V.Landsbergis: reikia išgirsti D.Trumpo signalą dėl gynybos finansavimo
Rei­kia iš­girs­ti iš­rink­to­jo Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po sig­na­lą dėl Lie­tu­vos įspa­rei­go­ji­mų NA­TO ir fi­nan­sa­vi­mo gy­ny­bai di­di­ni­mo, sa­ko pir­ma­sis ne­prik­lau­so­my­bę at­kū­ru­sios Lie­tu­vos va­do­vas Vy­tau­tas Lands­ber­gis.

„Rei­kia gir­dė­ti, ką sa­ko nau­jai at­ei­nan­tis pre­zi­den­tas apie są­jun­gi­nin­kų są­ži­nin­gu­mą. Jo bu­vo sig­na­las, kad jis pa­gal­vos, ar gin­ti tuos, ku­rie pa­tys ne­si­gi­na ir pa­lie­ka Ame­ri­kai tą bė­dą ir tas iš­lai­das“, – LRT lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“ tre­čia­die­nio va­ka­rą sa­kė V.Lands­ber­gis.

„Mes su­pran­ta­me, kad el­gia­mės ne­ge­rai: mus dė­dė ap­gins, o mes ga­li­me pa­tau­py­ti sa­vo žais­liu­kams“, – pri­dū­rė jis.

Tai, kad kri­ti­ka dėl fi­nan­sa­vi­mo gy­ny­bai Eu­ro­po­je yra pa­grįs­ta, pri­pa­ži­no ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

„Bu­vo­me įsi­žei­dę, kai mus kri­ti­ka­vo dėl gy­ny­bos iš­lai­dų – vi­sus eu­ro­pie­čius. Bet pri­pa­žin­ki­me, bu­vo tam pa­grin­do ir te­bė­ra. Ir jei­gu Eu­ro­pa skirs ma­žai dė­me­sio sa­vo sau­gu­mui, be abe­jo tai bus ar­gu­men­tas tiems, ku­rie sa­kys, kad kam mes čia tu­ri­me už Eu­ro­pą dirb­ti“, – lai­do­je sa­kė Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas.

Įtam­pa Ru­si­jos grės­mę jau­čian­čio­se Bal­ti­jos ša­ly­se bu­vo ma­to­ma be­maž vi­sos JAV pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu, ją pa­kurs­tant D.Trum­po pa­si­sa­ky­mams, ku­riais jis ra­gi­no pert­var­ky­ti NA­TO ir su­ma­žin­ti Ame­ri­kai ten­kan­čią įsi­pa­rei­go­ji­mų pa­sau­lio sau­gu­mui da­lį.

Dau­giau­sia kri­ti­kos tarp šių pa­si­sa­ky­mų iš­šau­kė pa­pras­tai kie­tos po­zi­ci­jos dėl Mask­vos po­li­ti­kos be­si­lai­kan­čių res­pub­li­ko­nų kan­di­da­to min­tis, jog spren­di­mą, ar gin­ti Bal­ti­jos ša­lis nuo Ru­si­jos ag­re­si­jos, jis pri­im­tų tik įver­ti­nęs, ar jos vyk­do sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus.