V. Landsbergis atvyko į Vėliavos pakėlimo ceremoniją
Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Lands­ber­gis da­ly­vau­ja vi­dur­die­nį prie Sei­mo rū­mų, Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je, vyks­tan­čio­je vals­ty­bi­nės vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­jo­je.

V. Lands­ber­gis va­kar pra­ne­šė ne­ke­ti­nąs da­ly­vau­ti ofi­cia­liuo­se Sei­mo ren­gia­muo­se Sau­sio 13-osios 25-me­čiui pa­mi­nė­ti skir­tuo­se ren­gi­niuo­se. Ta­čiau jis pa­ti­ki­no ne­ig­no­ruo­sian­tis ki­tų su­kak­ties ren­gi­nių už Sei­mo ri­bų. „Aš ma­nau, kad žmo­nės ga­li su­pras­ti ir pa­tys, o tiems, kas ne­sup­ran­ta, ką ten pa­sa­ky­si“, – apie prie­žas­tis, dėl ku­rių šie­met ap­lenks Sei­mą, trum­pai at­sa­kė pir­ma­sis par­la­men­to va­do­vas po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo. Lap­kri­čio pa­bai­go­je Sei­mas at­me­tė siū­ly­mą šių me­tų Lais­vės pre­mi­ją skir­ti V. Lands­ber­giui. Šian­dien ry­tą bu­vęs fak­ti­nis ša­lies va­do­vas ne­da­ly­va­vo iš­kil­min­ga­me Sei­mo po­sė­dy­je.

.