V. Landsbergis partiečius kritikavo dėl prarastų merų postų
Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS–LKD) par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Lands­ber­gis par­tie­čius kri­ti­ka­vo dėl pra­ras­tų me­rų pos­tų di­džiuo­siuo­se ša­lies mies­tuo­se.

„Pa­dė­tis Pa­ne­vė­žy­je ir Šiau­liuo­se – aš ne­ži­nau, ar tai yra svars­to­ma ko­kio­je nors vir­tu­vė­je, ar čia svars­ty­si­me, kas ką re­ko­men­duos mū­sų sky­riams. Per­gy­ve­no­me pa­sek­mes tam ti­kros trum­pa­re­gys­tės ar per­dė­to op­ti­miz­mo Kau­ne. Anykš­čiuo­se ne­su­sit­var­kė­me su bru­ta­liu smur­tu pa­sku­ti­nę aki­mir­ką. Ypač svar­būs sig­na­lai ir spe­ci­fi­nė si­tua­ci­ja Pa­ne­vė­žy­je ir Šiau­liuo­se (...) pa­si­reiš­kus to­kiam da­ly­kui kaip vien­kar­ti­nės vi­suo­me­ni­nės gru­pės vie­niems rin­ki­mams su­da­ro­mos, ku­rio­se vei­kia ir mū­sų žmo­nės, šiek tiek pa­si­trau­kę, su­sis­pen­da­vę, bet iš­au­gę iš mū­sų ter­pės ir iš mū­sų idea­lų. Kaip mes veik­si­me to­je erd­vė­je ir kon­kre­čiai tuo­se mies­tuo­se - tai ti­krai ga­na svar­bu, nes šiaip ar taip, kaž­ko ne­pra­ra­dom, o mies­tus pra­ra­dom“, – kal­bė­jo par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­kas.

TS–LKD pir­mi­nin­kas And­rius Ku­bi­lius dė­ko­jo par­tie­čiams už dar­bą rin­ki­mų me­tu, tai pat dar kar­tą par­agi­no par­tie­čius pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se su­teik­ti pro­gą jau­niems kan­di­da­tams.

„Aš sa­vo iš­pa­žin­tį sau pa­si­da­riau šiek tiek anks­čiau ir apie tai gar­siai pa­skel­biau. (...) Šian­dien la­bai svar­bu su­vok­ti, kad Lie­tu­va, o taip pat ir mes, esa­me ant nau­jos dar­bot­var­kės slenks­čio. Tu­ri­me su­vok­ti, kad ki­tas Sei­mas už­baigs jau an­trą­jį XXI am­žiaus de­šimt­me­tį ir tu­ri­me su­vok­ti, kad šian­dien Lie­tu­vos vi­suo­me­nė kvė­puo­ja jau šiek tiek ki­to­kiu oru nei kvė­pa­vo de­vy­nias­de­šim­tai­siais me­tais. To­dėl ir sa­kau la­bai pa­pras­tai: ne­pa­mirš­ki­te įleis­ti švie­žio oro į par­ti­jos gy­ve­ni­mą ir į vals­ty­bės gy­ve­ni­mą. Ne­bi­jo­ki­me at­ver­ti du­ris ir lan­gus nau­jai kar­tai, nau­jai ban­gai, nau­jai ener­gi­jai, nau­jam žy­giui, nau­joms idė­joms. Tai ne­reiš­kia, kad tu­ri­me nu­klys­ti nuo ke­lio, ku­rį brė­žė­me nuo de­vy­nias­de­šim­tų­jų. (...) Ne­bi­jo­ki­me net ir skers­vė­jų – te­gu pra­va­lo smul­kių nuo­skau­dų ar už­gau­tų am­bi­ci­jų, tar­pu­sa­vio pa­si­py­ki­mų ar ko­kių nors smul­kių ne­su­ta­ri­mų tvai­ke­lį mū­sų bend­ruo­me­nė­je“, – kal­bė­jo A.Ku­bi­lius.

Par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se ne­da­ly­vau­ti nu­spren­dęs A.Ku­bi­lius anks­čiau yra par­eiš­kęs sa­vo par­amą eu­ro­par­la­men­ta­rui Gab­rie­liui Lands­ber­giui.

„Ma­no ap­sisp­ren­di­mas ne­da­ly­vau­ti pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se bu­vo par­em­tas to ma­ty­mo, kad aš ga­liu rea­liai pa­ska­tin­ti at­si­nau­ji­ni­mą par­ti­jo­je“, – žur­na­lis­tams vė­liau sa­kė A.Ku­bi­lius, ku­ris pa­brė­žė, kad G.Lands­ber­gis tu­ri tam rei­kia­mų sa­vy­bių.

Į par­ti­jos pir­mi­nin­kes taip pat kan­di­da­tuo­jan­ti pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Ire­na De­gu­tie­nė, rea­guo­da­ma į šį jau­no ly­de­rio ak­cen­ta­vi­mą, pri­sis­ta­tė kaip „neš­vie­žias, at­si­bo­dęs vei­das“. Po­li­ti­kė pa­brė­žė apie vie­ni­ji­mo ir tel­ki­mo svar­bą par­ti­jo­je.

„No­riu su­si­telk­ti ir kad mes vi­si su­si­telk­tu­me bend­ram dar­bui, Šian­dien iš­šū­kis yra vie­nas ir pa­grin­di­nis: stra­te­gi­jas pui­kiai ku­ria­me, ta­čiau šian­dien mes tu­ri­me kur­ti po­zi­ty­vią, vie­ni­jan­čią ir par­ti­jos ta­pa­tu­mą ati­tin­kan­čią po­li­ti­nę prog­ra­mą ir įro­dy­ti rin­kė­jams, kad esa­me tam pa­si­ren­gę ir ją pa­vers­ti rea­ly­be“, – kal­bė­jo I.De­gu­tie­nė, ku­ri ra­gi­no par­tie­čius bū­ti ma­žiau aro­gan­tiš­kus ir sa­vi­kri­tiš­kes­nius.

G.Lands­ber­gis, ver­tin­da­mas esa­mą si­tua­ci­ją po rin­ki­mų, taip pat ra­gi­no par­ti­ją su­si­telk­ti.

„Tik ra­dę bend­rys­tę, tik par­odę su­si­tel­ki­mą, mes ga­lė­si­me ju­dė­ti į prie­kį. Jei­gu mes no­ri­me at­sta­ty­ti sa­vo idė­jų ly­de­rys­tę, ku­ri leis­tų lai­mė­ti rin­ki­mus ir leis­ti to­liau tai­ky­ti tą ly­de­ry­tę ir įgy­ven­din­ti tas idė­jas, mes ga­lė­si­me tik pri­sta­ty­da­mi sa­ve kaip vien­ti­są bend­ri­ją, ku­ri yra pa­si­ruo­šu­si su­si­tar­ti ir pri­im­ti spren­di­mus, krie yra rei­ka­lin­gi Lie­tu­vai“, – kal­bė­jo kan­di­da­tas į par­ti­jos pir­mi­nin­kus.

Kon­ser­va­to­riai sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se užė­mė an­trą po­zi­ci­ją su 253 man­da­tais.