V. Leškevičius: Rusija incidentus kelia ir Baltijos jūroje
Ru­si­jos ka­ri­nis ak­ty­vu­mas su­ke­lia in­ci­den­tų ne tik pie­ti­nia­me, bet ir ry­ti­nia­me NA­TO spar­ne, įskai­tant ir Bal­ti­jos jū­rą, sa­ko Lie­tu­vos nuo­la­ti­nis at­sto­vas prie Al­jan­so Vy­tau­tas Leš­ke­vi­čius.

Jis tei­gė to­kią po­zi­ci­ją iš­sa­kęs pir­ma­die­nį sku­biai su­šauk­to su­si­ti­ki­mo dėl Si­ri­jos kri­zės me­tu.

„Lie­tu­va pri­mi­nė, kad to­kie in­ci­den­tai vyks­ta ne tik pa­lei pie­ti­nį Al­jan­so flan­gą, bet ir ap­link ry­ti­nį“, - te­le­fo­nu iš Briu­se­lio BNS sa­kė V.Leš­ke­vi­čius, tu­rė­da­mas ome­ny­je in­ci­den­tą, kai Ru­si­jos ka­ro or­lai­viai sa­vait­ga­lį pa­žei­dė Tur­ki­jos oro erd­vę.

Am­ba­sa­do­rius tei­gė Šiau­rės At­lan­to Ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­mi­nęs są­jun­gi­nin­kams in­ci­den­tus, „ku­rie vyks­ta Ru­si­jos or­lai­viams skren­dant su iš­jung­tais au­to­ma­ti­niais at­sa­kik­liais ar­ba be iš anks­to už­pil­dy­tų tin­ka­mų do­ku­men­tų“. Lie­tu­va po­rą pa­sta­rų­jų me­tų ste­bi di­des­nį Ru­si­jos ka­ri­nį ak­ty­vu­mą virš Bal­ti­jos jū­ros.

V.Leš­ke­vi­čius taip pat įspė­jo NA­TO na­rių am­ba­sa­do­rius apie Ru­si­jos „ag­re­sy­vią lai­ky­se­ną“, kai jos ka­ri­nis lai­vy­nas „ki­ša­si ir truk­do“ ko­mer­ci­nei lai­vy­bai iš­skir­ti­nė­je Lie­tu­vos eko­no­mi­nė­je zo­no­je.

Am­ba­sa­do­rius par­agi­no są­jun­gi­nin­kus stip­rin­ti at­gra­sy­mo prie­mo­nes ir ko­lek­ty­vi­nę gy­ny­bą tiek ry­ti­nia­me, tiek pie­ti­nia­me NA­TO spar­ne.