pa­na­šiai.“

Pa­klaus­tas apie prie­žas­tis, ku­rios pri­ver­tė pa­si­trauk­ti iš „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“, po­li­ti­kas mi­nė­jo skir­tin­gus po­žiū­rius į dau­ge­lį svar­bių da­ly­kų.

„Man at­ro­do, kad su da­bar­ti­ne par­ti­jos va­do­vy­be dirb­ti ko­man­do­je ar­ba dirb­ti sie­kiant kon­kre­čių rea­lių re­zul­ta­tų, ku­rie rei­ka­lin­gi ir nau­din­gi Lie­tu­vai, šian­dien man bū­tų la­bai su­nku. Kam ener­gi­ją eik­vo­ti pyk­čiams? Rei­kia da­ry­ti, ką ma­nai rei­ka­lin­ga da­ry­ti, ir mi­ni­ma­liai truk­dy­ti vie­ni ki­tiems“, - sa­kė V.Ma­zu­ro­nis.

Anks­čiau iš par­ti­jos pa­si­trau­kė V.Ma­zu­ro­nio sū­nus Sei­mo na­rys And­rius Ma­zu­ro­nis. Jie abu pa­sta­ruo­ju me­tu ak­ty­viai kri­ti­ka­vo „tvar­kie­čių“ ly­de­rį Ro­lan­dą Pa­ksą.

R. Pa­ksas: tai lo­giš­ka įvy­kių tąsa

Par­ti­jos stei­gė­jo eu­ro­par­la­men­ta­ro V.Ma­zu­ro­nio pa­si­trau­ki­mas iš „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ yra lo­giš­ka pa­sta­rų­jų me­tų įvy­kių tą­sa, sa­ko šios par­ti­jos ly­de­ris R.Pa­ksas. Tuo pa­čiu jis ap­gai­les­tau­ja, kad bu­vę bend­ra­žy­giai su par­ti­jos man­da­tais li­ko dirb­ti Sei­me ir Eu­ro­pos Par­la­men­te.

„Kiek­vie­nas par­ti­jos na­rys yra sa­vo­tiš­kai bran­gus, o šiuo at­ve­ju ir sig­na­ta­ras par­ti­jos, ir bend­ra­žy­gis, be abe­jo, kad tai ne pa­tys ge­riau­si jaus­mai. Ki­ta ver­tus, tai yra lo­giš­ka tą­sa pa­sta­rų­jų me­tų įvy­kių. Kas įdė­miai ste­bė­jo po­li­ti­nį lau­ką, tų prieš­ta­ra­vi­mų, ne­su­ta­ri­mų tiek su par­ti­jos va­do­vy­be, tiek su ko­lek­ty­vi­niais par­ti­jos pri­im­tais spren­di­mais, bu­vo ne vie­nas“, - an­tra­die­nį BNS sa­kė R.Pa­ksas.

Jis ap­gai­les­ta­vo, kad vie­nas iš par­ti­jos kū­rė­jų šį žings­nį žen­gė iki sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų li­kus vos dviem sa­vai­tėms. R.Pa­ksas tuo pa­čiu pa­si­ge­do dar vie­no V.Ma­zu­ro­nio žings­nio - kad šis at­si­sa­ky­tų ir eu­ro­par­la­men­ta­ro man­da­to. Į Eu­ro­pos Par­la­men­tą šis po­li­ti­kas iš­rink­tas pa­gal „tvar­kie­čių“ są­ra­šą.

„Aiš­ku, bū­tų la­bai sma­gu, kad žmo­nės, ku­rie pri­ima to­kius spren­di­mus, pa­dė­tų man­da­tą, ku­ris pa­sie­kia­mas su ko­man­da pa­gal tos par­ti­jos prog­ra­mą, ar Sei­mo na­rio, ar Eu­ro­pos Par­la­men­to šiuo at­ve­ju. Kad tas man­da­tas bū­tų grą­ži­na­mas par­ti­jai. Bet per 25 me­tus to­kių at­ve­jų ne­bu­vo, jau­čiu, kad ir šiuo at­ve­ju ne­bus“, - tvir­ti­no R.Pa­ksas.

Jis sa­kė ne­ma­tąs grės­mės, kad pa­skui V.Ma­zu­ro­nį „Tvar­ką ir tei­sin­gu­mą“ pa­lik­tų da­lis par­ti­jos na­rių. Anot po­li­ti­ko, to­kių ga­li at­si­ras­ti vos vie­nas ki­tas.

Pa­klaus­tas, ka­da tarp jo ir V.Ma­zu­ro­nio pra­si­dė­jo ne­su­ta­ri­mai, „tvar­kie­čių“ ly­de­ris tei­gė at­sa­ky­mą sau tu­rįs, ta­čiau vie­šai „bal­ti­nių ne­skal­biąs“.

„Be abe­jo, tu­riu at­sa­ky­mą. Bet gy­ve­ni­me ne­su da­ręs vie­no da­ly­ko - to­kius da­ly­kus ap­ta­ri­nė­ti vie­šai, su spau­da. Tai va­di­nu bal­ti­nių plo­vi­mu. Nie­ka­da to ne­da­riau, ne­da­rau ir ne­si­ren­giu da­ry­ti“, -sa­kė R.Pa­ksas.

V.Ma­zu­ro­nis yra vie­nas iš par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ kū­rė­jų, 2002-2003 me­tais bu­vo jos pir­mi­nin­kas.