V. Landsbergiui įteikta „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos – At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kui Vy­tau­tui Lands­ber­giui ket­vir­ta­die­nį įtei­kė mi­nis­te­ri­jos (URM) gar­bės ženk­lą „Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos žvaigž­dė“.

Aukščiausias URM apdovanojimas V. Landsbergiui skirtas už jo išskirtinius nuopelnus įtvirtinant Lietuvos valstybingumą ir tarptautinį pripažinimą, pranešė URM.

„Profesoriaus V. Landsbergio politinė lyderystė, išmintis ir išskirtiniai diplomatiniai gebėjimai padėjo atkurtai Lietuvos valstybei surasti kelią į tarptautinę bendruomenę“, – išplatintame pranešime sako L. Linkevičius.

Šis URM garbės ženklas teikiamas nuo 2010 metų. Šiuo ženklu yra apdovanojami Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiai bei organizacijos už ypatingus nuopelnus garsinant Lietuvos vardą, puoselėjant ir plėtojant tarpvalstybinius santykius.