V.Matijošaičio populiarumą galėjo lemti ir kritika R.Šimašiui, mano politologas
Po­li­to­lo­gas To­mas Ja­ne­liū­nas sa­ko ma­nan­tis, kad au­gan­tį Kau­no me­ro Vis­val­do Ma­ti­jo­šai­čio po­pu­lia­ru­mą vi­so­je Lie­tu­vo­je ga­lė­jo lem­ti ne tik ge­rai tvar­ko­mas mies­tas, bet ir pa­sta­ruo­ju me­tu itin daž­na kri­ti­ka Vil­niaus me­ro at­žvil­giu.

„Sun­ku pa­sa­ky­ti, nes jo (V.Ma­ti­jo­šai­čio – BNS) po­pu­lia­ru­mas vie­naip ar ki­taip su­si­jęs su vie­ti­ne au­di­to­ri­ja, su Kau­no gy­ven­to­jais, bet gal­būt taos ži­nios apie ta, kad Kau­nas at­si­gau­na, kad yra tvar­ko­ma­si žy­miai ge­riau, nei ki­tuo­se mies­tuo­se, ypač gal­būt toks di­so­nan­sas yra, ly­gi­nant Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus ir Ma­ti­jo­šai­čio veik­lą. Tar­ki­me, Vil­niu­je vis dau­giau pa­si­girs­ta kri­ti­kos me­rui dėl įvai­rių ne­sklan­du­mų ir dėl sti­chi­nių ne­lai­mų pa­da­ri­nių lik­vi­da­vi­mo, ir dėl Vil­niaus gat­vės re­mon­to ar dar kaž­ko, tai ši­to­je švie­so­je gal­būt ne tik kau­nie­čiai, bet ir ki­tų mies­tų gy­ven­to­jai pra­de­da ma­ny­ti, kad Kau­no me­ras šiuo me­tu gal­būt yra vie­nas ge­riau­siai be­sit­var­kan­čių sa­vo mies­te po­li­ti­kų, ir šia pra­sme jis gal­būt jau sa­vo po­pu­lia­ru­mu iš­ei­na iš tos vie­ti­nės au­di­to­ri­jos ri­bų“, – BNS sa­kė Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to dės­ty­to­jas T.Ja­ne­liū­nas.

Šeš­ta­die­nį dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ pa­skelb­ta „Vil­mo­rus“ apk­lau­sa ro­do, jog V.Ma­ti­jo­šai­tį pa­lan­kiai ver­ti­na 44 proc., ne­pa­lan­kiai – 15 proc. apk­laus­tų­jų. Tuo me­tu R. Ši­ma­šiaus pa­lan­ku­mo ir ne­pa­lan­ku­mo ro­dik­liai yra ati­tin­ka­mai 32 ir 27 proc.

„Vil­mo­rus“ va­do­vas Vla­das Gai­dys BNS sa­kė, kad pa­gal tei­gia­mų ir ne­igia­mų nuo­mo­nių skir­tu­mą V. Ma­ti­jo­šai­tis po­li­ti­kų rei­tin­ge yra an­tras. Vien Kau­ne jį pa­lan­kiai ver­ti­na virš 80 proc., ne­igia­mai – tik 4 proc. apk­laus­tų žmo­nių.