V. Landsbergiui – širdžių angelas
Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo (AT-AS) pir­mi­nin­kui Vy­tau­tui Lands­ber­giui sek­ma­die­nį Kau­ne bu­vo įteik­ta „Šir­džių pre­mi­ja“ – lais­vę sim­bo­li­zuo­jan­tis dai­li­nin­ko Ed­mun­do Un­gu­rai­čio su­kur­tas stik­li­nis an­ge­las.

Idė­ja ap­do­va­no­ti V. Lands­ber­gį ki­lo Lie­tu­vos pen­si­nin­kų są­jun­gos „Bo­čiai“ Kau­no bend­ri­jos pir­mi­nin­kei Ma­ri­jai Garš­vie­nei. „Po to, kai Sei­mas ne­sky­rė pro­fe­so­riui Lais­vės pre­mi­jos, rei­kė­jo kaž­ką da­ry­ti“, – por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė M. Garš­vie­nės. Rei­ka­lai kiek už­tru­ko dėl jos li­gos ir tin­ka­mos sa­lės pa­ieš­kų. Sek­ma­die­nį vy­ku­si ce­re­mo­ni­ja bu­vo su­reng­ta „Tau­tos na­muo­se“, jo­je da­ly­va­vo per 700 žmo­nių. Pa­sak M. Garš­vie­nės pre­mi­ja pa­va­din­ta „šir­džių“ kaip pa­gar­bos ir mei­lės AT-AS pir­mi­nin­kui ženk­las. „Gerb­da­mi pro­fe­so­rių mes iš vi­sos šir­dies sky­rė­me jam sa­vo ap­do­va­no­ji­mą“, – sa­kė „Bo­čių“ at­sto­vė. Pa­sak jos, ce­re­mo­ni­ja bu­vo la­bai iš­kil­min­ga, bu­vo su­reng­tas gra­žus kon­cer­tas. Į ren­gi­nį, ku­ria­me kar­tu bu­vo pa­mi­nė­ta Lais­vės gy­nė­jų die­ną, V.Lands­ber­gis at­vy­ko iš Pa­lan­gos. M. Garš­vie­nės tei­gi­mu, pro­fe­so­rius nuo­šir­džiai pa­dė­ko­jo už ap­do­va­no­ji­mą, pa­sa­kė kal­bą, vė­liau – bend­ra­vo su su­si­rin­ku­siai­siais. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ke­li Sei­mo na­riai, taip pat bu­vęs Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos va­das Ser­ge­jus Ma­da­lo­vas.

Tai jau ne pir­mas al­ter­na­ty­vus Lais­vės pre­mi­jos ap­do­va­no­ji­mas, ku­rį šį mė­ne­sį ga­vo V. Lands­ber­gis. Sau­sio 13-ąją pro­fe­so­riui bu­vo įteik­tas „Lais­vės ženk­las“. Ini­cia­ty­vos ap­do­va­no­ti nu­si­pel­niu­sį po­li­ti­ką ėmė­si vi­suo­me­ni­nės pa­trio­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rių pa­stan­go­mis bu­vo pa­ga­min­ta Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je sto­vin­čios skulp­tū­ros „Ži­nia“ su­ma­žin­ta ko­pi­ja. Kaip jau ne kar­tą ra­šy­ta, Sei­mas 2015-ųjų pa­bai­go­je at­si­sa­kė pri­tar­ti, kad šie­met šis ap­do­va­no­ji­mas bū­tų skir­tas V. Lands­ber­giui. Lais­vės pre­mi­ja tra­di­ciš­kai bū­da­vo tei­kia­ma mi­nint Sau­sio 13-osios su­kak­tį. Pir­mo­ji Lais­vės pre­mi­ja bu­vo skir­ta Ru­si­jos ko­vo­to­jui už lais­vę, žmo­gaus tei­ses ir de­mo­kra­ti­ją Ser­ge­jui Ko­va­lio­vui, an­tro­ji – Lie­tu­vos lais­vės ly­gos įkū­rė­jui po­li­ti­niam ka­li­niui An­ta­nui Ter­lec­kui, tre­čio­ji – pog­rin­di­nės spau­dos lei­di­nio „ Lie­tu­vos Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios Kro­ni­kos“ stei­gė­jui, ar­ki­vys­ku­pui Si­gi­tui Tam­ke­vi­čiui. Ket­vir­to­ji pre­mi­ja per­nai įteik­ta Len­ki­jos di­si­den­tui, dien­raš­čio „Ga­ze­ta Wy­borc­za“ vy­riau­sia­jam re­dak­to­riui Ada­mui Mich­ni­kui.