V. Landsbergis apdovanotas Rumunijos ordinu
Pir­ma­sis fak­ti­nis Lie­tu­vos va­do­vas at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Lands­ber­gis ap­do­va­no­tas Ru­mu­ni­jos Ka­rū­nos Di­džio­jo Kry­žiaus ran­go or­di­nu.

V.Lands­ber­gį bu­vęs Ru­mu­ni­jos ka­ra­lius Mi­hai Pir­ma­sis per sa­vo duk­te­rį Mar­ga­re­tą ap­do­va­no­jo an­tra­die­nį, pra­ne­šė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­ja.

Pa­sak pra­ne­ši­mo, V.Lands­ber­gis ap­do­va­no­tas „už jo ža­vią po­li­ti­nę as­me­ny­bę, par­em­tą oru­mo, drą­sos ir as­me­ni­nio pa­vyz­džio, už tai, kad bu­vo pir­ma­sis lais­vos Lie­tu­vos va­do­vas, iž jo svar­bų in­de­lį 1989 me­tų rugp­jū­čio 23 die­ną or­ga­ni­zuo­jant Lais­vės Gran­di­nę, su­kė­lu­sią so­vie­tų val­džios žlu­gi­mą“.

Taip pat pa­brė­žia­mas V.Lands­ber­gio in­dė­lis Lie­tu­vai in­teg­ruo­jan­tis į Eu­ro­pą, de­mo­kra­ti­jos, lais­vės ir ar­tu­mo Va­ka­rams ver­ty­bių puo­se­lė­ji­mas.