V. Landsbergis nuogąstauja dėl teisingumo Lietuvoje
Mi­nint Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną pir­ma­sis fak­ti­nis ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos va­do­vas Vy­tau­tas Lands­ber­gis iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą tei­sin­gu­mu Lie­tu­vo­je.

An­tra­die­nio po­pie­tę prie Sig­na­ta­rų na­mų Vil­niu­je sa­ky­da­mas kal­bą V.Lands­ber­gis tei­gė, kad ko­rup­ci­ja, ne­są­ži­nin­gu­mas ir ci­niz­mas tei­sin­gu­mo sis­te­mo­je yra grės­mė Lie­tu­vai, nes tai „pa­čių vals­ty­bės pa­ma­tų grio­vi­mas“.

„Paž­vel­ki­me, ko­kiais ke­liais žen­gia­me Lie­tu­vo­je – ko­rup­ci­ja, vo­gi­mas iš vals­ty­bės aruo­do pa­vir­to nor­ma. Pa­tys vei­kė­jai va­gia ir su­kčiau­ja, pa­tys kon­tro­liuo­ja ir ve­tuo­ja, at­me­ti­nė­ja įsta­ty­mus ar­ba at­vi­rai ne­vyk­do, kas nu­sta­ty­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos var­du. O ką jūs pa­da­ry­sit, nai­vuo­liai? „Vsio za­ko­no“ (rus. vis­kas tei­sė­tai). Anie tu­ri dau­gu­mą“, – iš Sig­na­ta­rų na­mų bal­ko­no kal­bė­jo V.Lands­ber­gis.

„Ki­tą­syk var­gais ne­ga­lais pri­sis­tu­miat iki teis­mo, o drau­gas teis­mas nu­sta­to, kad jei nu­si­kal­tė­lis pa­si­kei­tė pa­var­dę, nu­si­kal­ti­mas iš­nyks­ta ir by­la nu­trau­kia­ma. Jei drau­gas pro­ku­ro­ras nu­sta­tė kal­tin­ti tik už mor­kas, ir tik iki to­kios baus­mės, ne­be­var­ki­te, ko­le­gos tei­sė­jai, aukš­tes­nis už teis­mą vir­ši­nin­kas jau nu­brė­žė tei­sin­gu­mo ri­bas. Ne­prap­lė­sit. Ta­ri­fai ne­skel­bia­mi. Net vals­ty­bės prieš­ai iš­tei­si­na­mi, mat rei­kia­mas pro­ku­ro­ras pa­krei­pia, kad by­la žlug­tų“, – sa­kė jis.

V.Lands­ber­gis, ku­ris pri­klau­so opo­zi­ci­nei Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mo­kra­tams, taip pat ap­gai­les­ta­vo, kad da­lis po­li­ti­kų „gro­bia val­džią per Kons­ti­tu­ci­jo­je ne­nu­ma­ty­tą struk­tū­rą – Koa­li­ci­jos ta­ry­bą“.

Kreip­da­ma­sis į su­si­rin­ku­siuos jis taip pat ra­gi­no prieš­in­tis As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­boms Bal­ta­ru­si­jo­je.

„Tai bran­duo­li­nei smeg­duo­bei prie pat Vil­niaus bū­ti­na prieš­in­tis iš vi­sų jė­gų, pi­lie­čiai pi­lė­nai“, – kal­bė­jo V.Lands­ber­gis ir pa­brė­žė, kad dau­giau ne­ga­li­ma bū­ti ap­si­lei­du­siems ir man­da­giems šiuo klau­si­mu.

Jis prieš­ini­mą­si šiai jė­gai­nei pri­ly­gi­no „va­lios bū­ti“ par­eiš­ki­mui at­ku­riant Lie­tu­vos vals­ty­bę 1918-ai­siais.

Lie­tu­va an­tra­die­nį šven­čia Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną. 1918 me­tų va­sa­rio 16 die­ną Lie­tu­vos Ta­ry­ba Vil­niu­je pa­skel­bė at­ku­rian­ti ne­prik­lau­so­mą, de­mo­kra­ti­niais pa­ma­tais su­tvar­ky­tą Lie­tu­vos vals­ty­bę su sos­ti­ne Vil­niu­je.