V. Landsbergiui – „Lietuvos laisvės žinios“ ženklas
Aukš­čiau­sio­sios ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­ką Vy­tau­tą Lands­ber­gį vi­suo­me­ni­nės pa­trio­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos ke­ti­na ap­do­va­no­ti „Lie­tu­vos lais­vės ži­nios“ ženk­lu. Šis ap­do­va­no­ji­mas – Lais­vės pre­mi­jos al­ter­na­ty­va.

Vi­suo­me­ni­nin­kai ra­gi­na Lie­tu­vos pi­lie­čius pa­lai­ky­ti šią ini­cia­ty­vą. Ap­do­va­no­ji­mą bu­vu­siam fak­ti­niam ša­lies va­do­vui ke­ti­na­ma įteik­ti šį tre­čia­die­nį, mi­nint Sau­sio įvy­kių 25-me­tį. Iš­kil­min­ga ce­re­mo­ni­ja bus su­reng­ta 9 va­lan­dą Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je prie pa­mink­lo „Ži­nia“.

Sa­vo krei­pi­me­si vi­suo­me­ni­nin­kai pri­me­na, kad šiais me­tais Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­ja Lais­vės pre­mi­ją nu­spren­dė skir­ti V. Lands­ber­giui. Ta­čiau Sei­mas, pa­žeis­da­mas Lais­vės pre­mi­jos įsta­ty­mą, ko­mi­si­jos spren­di­mui ne­pri­ta­rė. Dėl to­kio Sei­mo akib­rokš­to tra­giš­kų Sau­sio įvy­kių 25 me­tų su­kak­ties pa­mi­nė­ji­mas 2016 me­tų sau­sio 13 die­ną vyks be tei­sė­tai iš­rink­to pre­ten­den­to ap­do­va­no­ji­mo. Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, pa­de­dan­čių stip­rin­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės gy­ny­bi­nius pa­jė­gu­mus, Koor­di­na­ci­nė ta­ry­ba, at­sto­vau­jan­ti per 20 or­ga­ni­za­ci­jų, nu­si­vy­lu­si Sei­mo spren­di­mu, pa­kvie­tė dar kar­tą teik­ti V. Lands­ber­gio kan­di­da­tū­rą Lais­vės pre­mi­jai gau­ti. To­kį pa­siū­ly­mą, lai­ky­da­ma­sis Lais­vės pre­mi­jos įsta­ty­mo, tei­kė ir Sei­mo na­rys Po­vi­las Urb­šys. 2015 me­tų gruo­džio 21 die­ną į Sei­mo pir­mi­nin­kę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę krei­pė­si Vi­suo­me­ni­nė ta­ry­ba prie Pa­sip­rie­ši­ni­mo oku­pa­ci­niams re­ži­mams da­ly­vių ir nuo oku­pa­ci­jų nu­ken­tė­ju­sių as­me­nų tei­sių ir rei­ka­lų ko­mi­si­ja ir Lie­tu­vos Są­jū­dis, pra­šy­da­mi gar­bin­gai iš­tai­sy­ti pa­da­ry­tą klai­dą ir iki gruo­džio 23 die­nos sa­vo spren­di­mą per­bal­suo­ti – Lais­vės pre­mi­ją skir­ti tei­sė­tai iš­rink­tam pre­ten­den­tui. „De­ja, vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų tei­sė­tas no­ras ne­bu­vo iš­klau­sy­tas“, – ap­gai­les­tau­ja­ma krei­pi­me­si.

At­mi­ni­mo ženk­las „Lie­tu­vos lais­vės ži­nia“ – bron­zi­nė pa­mink­lo „Ži­nia“ (au­to­rius – Juo­za­pas Kęs­tu­tis Pa­tam­sis), skir­to 1990 me­tų Ko­vo 11-ajai at­min­ti, ko­pi­ja. Šis ša­lia M. Maž­vy­do bib­lio­te­kos pa­sta­ty­tas pa­mink­las vaiz­duo­ja lie­tu­vai­tę, ku­ri pa­kė­lu­si lan­ką šau­na auk­si­nę strė­lę į dan­gų ir taip pra­ne­ša Lie­tu­vai bei vi­sam pa­sau­liui, kad Lie­tu­va po so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos jau lais­va. Jau ta­po tra­di­ci­ja kas­met sau­sio 13-ąją ir ko­vo 11-ąją, 9 va­lan­dą ry­to, prieš pra­si­de­dant iš­kil­min­giems Sei­mo po­sė­džiams, su­si­rink­ti prie šio pa­mink­lo ir pa­dė­ti tris­pal­vius vai­ni­kus bei gė­lių puo­kštes. Šiuo­se pa­ger­bi­muo­se vi­sa­da da­ly­vau­ja ir Vy­tau­tas Lands­ber­gis.

Ini­cia­to­riai krei­pė­si į au­to­ri­nių tei­sių pa­vel­dė­to­ją skulp­to­riaus du­krą Ko­try­ną Pa­tam­sy­tę-Ado­mo­nie­nę, kad jos par­ink­tas skulp­to­rius pa­ga­min­tų at­mi­ni­mo ženk­lą „Lie­tu­vos lais­vės ži­nia“ – su­ma­žin­tą „Ži­nios“ ko­pi­ją. Skulp­to­riaus du­kra to­kiam siū­ly­mui pri­ta­rė. 40 cm aukš­čio at­mi­ni­mo ženk­lo ga­my­ba at­sieis iki 1 000 eu­rų.