V. M. Čigriejienė nutraukė paskutinę bambagyslę
Iš Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jos su triukš­mu pa­si­trau­ku­si par­la­men­ta­rė Vi­da Ma­ri­ja Čig­rie­jie­nė ne­lau­kė, kol ga­li bū­ti pa­pra­šy­ta pa­lik­ti par­ti­jos frak­ci­ją Sei­me. Va­kar ji pa­ti par­ašė pra­šy­mą ne­be­lai­ky­ti jos TS-LKD frak­ci­jos na­re.

Kai pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį V. M. Čig­rie­jie­nė pa­skel­bė vie­šą par­eiš­ki­mą, ku­ria­me iš­dės­tė kri­tiš­ką po­žiū­rį į si­tua­ci­ją TS-LKD ir pa­skel­bė pa­lie­kan­ti par­ti­ją, Sei­mo TS-LKD frak­ci­jo­je at­si­ra­do ne­ma­žai ma­nan­čių­jų, kad po­li­ti­kė tu­rė­tų iš­ei­ti ir iš frak­ci­jos. Pa­ti par­la­men­ta­rė bent jau kol kas ne­pla­na­vo pa­lik­ti di­džiau­sios opo­zi­ci­nės TS-LKD frak­ci­jos, ku­rio­je dir­bo be­veik tris ka­den­ci­jas. Ta­čiau pa­skli­du­sios kal­bos apie ga­li­mą siū­ly­mą trauk­tis pa­ska­ti­no ap­sisp­ręs­ti. „Ko­dėl tu­rė­čiau lauk­ti, kol ma­ne iš­mes? Pa­ti par­ašiau par­eiš­ki­mą“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ va­kar sa­kė V. M. Čig­rie­jie­nė. Nuo šiol par­la­men­ta­rė bus Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rė.

Ne­pa­ten­kin­tie­ji ma­nė, kad V. M. Čig­rie­jie­nės si­tua­ci­ja ki­to­kia nei frak­ci­jo­je dirb­ti li­ku­sių, nors iš par­ti­jos ir pa­si­trau­ku­sių Ari­man­to Dum­čiaus ir Egi­di­jaus Va­rei­kio. Kaip ži­no­ma, pir­ma­sis bu­vo pa­ša­lin­tas, an­tras – iš­ėjo sa­vo no­ru. Pri­me­na­ma, kad šių dvie­jų bu­vu­sių kon­ser­va­to­rių „trans­for­ma­ci­ja“ vy­ko ty­liai, vi­suo­me­nei be­veik ne­pas­te­bi­mai. Tuo me­tu V. M. Čig­rie­jie­nė iš par­ti­jos pa­si­trau­kė su trenks­mu, iš­pil­da­ma „sru­tų ki­bi­rą“. To­dėl ne­ma­žai įsi­žei­du­sių kon­ser­va­to­rių ma­nė, kad bu­vu­siai ko­le­gei tu­rė­tų bū­ti par­ody­tos TS-LKD frak­ci­jos du­rys.

Spren­di­mas ga­lė­jo bū­ti pri­nci­pin­gas

TS-LKD frak­ci­jos se­niū­no pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Jur­gio Raz­mos tei­gi­mu, frak­ci­jos po­žiū­ris į sa­vo na­rius „la­bai de­mo­kra­tiš­kas“. „Ži­no­ma, ne­sa­kau, kad po kai ku­rių frak­ci­jos na­rių par­eiš­ki­mų at­ei­ty­je ne­priim­si­me griež­tes­nių spren­di­mų“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė J. Raz­ma. Pa­sak jo, skir­tin­gai nei V. M. Čig­rie­jie­nės, A. Dum­čiaus ir E. Va­rei­kio pa­si­trau­ki­mas iš par­ti­jos „bu­vo ra­mus, be kaž­ko­kių du­rų tran­ky­mo, ga­na ge­ra­no­riš­kas“. „To­dėl, ma­tyt, ir frak­ci­jo­je ne­at­si­ra­do siū­ly­mų spręs­ti dėl jų na­rys­tės. Be to, mes ne­tu­ri­me ži­nių, kad jie kaip nors mė­gin­tų pa­si­nau­do­ti ko­kiais nors su­bti­les­niais frak­ci­jo­je su­ži­no­tais da­ly­kais ar fak­tais. Tie­siog taip jau įpra­to­me, bu­vo­me ko­man­da nuo ka­den­ci­jos pra­džios“, – sa­kė frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas. Dėl V. M. Čig­rie­jie­nės, J. Raz­mos nuo­mo­ne, ga­li bū­ti pri­im­ti pri­nci­pin­ges­ni spren­di­mai. „Šį kar­tą iš par­ti­jos žmo­gus trau­kia­si su to­kiais aš­triais par­eiš­ki­mais, sa­ky­čiau, vi­sai ne­są­ži­nin­gais kal­ti­ni­mais. To­dėl šiuo at­ve­ju ne­at­mes­čiau ir griež­tes­nio rea­ga­vi­mo ga­li­my­bės, pa­vyz­džiui, siū­ly­mo iš­ei­ti“, – sa­kė J. Raz­ma. Kaip ži­no­ma, Sei­mo rin­ki­muo­se po­li­ti­kė pra­ne­šė da­ly­vau­sian­ti sa­va­ran­kiš­kai, vie­no­je Kau­no apy­gar­dų ji var­žy­sis su kon­ser­va­to­rių iš­kel­tu kan­di­da­tu.

Yra žo­di­nis susitarimas

A. Dum­čius iš TS-LKD bu­vo pa­ša­lin­tas ba­lan­dį, kai, prieš­ta­rau­da­mas par­ti­jos va­liai, Sei­mo rin­ki­muo­se ap­sisp­ren­dė da­ly­vau­ti sa­va­ran­kiš­kai. Jis pats yra pri­pa­ži­nęs, kad sa­vo na­rys­tę TS-LKD no­rė­jo tik su­spen­duo­ti. E. Va­rei­kis par­ti­ją pa­li­ko sa­vo no­ru, nes rin­ki­muo­se ke­ti­na da­ly­vau­ti su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) vė­lia­va. Į šią par­ti­ją jis ti­ki­no kol kas ne­įs­to­jęs. „Iš TS-LKD iš­sto­jau ba­lan­dį, šiuo me­tu esu ne­par­ti­nis“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė E. Va­rei­kis. Pa­lik­ti TS-LKD frak­ci­jos Sei­me jis tei­gė kol kas ne­ke­ti­nan­tis. „Tu­ri­me to­kį žo­di­nį su­si­ta­ri­mą, kad vie­ni ki­tiems ne­truk­do­me. Ka­dan­gi dau­ge­liu at­ve­jų mū­sų nuo­mo­nės su­tam­pa, iki rin­ki­mų li­kus ke­liems mė­ne­siams pe­rei­ti į ki­tą frak­ci­ją bū­tų ne­tiks­lin­ga. Tai su­si­ję su kvo­tų skai­čia­vi­mu, gal net ko­mi­te­tų pa­si­kei­ti­mais. To­dėl nu­ta­rė­me, kad to­kio bū­ti­no rei­ka­lo nė­ra“, – aiš­ki­no E. Va­rei­kis. Pa­sak jo, kol kas tap­ti LVŽS na­riu jis ne­kvie­čia­mas. „Kai pa­kvies, svars­ty­siu“, – ža­dė­jo po­li­ti­kas. Spren­di­mas, ar Sei­mo rin­ki­muo­se jė­gas ban­dys ir vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, anot E. Va­rei­kio, pa­aiš­kės per dvi sa­vai­tes. „Lai­kau­si dip­lo­ma­tiš­ko pri­nci­po – kol ne­nusp­ręs­ta vis­kas, ne­nusp­ręs­ta nie­ko“, – tei­gė Sei­mo na­rys.

Pra­ra­do ry­šį su bendruomene

Kaip jau ra­šė „Lie­tu­vos ži­nios“, prieš pat Sei­mo rin­ki­mus 80-me­tį švę­sian­ti V. M. Čig­rie­jie­nė par­eiš­ki­me iš­dės­tė sa­vo po­žiū­rį į TS-LKD vyks­tan­čius pro­ce­sus. Jos tei­gi­mu, „šio­je par­ti­jo­je įsi­ga­lė­jo „va­diz­mas“: kiek­vie­nas žings­nis tu­ri bū­ti de­ri­na­mas su vir­šes­niu, kiek­vie­nas poel­gis ver­ti­na­mas pa­gal dog­ma­ti­nes tai­syk­les, pa­gar­ba žmo­gui, jo nuo­mo­nei, čia tar­si pra­nyks­ta, to­le­ran­ci­jos su ži­bu­riu ne­ap­tik­si­te“. Ga­lu­ti­nai spren­di­mas pa­lik­ti par­ti­ją su­bren­do, kai TS-LKD prie­žiū­ros ko­mi­te­tas V. M. Čig­rie­jie­nę ir tuo­met dar kon­ser­va­to­rių A. Dum­čių nu­ta­rė nu­baus­ti už tai, kad šie, ne­pak­lu­sę frak­ci­jos va­liai, su val­dan­čiai­siais Sei­mo sa­lė­je li­ko gie­do­ti vals­ty­bės him­ną.

TS-LKD ly­de­rio Gab­rie­liaus Lands­ber­gio nuo­mo­ne, pa­lik­ti par­ti­ją V. M. Čig­rie­jie­nę pa­ska­ti­no nu­trū­kę ry­šiai su kon­ser­va­to­rių bend­ruo­me­ne. Jo tei­gi­mu, po­li­ti­kės vie­ša­me par­eiš­ki­me iš­sa­ky­ti prie­kaiš­tai dėl de­mo­kra­ti­jos trū­ku­mo bei nau­jų­jų par­ti­jos va­do­vų veik­los ne­ati­tin­ka ti­kro­vės. Pa­sak G. Lands­ber­gio, vie­toj V. M. Čig­rie­jie­nės par­ti­jos sky­rius pa­si­rin­ko ki­tą žmo­gų, o ši ne­su­ge­bė­jo su tuo su­si­tai­ky­ti. Kon­ser­va­to­rių ly­de­rio nuo­mo­ne, po­ky­čiai nie­ka­da nė­ra leng­vas da­ly­kas, to­dėl kar­tais ieš­ko­ma kal­tų ne to­je vie­to­je, kur jie iš ti­krų­jų yra. „V. M. Čig­rie­jie­nė daž­nai bal­suo­da­vo ne taip, kaip mū­sų par­ti­ja. Su­pran­tu de­mo­kra­ti­nius pro­ce­sus – žmo­gus tu­ri lais­vę bal­suo­ti taip, kaip no­ri. Bet žmo­nės tą pa­ste­bi, jie klau­sia, ar iš tie­sų šis žmo­gus, daž­nai pa­si­rink­da­mas bal­suo­ti taip, kaip, pa­vyz­džiui, so­cial­de­mo­kra­tai, yra tei­sin­gai pa­si­rin­kęs bend­ruo­me­nę? Gal jis nie­ka­da ne­si­jau­tė ti­kras TS-LKD na­rys? To­dėl pir­miau­sia prie­žas­ties ieš­ko­čiau pra­ras­ta­me ry­šy­je su mū­sų bend­ruo­me­ne“, – V. M. Čig­rie­jie­nės spren­di­mą „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­ko­men­ta­vo G. Lands­ber­gis.