V. Landsbergis: SSRS žlugimas – lūžis Europos istorijoje
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.

Tai, kad po 1991 me­tais pa­si­ra­šy­tos Be­lo­ve­žo su­tar­ties bu­vo ofi­cia­liai iš­ar­dy­ta SSRS, ta­po di­džiu­liu is­to­ri­niu pos­lin­kiu, ku­ris dar nė­ra iki ga­lo įgy­ven­din­tas, šian­dien Vil­niu­je vy­ku­sio­je dis­ku­si­jo­je, skir­to­je šiai su­kak­čiai pa­mi­nė­ti, sa­kė V. Lands­ber­gis. „Tai pos­lin­kis link iš­ėji­mo iš stag­na­ci­jos bei si­tua­ci­jos, ku­ri daug kam at­ro­dė be­vil­tiš­ka ir il­gam. Jei­gu ne am­žiams am­ži­nie­siems, kaip dai­nuo­ta Sta­li­no him­ne: „Su­jun­gė am­ži­nai“. Tą „am­žiams“ rei­kė­jo at­mes­ti ir pe­rei­ti prie rea­laus is­to­ri­jos su­pra­ti­mo, kad is­to­ri­jo­je nie­ko nė­ra am­ži­no, vis­kas kei­čia­si ir mū­sų va­lio­je, kad keis­tų­si į ge­ra“, – pa­žy­mė­jo jis.

Lie­tu­va la­bai daug nu­vei­kė ko­vo­da­ma už sa­ve ir sa­vo kai­my­nus. Ta­čiau, pa­sak V. Lands­ber­gio, ypa­tin­gai svar­bų vaid­me­nį vai­di­no Ru­si­ja. Jis no­rė­tų, kad šiam pro­ce­sui pa­žy­mė­ti kai­my­ni­nė­je ša­ly­je bū­tų ren­gia­mi moks­li­niai dar­bai, spaus­di­na­mos mo­nog­ra­fi­jos. Esą rei­kė­tų kny­gos apie pir­mą de­mo­kra­tiš­kai iš­rink­tą Ru­si­jos pre­zi­den­tą Bo­ri­są Jel­ci­ną ir jo bend­ra­žy­gius. „Y­pač mi­nė­to lai­ko­tar­pio, ku­rį ga­li­ma pa­va­din­ti di­džiuo­ju lū­žiu ir pos­lin­kiu nau­jau­sių lai­kų Eu­ro­pos ir pa­sau­lio is­to­ri­jo­je. To, kas vy­ko tam ti­krą lai­ko tarps­nį ir pa­si­bai­gė prieš 25 me­tus, 1991 me­tais“, – sa­kė Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ar­chi­tek­tas.