V. Mazuronis paaukojo lėšų liberalų kandidatui
„Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos na­rys, eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis pa­au­ko­jo 150 eu­rų Li­be­ra­lų są­jū­džio kan­di­da­tui į Vil­niaus me­rus Re­mi­gi­jui Ši­ma­šiui, ro­do Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) in­ter­ne­to sve­tai­nė­je skel­bia­mi duo­me­nys.

„Aš re­miu kan­di­da­tus į me­rus tuos, ku­rie, ma­no nuo­mo­ne, yra ge­riau­si, o ne pa­gal tai, ko­kiai par­ti­jai jie pri­klau­so. Toks man yra R.Ši­ma­šius. Jei­gu kan­di­da­tams tai at­ro­dys rei­ka­lin­ga, ga­lė­siu ir vie­šai iš­sa­kyt sa­vo par­amą“, - sa­kė V.Ma­zu­ro­nis.

Eu­ro­par­la­men­ta­ro tei­gi­mu, jis par­ems ir ki­tą li­be­ra­lų kan­di­da­tą į Drus­ki­nin­kų me­rus - Val­dą Trin­kū­ną, taip pat „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos na­rės Dai­vos Ma­to­nie­nės kan­di­da­tū­rą Šiau­liuo­se, Ro­lan­do Jo­ni­kai­čio - Ma­ri­jam­po­lė­je.

„Tvar­kie­čių“ pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Pa­ksas sa­kė, kad si­tua­ci­jos ne­ko­men­tuos ir pa­lin­kė­jo V.Ma­zu­ro­niui „pa­čiam spręs­ti, kam jis at­sto­vau­ja ir ko to­kiais da­ly­kais sie­kia“.

„Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ kan­di­da­tas į Vil­niaus mies­to me­rus yra Sei­mo na­rys Pe­tras Gra­žu­lis.

Tie­sio­gi­niai me­rų ir sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mai vyks ko­vo 1 die­ną.