V. Landsbergis: Sausio 13-osios byloje teisingumas nebus iki galo įvykdytas
Sau­sio 13-osios by­lo­je tei­sin­gu­mas ne­bus iki ga­lo įvyk­dy­tas, ta­čiau tre­čia­die­nį pra­si­dė­jęs teis­mo pro­ce­sas yra ge­ras žings­nis šia kryp­ti­mi, sa­ko pir­ma­sis Lie­tu­vos va­do­vas at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę Vy­tau­tas Lands­ber­gis.

„Tei­sin­gu­mas iki ga­lo ne­bus įvyk­dy­tas, bet šiek tiek jis yra vyk­do­mas ar­ba ei­na­ma į tai. Tuo ga­li­ma džiaug­tis, bet rei­kia ste­bė­ji­mo, kaip ten kas vyks­ta, nes yra nuo se­no la­bai keis­tų reiš­ki­nių to­je by­lo­je – vil­ki­ni­mo, nu­ty­lė­ji­mo, ne vi­sų nu­si­kal­ti­mų kė­li­mo į vir­šų“, – BNS sa­kė V. Lands­ber­gis, Vil­niaus apy­gar­dos teis­me tre­čia­die­nį pra­dė­jus nag­ri­nė­ti 1991 me­tų sau­sio 13-osios by­lą.

Pa­sak V. Lands­ber­gio, is­to­ri­nio tei­sin­gu­mo šio­je by­lo­je pa­siek­ta ne­bus, nes jo­je ne­da­ly­vau­ja tuo me­tu So­vie­tų Są­jun­gai va­do­va­vęs Mi­chai­las Gor­ba­čio­vas. Pro­ku­ro­rai yra nu­spren­dę ne­trauk­ti at­sa­ko­my­bėn M.Gor­ba­čio­vo. Ty­ri­mo me­tu jį bu­vo sie­kia­ma apk­laus­ti, bet Ru­si­ja at­si­sa­kė su­teik­ti tei­si­nę pa­gal­bą.

„Ko­dėl nė­ra M.Gor­ba­čio­vo, tai mes su­pran­tam. Jau iš kar­to pa­žei­džiam vi­są by­lą. Vie­nas kal­ti­na­ma­sis iš kar­to sa­kė – bu­vo vy­riau­sia­sis va­das, ku­rio pa­lie­pi­mą mes vyk­dėm, o jūs jo net į liu­di­nin­kus ne­trau­kiat. Tad vi­sas ši­tas teis­mas at­ro­do šiaip sau tei­sin­gu­mo po­žiū­riu“, – pa­brė­žė V. Lands­ber­gis.

Jis sa­kė ma­nan­tis, kad by­lai įta­ką da­rė Ru­si­ja. „Aš ma­nau, kad by­la iki šiol vis dar po­li­ti­zuo­ta ir kon­tro­liuo­ja­ma „iš aukš­čiau“, ki­taip sa­kant, iš Mask­vos, ir įta­ko­ja­ma“, – sa­kė bu­vęs Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kas.

Klau­sia­mas, kaip, jo ver­ti­ni­mu, Mask­va ga­lė­jo da­ry­ti įta­ką by­lai, V.Lands­ber­gis pri­mi­nė si­tua­ci­ją, kai da­liai kal­ti­na­mų­jų by­la ga­lė­jo bū­ti nu­trauk­ta su­ėjus 20 me­tų se­na­ties ter­mi­nui, ir tik prieš ke­le­rius me­tus įta­ri­mai jiems bu­vo perk­va­li­fi­kuo­ti pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 100 straips­nį – tarp­tau­ti­nės tei­sės drau­džia­mą el­ge­sį su žmo­nė­mis. Šiam nu­si­kal­ti­mui se­na­ties ter­mi­nas ne­tai­ko­mas.

„Aš ne­ži­nau, kaip tai (Ru­si­jos įta­ka) ga­li bū­ti. Nes va­do­va­vi­mas by­lai bu­vo pa­ve­da­mas pro­ku­ro­rams, ku­rie ne­no­rė­jo, kad ji ei­tų pir­myn ir bū­tų lai­ku už­baig­ta, ne­su­lau­kus se­na­ties ter­mi­no. Ga­lų ga­le (pre­zi­den­tė) D.Gry­baus­kai­tė pa­spau­dė ir pa­nai­ki­no tą se­na­ties ter­mi­ną, perk­va­li­fi­ka­vo. Bet be­veik 20 me­tų tai ne­bu­vo kva­li­fi­kuo­ja­ma kaip nu­si­kal­ti­mas žmo­niš­ku­mui ir ka­ro nu­si­kal­ti­mas, taip pat kaip Me­di­nin­kų by­lo­je. Tos by­los la­bai ne­pa­to­gios da­bar­ti­nei Ru­si­jai, ir jos slo­pi­na­mos ar­ba vil­ki­na­mos, ir ne­ga­liu nie­kaip pa­ti­kė­ti, kad be Ru­si­jos ži­nios ir įta­ko­ji­mo“, – kal­bė­jo V. Lands­ber­gis.

Pa­klaus­tas, ar sa­vo pa­ste­bė­ji­mais jis ke­lia abe­jo­nes dėl Lie­tu­vos pro­ku­ro­rų lo­ja­lu­mo ša­liai, jei sa­ko, kad spren­di­mams įta­kos tu­rė­jo Ru­si­ja, po­li­ti­kas at­sa­kė: „Aš ne­ži­nau, ko­kiais bū­dais (Ru­si­ja da­rė įta­ką), ir kas yra pro­ku­ra­tū­ra, ar tai yra at­ski­ri pro­ku­ro­rai, ku­rie ve­da tą by­lą, tur­būt rei­kė­jo ten da­ry­ti pa­kei­ti­mus“.

Tre­čia­die­nį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pra­dė­jo nag­ri­nė­ti sa­vo apim­ti­mi ir kal­ti­na­mų­jų skai­čiu­mi vie­ną di­džiau­sių bau­džia­mų­jų by­lų ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos teis­mų is­to­ri­jo­je – 1991 me­tų sau­sio 13-osios by­lą. Nu­ken­tė­ju­sių­jų šio­je by­lo­je – be­veik 500, liu­dy­to­jų – apie 1 tūks­tan­tis. By­lą su­da­ro 709 to­mai, iš jų vien kal­ti­na­ma­sis ak­tas – 13 to­mų. Kal­ti­na­muo­sius gins per 60 ad­vo­ka­tų.

65 bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­ti as­me­nys kal­ti­na­mi dėl tarp­tau­ti­nės tei­sės drau­džia­mo el­ge­sio su žmo­nė­mis, tarp­tau­ti­nės hu­ma­ni­ta­ri­nės tei­sės sau­go­mų as­me­nų žu­dy­mo, tarp­tau­ti­nės hu­ma­ni­ta­ri­nės tei­sės sau­go­mų as­me­nų ža­lo­ji­mo, kan­ki­ni­mo ar ki­to­kio ne­žmo­niš­ko el­ge­sio su jais ar jų tur­to ap­sau­gos pa­žei­di­mo, drau­džia­mos ka­ro at­akos, užd­raus­tų ka­ro prie­mo­nių nau­do­ji­mo.

Vi­si įta­ria­mie­ji, iš­sky­rus du Ru­si­jos pi­lie­čius, tur­būt bus tei­sia­mi už akių.

1991 me­tų sau­sio 13-osios nak­tį So­vie­tų są­jun­gos ka­ri­niams da­li­niams štur­muo­jant Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą bei Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­te­to pa­sta­tą žu­vo 14 žmo­nių.

1999 me­tais Sau­sio 13-osios by­lo­je dėl an­ti­vals­ty­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų kū­ri­mo ir ki­tų nu­si­kal­ti­mų ka­lė­ti bu­vo nu­teis­ti še­ši as­me­nys: My­ko­las Bu­ro­ke­vi­čius, Juo­zas Jar­ma­la­vi­čius, Juo­zas Kuo­le­lis, Leo­nas Bar­to­še­vi­čius, Sta­nis­la­vas Mic­ke­vi­čius ir Ja­ros­la­vas Pro­ko­po­vi­čius. S.Mic­ke­vi­čius pa­bė­go iš Lie­tu­vos.