V.Landsbergis ragina nebesvarstyti Laisvės premijos skyrimo
Pir­ma­sis ne­prik­lau­so­my­bę at­kū­ru­sios Lie­tu­vos va­do­vas Vy­tau­tas Lands­ber­gis pra­šo ne­bes­vars­ty­ti Lais­vės pre­mi­jos sky­ri­mo, par­la­men­tui vie­ną kar­tą at­me­tus jo kan­di­da­tū­rą.

„Sei­mo na­riai bal­sa­vo ar­ba ne­bal­sa­vo, ir da­ly­kas baig­tas. Šian­dien vėl siū­lau Sei­mui ne­bes­vars­ty­ti, ne­si­jau­din­ti dėl tos pre­mi­jos, nes ir pi­ni­gų ne­im­čiau, o su­si­kaup­ti rim­tiems vals­ty­bės dar­bams“, – ra­šo V.Lands­ber­gis at­vi­ra­me laiš­ke Sei­mo pir­mi­nin­kei Lo­re­tai Grau­ži­nie­nei.

Lap­kri­čio pa­bai­go­je Sei­mas val­dan­čių­jų bal­sais at­me­tė Lais­vės pre­mi­jos ko­mi­si­jos siū­ly­mą pre­mi­ją skir­ti V.Lands­ber­giui. Prieš pre­mi­jos sky­ri­mą bal­sa­vo so­cial­de­mo­kra­tai, „dar­bie­čiai“ ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja.

Prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius vė­liau par­agi­no su­reng­ti pa­kar­to­ti­nį bal­sa­vi­mą.

Lais­vės pre­mi­ją Lie­tu­vos Sei­mas įstei­gė 2011 me­tais. Ji tei­kia­ma kas­met sau­sio 13-ąją per iš­kil­min­gą Lais­vės gy­nė­jų die­nos mi­nė­ji­mą.

Pa­gal įsta­ty­mą, pre­mi­ja sie­kia­ma įver­tin­ti pa­sie­ki­mus ir in­dė­lį gi­nant žmo­gaus tei­ses, plė­to­jant de­mo­kra­ti­ją, ska­ti­nant tarp­vals­ty­bi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą ko­vo­jant už Ry­tų ir Vi­du­rio Eu­ro­pos tau­tų lais­vą ap­sisp­ren­di­mą ir su­ve­re­ni­te­tą.

V.Lands­ber­gis 1990-ai­siais va­do­va­vo Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos se­si­jai, pri­ėmu­siai Ko­vo 11-osios ak­tą, ku­riuo at­kur­ta Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bė. Per at­ei­nan­čius dve­jus me­tus V. Lands­ber­gio va­do­vau­ja­ma Lie­tu­va at­lai­kė Mask­vos spau­di­mą ir įtvir­ti­no vals­ty­bin­gu­mą.

Pir­mo­ji Lais­vės pre­mi­ja bu­vo skir­ta Ru­si­jos ko­vo­to­jui už lais­vę, žmo­gaus tei­ses ir de­mo­kra­ti­ją Ser­ge­jui Ko­va­lio­vui, an­tro­ji – Lie­tu­vos lais­vės ly­gos įkū­rė­jui po­li­ti­niam ka­li­niui An­ta­nui Ter­lec­kui, tre­čio­ji – pog­rin­di­nės spau­dos lei­di­nio „Lie­tu­vos Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios Kro­ni­kos“ stei­gė­jui, ar­ki­vys­ku­pui Si­gi­tui Tam­ke­vi­čiui, ket­vir­to­ji – Len­ki­jos di­si­den­tui, dien­raš­čio „Ga­ze­ta Wy­borc­za“ vy­riau­sia­jam re­dak­to­riui Ada­mui Mich­ni­kui.