V. Landsbergis: sunki pavardės našta
Vy­tau­tas Lands­ber­gis sa­ko pa­ste­bin­tis, kad Lands­ber­gio pa­var­dė anū­kui Gab­rie­liui dau­giau truk­do, nei pa­de­da. 

„Kiek pa­ste­biu, žmo­gus vi­są lai­ką puo­la­mas, net bū­da­mas ne­kal­tas. Bet ką pa­da­ry­si – ten­ka ne­šti su­nką pa­var­dės naš­tą“, – apie anū­ką sa­kė V. Lands­ber­gis.

Jis tei­gė į vi­są rin­ki­mų kam­pa­ni­ją žiū­rįs iš ša­lies.

„E­su ste­bė­to­jas. Ne­pla­tin­kit gan­dų, kad aš ką nors da­rau. Aš ste­biu ir man įdo­mu“, – sa­kė V. Lands­ber­gis.

Pa­klaus­tas, koks rin­ki­mų re­zul­ta­tas jį ten­kin­tų, jis sa­kė: „Tas, ku­ris leis Lie­tu­vai ei­ti į prie­kį“.