V. Landsbergis siūlo Laisvės premiją skirti S. Madalovui
Pir­ma­sis fak­ti­nis ne­prik­lau­so­my­bę at­kū­ru­sios Lie­tu­vos va­do­vas Vy­tau­tas Lands­ber­gis siū­lo Lais­vės pre­mi­ją skir­ti bu­vu­siam Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos (VST) va­dui Ser­ge­jui Ma­da­lo­vui.

„Jei­gu žmo­nės blaš­ko­si, tai vat yra žmo­gus, ku­ris sa­vo gy­ve­ni­mą ati­da­vė ir le­mia­mu mo­men­tu pri­siė­mė at­sa­ko­my­bę už Lie­tu­vos lais­vę“, – BNS penk­ta­die­nį sa­kė V.Lands­ber­gis.

Pa­klaus­tas, kuo S.Ma­da­lo­vas nu­si­pel­nė gau­ti tą pre­mi­ją, V.Lands­ber­gis sa­kė, kad „čia yra il­ga kal­ba apie la­bai aiš­kius da­ly­kus“.

„Tai taip at­ėjo į gal­vą ir man pa­si­ro­dė, kad čia tei­sin­gas siū­ly­mas“, – pri­dū­rė jis.

S.Ma­da­lo­vas sa­vo ruo­žtu šią sa­vai­tę LRT lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“ yra par­eiš­kęs V.Lands­ber­gį lai­kąs „ne po­li­ti­ku, o did­vy­riu“.

„Jis su­ge­bė­jo 1990 me­tais pa­da­ry­ti to­kius dar­bus, vi­si ži­no­me, kaip jį ver­ti­na pa­sau­ly­je“, – sa­kė bu­vęs VST va­das.

Lap­kri­čio pa­bai­go­je Sei­mas val­dan­čių­jų bal­sais at­me­tė siū­ly­mą Lais­vės pre­mi­ją skir­ti V.Lands­ber­giui. Po to­kio Sei­mo spren­di­mo su­by­rė­jo Lais­vės pre­mi­jos ko­mi­si­ja.

Val­dan­čių­jų so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius par­agi­no pers­vars­ty­ti spren­di­mą ir pa­skir­ti V.Lands­ber­giui Lais­vės pre­mi­ją. Iš­tai­sy­ti klai­dą siū­lė ir Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las. Ta­čiau ki­tas Sei­mo pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas tei­gė ne­ma­tąs prie­žas­čių pa­keis­ti skep­tiš­ką nuo­mo­nę dėl pre­mi­jos sky­ri­mo V.Land­sebr­giui. Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius par­eiš­kė, jog an­trą kar­tą Lais­vės pre­mi­jai gau­ti V.Lands­ber­gis ga­lė­tų bū­ti siū­lo­mas ne­bent tuo at­ve­ju, jei val­dan­tie­ji par­ašais pa­tvir­tin­tų ke­ti­ni­mą pa­lai­ky­ti pre­mi­jos sky­ri­mą pir­ma­jam at­kur­tos ne­prik­lau­so­mos vals­ty­bės va­do­vui.

S. Ma­da­lo­vas – če­čė­nų kil­mės bu­vęs so­vie­tų ka­riuo­me­nės ka­ri­nin­kas, tar­na­vo so­vie­tų ka­riuo­me­nės da­li­niuo­se, dis­lo­kuo­to­se Lie­tu­vo­je. 1986 me­tais jis nu­spren­dė pa­si­trauk­ti iš so­vie­ti­nės ka­riuo­me­nės, ka­dan­gi pra­si­dė­jo Tbi­li­sio, Uz­be­kis­ta­no, Ta­dži­kis­ta­no įvy­kiai, ga­lė­jo kil­ti pi­lie­ti­nis ka­ras, o jis sa­kė ne­no­rįs da­ly­vau­ti pi­lie­ti­nia­me ka­re. Dėl to S.Ma­da­lo­vui bu­vo iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la, 3,5 mė­ne­sio jis pra­lei­do li­go­ni­nė­se.

Ku­rį lai­ką S. Ma­da­lo­vas bu­vo iš­vy­kęs į Uz­be­kis­ta­ną, kur pra­dė­jo vers­lą. Grįž­ti į Lie­tu­vą ir jo­je dirb­ti įkal­bė­jo tuo­me­ti­nis vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Ar­vy­das Sve­tu­le­vi­čius, 1991 me­tais pa­siū­lęs kur­ti vi­daus tar­ny­bos pul­ką Kau­ne ir jam va­do­vau­ti. 1992 – 1993 me­tais iš Lie­tu­vos trau­kian­tis so­vie­tų ka­riuo­me­nei, vi­daus pul­kai pe­rė­mė vi­sų įka­li­ni­mo įstai­gų, ku­rio­se tuo me­tu bu­vo lai­ko­ma apie 13 tūkst. ka­li­nių, ap­sau­gą. 1991–2007 me­tais S. Ma­da­lo­vas bu­vo Vi­daus tar­ny­bos 1-ojo pul­ko va­das, 2007–2015 me­tais – Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos (VST) va­das.

S.Ma­da­lo­vas yra dau­ge­lį kar­tų ska­tin­tas ir ap­do­va­no­tas. Šių me­tų lie­pos 6 die­ną pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ap­do­va­no­jo S.Ma­da­lo­vą Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no or­di­no Ka­ri­nin­ko kry­žiu­mi, 1996-ai­siais tuo­me­ti­nis pre­zi­den­tas Al­gir­das Bra­zaus­kas ap­do­va­no­jo ge­ne­ro­lą Vy­čio Kry­žiaus 5-ojo laips­nio or­di­nu. 2001-ai­siais pa­dė­ką S.Ma­da­lo­vui par­eiš­kė tuo­me­ti­nis pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus.

Ta­čiau bu­vęs il­ga­me­tis VST va­do­vas S.Ma­da­lo­vas, šiuo me­tu jau esan­tis pen­si­jo­je, šią sa­vai­tę su­lau­kė kri­ti­kos po an­tra­die­nį del­fi.lt pa­skelb­to da­bar­ti­nio tar­ny­bos va­do Ri­čar­do Po­ciaus in­ter­viu. Prieš pen­kis mė­ne­sius va­do­va­vi­mą VST pe­rė­męs R.Po­cius sa­kė, kad tar­ny­bo­je ve­šė­jo ne­po­tiz­mas – ar­ti­mų­jų įdar­bi­ni­mas, bu­vo nu­si­kals­ta­mai švais­to­mos vals­ty­bės lė­šos, nau­do­ja­ma pa­se­nu­si gink­luo­tė, trans­por­tas, o kai ku­rie par­ei­gū­nai nė­ra lo­ja­lūs vals­ty­bei ir konf­lik­to at­ve­ju ga­li at­suk­ti gink­lą prieš ša­lies pi­lie­čius.

VTEK rug­sė­jį nu­spren­dė, jog bu­vęs VST va­das S.Ma­da­lo­vas pa­žei­dė įsta­ty­mą spręs­da­mas sau ar­ti­mų as­me­nų tar­ny­bos ei­gos klau­si­mus.