V. Landsbergis: du retorikos profesoriai
Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­riai Ra­mū­nas Kar­baus­kis ir Sau­lius Skver­ne­lis yra „du re­to­ri­kos pro­fe­so­riai“, sa­ko Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų gar­bės pir­mi­nin­kas, pir­ma­sis ne­prik­lau­so­my­bę at­kū­ru­sios Lie­tu­vos va­do­vas Vy­tau­tas Lands­ber­gis.

Jis tei­gė ne­sup­ran­tan­tis, ku­ris iš jų at­spin­di ti­krą­ją Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų par­ti­jos po­zi­ci­ją.

„O ko­kia jų re­to­ri­ka? Yra du re­to­ri­kos pro­fe­so­riai, ku­rių re­to­ri­ka yra skir­tin­ga. Ir ku­ri yra ti­kro­ji re­to­ri­ka, aš ne­ži­nau“, – žur­na­lis­tams kon­ser­va­to­rių rin­ki­mų šta­be po an­tro­jo Sei­mo rin­ki­mų tu­ro sek­ma­die­nį sa­kė V. Lands­ber­gis.

Pa­klaus­tas, ar iš jų pa­si­sa­ky­mų su­pran­ta, ko­kios yra „vals­tie­čių ža­lių­jų“ ver­ty­bės ir ideo­lo­gi­ja, jis tei­gė: „ O jūs su­pran­ta­te? Tai ko jūs iš ma­nęs rei­ka­lau­ja­te?“

V. Lands­ber­gis pa­brė­žė, kad sėk­mę dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su­da­ry­mo po rin­ki­mų lems iš­rink­tų Sei­mo na­rių są­ži­nė ir dar­bai.

Tai jis pa­va­di­no „tre­čiuo­ju rin­ki­mų ra­tu“.

„Kai tie, ku­rie da­bar iš­rink­ti, tu­rės pa­sa­ky­ti pa­tys, ką jie iš ti­krų­jų gal­vo­ja, ko jie iš ti­krų­jų sie­kia. Kiek­vie­nas žmo­gus pa­si­jus at­sa­kin­gas, ne tik­tai va­dai, ku­rie tu­ri tam ti­krą skai­čių pa­klus­nių bal­sų“, – kal­bė­jo kon­ser­va­to­rių gar­bės pir­mi­nin­kas.

„Da­bar jie pa­si­reikš kaip nors. Aš ti­kiuo­si, kad jie bus at­sa­kin­gi as­me­niš­kai, bus as­me­ny­bės, spręs. At­eis lai­kas, kai kiek­vie­nas Sei­mo spren­di­mas, įsta­ty­mi­nis ar koks ki­tas, ir­gi par­odys jų at­sa­ko­my­bę“, – tei­gė V. Lands­ber­gis.

R. Kar­baus­kio ir S. Skver­ne­lio po­zi­ci­jos rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu kai ku­riais klau­si­mais sky­rė­si. Pa­vyz­džiui, S. Skver­ne­liui de­mons­truo­jant pa­lan­ku­mą pra­ktiš­kai vi­soms par­ti­joms de­ran­tis dėl koa­li­ci­jos, R. Kar­baus­kis griež­tai tei­gia val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je ne­no­rin­tis ma­ty­ti Li­be­ra­lų są­jū­džio.

Sei­mo rin­ki­mų an­tra­ja­me tu­re iš vi­so bal­sa­vo 37,85 proc. rin­kė­jų.