V. Landsbergis nedalyvaus minint Laisvės gynėjų dieną Seime
Pir­ma­sis fak­ti­nis Lie­tu­vos va­do­vas at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę, bu­vu­sios Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo va­do­vas Vy­tau­tas Lands­ber­gis šie­met ne­da­ly­vaus Lais­vės gy­nė­jų at­mi­ni­mo ren­gi­niuo­se Sei­me.

An­tra­die­nį V.Lands­ber­gio ne­bu­vo Lais­vės gy­nė­jų ri­kiuo­tė­je, jis BNS pa­tvir­ti­no ne­bū­siąs ir Lais­vės gy­nė­jų su­si­ti­ki­me, ir iš­kil­min­ga­me Sau­sio 13-osios mi­nė­ji­me, ku­riuo­se tra­di­ciš­kai kas­met da­ly­vau­da­vo.

V.Lands­ber­gis sa­ko ne­ig­no­ruo­jan­tis Sau­sio 13-osios pa­mi­nė­ji­mo – jis nu­ta­rė da­ly­vau­ti ren­gi­niuo­se už Sei­mo ri­bų.

„Tai ne nuo ma­nęs pri­klau­so, nuo na­mo šei­mi­nin­kų tai pri­klau­so“, – į klau­si­mą, ko­dėl ne­da­ly­vau­ja Lais­vės gy­vė­jų su­si­ti­ki­me, at­sa­kė V.Lands­ber­gis.

Klau­sia­mas, ar to­kį spren­di­mą lė­mė Sei­mo bal­sa­vi­mas, kai par­la­men­tas jam at­si­sa­kė skir­ti Lais­vės pre­mi­ją, bu­vęs fak­ti­nis vals­ty­bės va­do­vas sa­kė, jog „tas spren­di­mas yra tik vie­nas gran­di­nė­je dėl vi­so is­to­ri­jos per­ra­šy­mo ir lais­vės ko­vos nie­ki­ni­mo“.

„Aš bū­siu vi­suo­se ren­gi­niuo­se“, – apie Sau­sio 13-osios 25-ųjų me­ti­nių mi­nė­ji­mą sa­kė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų gar­bės pir­mi­nin­kas, tuo pa­čiu pa­tvir­tin­da­mas – tik už Sei­mo ri­bų.

„Aš ma­nau, kad žmo­nės ga­li su­pras­ti ir pa­tys, o tiems, kas ne­sup­ran­ta, ką ten pa­sa­ky­si“, – apie prie­žas­tis, dėl ku­rių šie­met ap­lenks Sei­mą, trum­pai at­sa­kė pir­ma­sis par­la­men­to va­do­vas po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo.

Sei­mas lap­kri­čio pa­bai­go­je dau­giau­siai val­dan­čių­jų bal­sais at­me­tė Lais­vės pre­mi­jos ko­mi­si­jos siū­ly­mą šie­me­ti­nę pre­mi­ją skir­ti V.Lands­ber­giui. Prieš pre­mi­jos sky­ri­mą bal­sa­vo so­cial­de­mo­kra­tai, „dar­bie­čiai“ ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja.

Lais­vės pre­mi­ją Lie­tu­vos Sei­mas įstei­gė 2011 me­tais. Ji tei­kia­ma kas­met sau­sio 13-ąją per iš­kil­min­gą Lais­vės gy­nė­jų die­nos mi­nė­ji­mą. Pa­gal įsta­ty­mą, pre­mi­ja sie­kia­ma įver­tin­ti pa­sie­ki­mus ir in­dė­lį gi­nant žmo­gaus tei­ses, plė­to­jant de­mo­kra­ti­ją, ska­ti­nant tarp­vals­ty­bi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą ko­vo­jant už Ry­tų ir Vi­du­rio Eu­ro­pos tau­tų lais­vą ap­sisp­ren­di­mą ir su­ve­re­ni­te­tą.

V.Lands­ber­gis 1990-ai­siais va­do­va­vo Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos se­si­jai, pri­ėmu­siai Ko­vo 11-osios ak­tą, ku­riuo at­kur­ta Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bė. Per at­ei­nan­čius dve­jus me­tus V.Lands­ber­gio va­do­vau­ja­ma Lie­tu­va at­lai­kė Mask­vos spau­di­mą ir įtvir­ti­no vals­ty­bin­gu­mą.

Pir­mo­ji Lais­vės pre­mi­ja bu­vo skir­ta Ru­si­jos ko­vo­to­jui už lais­vę, žmo­gaus tei­ses ir de­mo­kra­ti­ją Ser­ge­jui Ko­va­lio­vui, an­tro­ji – Lie­tu­vos lais­vės ly­gos įkū­rė­jui po­li­ti­niam ka­li­niui An­ta­nui Ter­lec­kui, tre­čio­ji – pog­rin­di­nės spau­dos lei­di­nio „Lie­tu­vos Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios Kro­ni­kos“ stei­gė­jui, ar­ki­vys­ku­pui Si­gi­tui Tam­ke­vi­čiui, ket­vir­to­ji – Len­ki­jos di­si­den­tui, dien­raš­čio „Ga­ze­ta Wy­borc­za“ vy­riau­sia­jam re­dak­to­riui Ada­mui Mich­ni­kui.

Sei­mo pir­mi­nin­kė: ger­biu jo apsisprendimą

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė sa­ko ger­bian­ti pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio spren­di­mą ne­da­ly­vau­ti Sei­mo ren­gi­niuo­se mi­nint 25-ąsias Sau­sio 13-osios me­ti­nes, po to, kai Sei­mas at­si­sa­kė jam skir­ti per šį mi­nė­ji­mą tra­di­ciš­kai tei­kia­mą Lais­vės pre­mi­ją.

L.Grau­ži­nie­nė an­tra­die­nį BNS taip pat sa­kė kvie­tu­si bu­vu­sį Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­ką V.Lands­ber­gį per Lais­vės gy­nė­jų die­nos iš­kil­min­gą mi­nė­ji­mą Sei­me skai­ty­ti pra­ne­ši­mą, bet jis Sei­mo ren­gi­nius ap­lenks.

„Aš su Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­ku, pro­fe­so­riu­mi V.Lands­ber­giu kal­bė­jau­si, kvie­čiau į mi­nė­ji­mą, pra­šė­me pa­da­ry­ti pra­ne­ši­mą, bet aš ger­biu ir su­pran­tu pro­fe­so­riaus ap­sisp­ren­di­mą ir džiau­giuo­si, kad V.Lands­ber­gis kaip Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo va­do­vas da­ly­vaus ki­tuo­se ren­gi­niuo­se, ir la­bai svar­bu, kad jis ga­lė­tų su­si­tik­ti ir su­si­tiks su tais žmo­nė­mis, su ku­riais jie kar­tu bu­vo to­mis die­no­mis“, – sa­kė par­la­men­to va­do­vė.

„Ten­ka ap­gai­les­tau­ti, ir ši ne­ma­lo­ni si­tua­ci­ja, ma­nau, ne­tu­ri ap­kar­tin­ti 25-me­čio mi­nė­ji­mo“, – kal­bė­jo Sei­mo pir­mi­nin­kė.

„Tu­ri­me iš­reikš­ti pa­gar­bą kiek­vie­nam Lie­tu­vos žmo­gui, kur jis tuo me­tu be­bu­vo – vi­du­je par­la­men­te, prie du­rų, aikš­tė­je, prie te­le­vi­zi­jos bokš­to ar ki­to­se vie­to­se. Kiek­vie­nas Lie­tu­vos pi­lie­tis tuo me­tu ko­vo­jo, ir šir­dy­je, ir dva­sia, ir stip­ry­be. Tai yra tau­tos stip­ry­bė, to­dėl len­kia­me gal­vas prieš vi­są tau­tą. Tai (su­si­da­riu­si si­tua­ci­ja) ne­tu­ri už­gož­ti ši­tos la­bai reikš­min­gos da­tos, ku­rią mi­ni­me var­dan vi­sos tau­tos“, – pri­dū­rė L.Grau­ži­nie­nė.