V. Mazuronis apskundė G. Griną prokurorams
Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą dėl bu­vu­sio Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) va­do­vo Ge­di­mi­no Gri­nos siū­ly­mo nai­kin­ti tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­las.

V. Ma­zu­ro­nio nuo­mo­ne, toks bu­vu­sio aukš­to par­ei­gū­no vie­šas ra­gi­ni­mas nai­kin­ti tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­las yra tau­ti­nės ne­san­tai­kos kurs­ty­mas. „Į­ver­ti­nant per dau­ge­lį me­tų su­sik­los­čiu­sią tau­ti­nių ma­žu­mų si­tua­ci­ją Lie­tu­vo­je, pa­siū­ly­mas nai­kin­ti tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­las ar­ba „švie­ti­mo ge­tus“, kaip juos pa­va­di­nio bu­vęs VSD va­do­vas, su­kė­lė di­džiu­lį pa­si­pik­ti­ni­mą tarp ma­žu­mų. Ma­nau, kad sten­gia­ma­si su­prie­šin­ti Lie­tu­vos pi­lie­čius tar­pu­sa­vy­je, o to­kie veiks­mai ken­kia Lie­tu­vos vals­ty­bei“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

V. Ma­zu­ro­nio tei­gi­mu, įgy­ven­din­tas G. Gri­nos siū­ly­mas aiš­kiai pa­žeis­tų Lie­tu­vos tarp­tau­ti­nius ir na­cio­na­li­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus. „Lie­tu­va ir taip su­si­du­ria su tau­ti­nių ma­žu­mų prob­le­mo­mis. Šis siū­ly­mas, tik dar la­biau pa­aš­trins si­tua­ci­ją ir ti­krai ne­pa­dės kons­truk­ty­vaus dia­lo­go pa­ieš­koms. Vie­šas bu­vu­sio aukš­to vals­ty­bės par­ei­gū­no par­eiš­ki­mas su­kė­lė di­de­lį re­zo­nan­są tau­ti­nių ma­žu­mų tar­pe. Ty­čia ar ne­ty­čia, ma­no ma­ny­mu, G. Gri­na kurs­to tau­ti­nę ne­san­tai­ką ša­ly­je, o toks el­ge­sys da­bar­ti­nė­je geo­po­li­ti­nė­je si­tua­ci­jo­je yra la­bai pa­vo­jin­gas ir tie­sio­giai ken­kia Lie­tu­vos vals­ty­bei, į to­kius da­ly­kus rei­kia žiū­rė­ti la­bai rim­tai“, – sa­ko V. Ma­zu­ro­nis.

Prieš ke­lias die­nas G. Gri­na vie­šai par­eiš­kė, kad tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­los vi­siš­kai ne­ug­do pi­lie­tiš­ku­mo, nes yra izo­liuo­tos tau­ti­nės vi­suo­me­nės pra­sme. Bu­vęs sau­gu­mo va­das ma­no, kad Lie­tu­vo­je ne­tu­rė­tų veik­ti nei vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mos, nei pri­va­čios mo­kyk­los tau­ti­nių ma­žu­mų pa­grin­du, iš­sky­rus tarp­tau­ti­nes, NA­TO ša­lių dip­lo­ma­tų mo­kyk­las. „Aš ma­nau, iš pri­nci­po to­kių mo­kyk­lų ne­tu­rė­tų bū­ti. Jei yra or­ga­ni­za­ci­nis da­ri­nys, kas fi­nan­suo­ja vi­sa­da at­si­ras, o šiam at­ve­jui, ma­nau, fi­nan­suo­to­jų ti­krai ne­trūks, ži­nant, ko­kie pi­ni­gai vaikš­to iš Ry­tų pu­sės“, – šią sa­vai­tę nau­jie­nų agen­tū­rai BNS tei­gė G. Gri­na.