V. Mazuronio išėjimas – smūgis „tvarkiečiams“
Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ sen­bu­vio ir vie­no ryš­kiau­sių ly­de­rių Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio pa­si­trau­ki­mas ne­drioks­te­lė­jo it per­kū­nas iš gied­ro dan­gaus - šio žings­nio daug kas ti­kė­jo­si. Vis dėl­to tai tu­rė­tų su­silp­nin­ti „tvar­kie­čių“ po­zi­ci­jas, juo­lab kad įkan­din V. Ma­zu­ro­nio ga­li pa­suk­ti da­lis ko­le­gų.

Kad pa­lie­ka par­ti­ją, V. Ma­zu­ro­nis va­kar vie­šai pra­ne­šė vie­na­me so­cia­li­nių tink­lų. "Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo" Šiau­lių mies­to sky­riaus va­do­vei Dai­vai Ma­to­nie­nei ad­re­suo­ta­me sa­vo par­eiš­ki­me jis la­ko­niš­kai pa­dė­ko­jo par­ti­jos ko­le­goms ir jos va­do­vui Ro­lan­dui Pa­ksui, ku­rį pa­va­di­no „pre­zi­den­tu“, už bend­rą dar­bą. Kaip prie­žas­tis trauk­tis nu­ro­dy­ta da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja, ku­ri „y­ra to­kia, ko­kia yra“.

Iš­gir­dę apie V. Ma­zu­ro­nio pa­si­trau­ki­mą, „tvar­kie­čiai“ ėmė svars­ty­ti, ko­dėl jis taip pa­siel­gė ir ko­kios yra to­les­nės jo po­li­ti­nės pers­pek­ty­vos, taip pat rei­ka­lau­ti, kad po­li­ti­kas at­si­sa­ky­tų Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) na­rio man­da­to, iš­ko­vo­to su "Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo" pa­gal­ba.

Jau­čia­si kaip abiturientas

V. Ma­zu­ro­nis pa­se­kė sū­naus, Sei­mo na­rio And­riaus Ma­zu­ro­nio, iš "tvar­kie­čių" gre­tų pa­si­trau­ku­sio prieš mė­ne­sį, pė­do­mis. V. Ma­zu­ro­nis tei­gė, kad trauk­tis iš par­ti­jos jį pa­ska­ti­no po­žiū­ris į dau­ge­lį svar­bių da­ly­kų. „Man at­ro­do, kad su da­bar­ti­ne par­ti­jos va­do­vy­be dirb­ti ko­man­do­je ar­ba dirb­ti sie­kiant kon­kre­čių rea­lių re­zul­ta­tų, ku­rie rei­ka­lin­gi ir nau­din­gi Lie­tu­vai, šian­dien man bū­tų la­bai su­nku. Kam ener­gi­ją eik­vo­ti pyk­čiams? Rei­kia da­ry­ti, ką ma­nai esant rei­ka­lin­ga da­ry­ti, ir mi­ni­ma­liai truk­dy­ti vie­ni ki­tiems“, - įsi­ti­ki­nęs jis.

Eu­ro­par­la­men­ta­ras tei­gė ne­si­trauk­sian­tis iš ak­ty­vios po­li­ti­kos, bet dar ne­san­tis ap­sisp­ren­dęs, kaip jo­je da­ly­vaus. Esą da­bar pra­si­dė­jo sma­giau­sias eta­pas, kai vi­sos ga­li­my­bės yra at­vi­ros. „Čia kaip abi­tu­rien­tas. Kai bai­gia mo­kyk­lą, jam sa­ko: vi­si ke­liai at­vi­ri, kaip sma­gu. Čia pa­na­šiai“, - kal­bė­jo V. Ma­zu­ro­nis. Taip pat jis at­kir­to ne­pak­lu­sian­tis R. Pa­kso bei ki­tų par­ti­jos ly­de­rių ra­gi­ni­mams ir ne­at­si­sa­ky­sian­tis EP na­rio man­da­to.

Rei­ka­lau­ja mandato

Apie V. Ma­zu­ro­nio žings­nį su­ži­no­jęs R. Pa­ksas ne­slė­pė kar­tė­lio, bet kar­tu pa­žy­mė­jo, kad tai jam ne­bu­vo ne­ti­kė­ta. „Kiek­vie­nas par­ti­jos na­rys yra sa­vo­tiš­kai bran­gus, o šiuo at­ve­ju - ir par­ti­jos sig­na­ta­ras, ir bend­ra­žy­gis. Be abe­jo, ne pa­tys ge­riau­si jaus­mai. Ki­ta ver­tus, tai yra lo­giš­ka pa­sta­rų­jų me­tų įvy­kių tą­sa. Prieš­ta­ra­vi­mų, ne­su­ta­ri­mų tiek su par­ti­jos va­do­vy­be, tiek su ko­lek­ty­vi­niais par­ti­jos pri­im­tais spren­di­mais, bu­vo ne vie­nas“, - aiš­ki­no jis.

R. Pa­ksas no­rė­tų, kad V. Ma­zu­ro­nis at­si­sa­ky­tų eu­ro­par­la­men­ta­ro man­da­to ir už­leis­tų vie­tą EP par­ti­jos na­riui. „Ži­no­ma, bū­tų la­bai sma­gu, kad žmo­nės, ku­rie pri­ima to­kius spren­di­mus, pa­dė­tų man­da­tą, ku­ris pa­sie­kia­mas su ko­man­da pa­gal par­ti­jos prog­ra­mą. Kad tas man­da­tas bū­tų grą­žin­tas par­ti­jai. Bet per 25 me­tus to­kių at­ve­jų ne­bu­vo. Jau­čiu, kad ir šiuo at­ve­ju ne­bus“, - kal­bė­jo jis.

Ga­li nu­vi­lio­ti narius

"Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo" pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo Re­mi­gi­jaus Že­mai­tai­čio tei­gi­mu, jau prieš ke­le­rius me­tus bu­vo ma­ty­ti, kad V. Ma­zu­ro­nis ke­ti­na trauk­tis iš par­ti­jos. „Pas­ta­ruo­ju me­tu jis ti­kriau­siai ban­dė už­si­dirb­ti po­li­ti­nių di­vi­den­dų, ti­kė­da­ma­sis, kad, pa­vyz­džiui, kaip ap­lin­kos mi­nis­tras tu­rės ne­mo­ka­mos rek­la­mos, bus par­ti­jos vei­das. Žmo­gus jau se­niai ap­sisp­ren­dė pa­lik­ti par­ti­ją, bu­vo tam pri­bren­dęs, o da­bar for­ma­liai tai įtvir­ti­no“, - sa­kė jis.

R. Že­mai­tai­čio nuo­mo­ne, V. Ma­zu­ro­nis ga­li ban­dy­ti kur­ti vi­suo­me­ni­nius ju­dė­ji­mus kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se: Šiau­liuo­se, Vil­niu­je, Klai­pė­do­je ir ki­tur. Ar­ba eu­ro­par­la­men­ta­ras ga­li mė­gin­ti įsi­trauk­ti į ki­tų par­ti­jų veik­lą, ypač jei jos pa­siū­ly­tų ge­ras są­ly­gas, pa­vyz­džiui, įra­šy­tų jį į pir­mą­jį kan­di­da­tų į Sei­mą pen­ke­tu­ką.

Nors R. Pa­ksas ma­no, kad įkan­din V. Ma­zu­ro­nio pa­trauks da­lis „tvar­kie­čių“, R. Že­mai­tai­tis nė­ra tuo ti­kras. Pa­sak jo, bu­vęs ko­le­ga ga­li ban­dy­ti iš­si­ves­ti kai ku­riuos par­ti­jos sky­rius ar at­ski­rus po­li­ti­kus.

Lauk­tos skyrybos

Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Al­gis Kru­pa­vi­čius pa­brė­žė, kad V. Ma­zu­ro­nio pa­si­trau­ki­mas iš par­ti­jos ne­bu­vo ne­ti­kė­tas. Esą pa­sta­ro­jo me­to įvy­kiai ro­dė, kad R. Pa­kso ir V. Ma­zu­ro­nio sky­ry­bos įvyks. Eks­per­to ma­ny­mu, V. Ma­zu­ro­nio žings­nis ne­tu­rė­tų tu­rė­ti di­de­lės įta­kos "Tvar­kai ir tei­sin­gu­mui".

„Kol kas svar­biau­sia at­ra­ma par­ti­jo­je yra R. Pa­ksas. Tai la­bai ge­rai par­odo par­ti­jos su­va­žia­vi­me vy­kęs bal­sa­vi­mas dėl ly­de­rio pos­to, kai ab­so­liu­čia dau­gu­ma va­do­vu iš­rink­tas R. Pa­ksas“, - pa­žy­mė­jo po­li­to­lo­gas.

Vis dėl­to, anot jo, pa­sta­ruo­ju me­tu V. Ma­zu­ro­nis įgi­jo po­pu­lia­ru­mo ir au­to­ri­te­to, bu­vo ver­ti­na­mas kaip pers­pek­ty­vus "tvar­kie­čių" po­li­ti­kas. A. Kru­pa­vi­čius ne­ma­no, kad V. Ma­zu­ro­nis kurs nau­ją par­ti­ją. Kar­tu po­li­to­lo­gas prog­no­za­vo, kad „tvar­kie­čiai“ ar­ti­miau­sio­je pers­pek­ty­vo­je, vė­liau­siai po ki­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mų, sa­vo aki­ra­ty­je tu­rė­tų iš­vys­ti nau­ją ly­de­rį.