V. Lapėnienė patvirtinta Statistikos departamento vadove
Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tui to­liau va­do­vaus Vi­li­ja La­pė­nie­nė. Vy­riau­sy­bė ket­vir­ta­die­nį pa­sky­rė ją an­trai ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai, ku­ri pra­si­dės nuo ge­gu­žės 5 die­nos.

„V.La­pė­nie­nė vie­na iš tų re­tų as­me­ny­bių, ku­ri ne­sib­laš­ko gy­ve­ni­me ir nuo pat pra­džių jį su­sie­jo su sta­tis­ti­ka. Ti­krai ne­suk­ly­siu pa­sa­kęs, kad ji iš gru­pės tų žmo­nių, ku­rie sta­tė ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vo sta­tis­ti­ką ant šiuo­lai­ki­nių pa­ma­tų“, - sa­kė fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius.

Prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus nuo­mo­ne, V.La­pė­nie­nė yra ge­rai ver­ti­na­ma ir už­sie­ny­je.

„Ir tarp­tau­ti­nė­je ap­lin­ko­je yra la­bai ge­rai ver­ti­na­mas Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas, ir kon­kre­čiai ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė. Kiek gir­dė­jau iš Eu­ros­ta­to va­do­vų pa­si­sa­ky­mų, kai te­ko da­ly­vau­ti įvai­riuo­se su­si­ti­ki­muo­se, tai vi­sa­da pa­brėž­da­vo de­par­ta­men­to ir jo va­do­vės kom­pe­ten­ci­ją“, - Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je tei­gė A.But­ke­vi­čius.

Nuo­la­ti­ne de­par­ta­men­to va­do­ve 56-erių V.La­pė­nie­nė pa­skir­ta 2011 me­tų ge­gu­žę, iki tol ji du kar­tus ėjo par­ei­gas lai­ki­nai.

Eko­no­mis­tė-sta­tis­ti­kė V.La­pė­nie­nė de­par­ta­men­te dir­ba nuo 1983 me­tų.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas pri­klau­so Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos val­dy­mo sri­čiai.