V. Landsbergio juostelių mada plinta ir Seime
Sei­mui at­me­tus siū­ly­mą skir­ti Lais­vės pre­mi­ją Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos – At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kui Vy­tau­tui Lands­ber­giui, pra­dė­da so­li­da­ru­mo ak­ci­ja, ku­ria pa­lai­kan­tie­ji pro­fe­so­rių ra­gi­na­mi pa­si­riš­ti po kak­lu jo ski­ria­muo­ju ženk­lu ta­pu­sią tau­ti­nę juo­ste­lę. Į kvie­ti­mą at­si­lie­pė ir da­lis par­la­men­ta­rų.

Paulius Saudargas

Da­lis Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jai pri­klau­san­čių par­la­men­ta­rų į ple­na­ri­nį po­sė­dį at­ėjo ry­šė­da­mi ne kak­la­raiš­čius, o tau­ti­nes juo­ste­les. To­kiu ak­se­sua­ru pa­si­puo­šė kon­ser­va­to­riai Ro­kas Ži­lins­kas, Kęs­tu­tis Ma­siu­lis, Pa­ulius Sau­dar­gas, Ar­vy­das Anu­šaus­kas, Al­gis Strel­čiū­nas, Ser­ge­jus Jo­vai­ša ir ki­ti. „Juos­te­lė po ma­no kak­lu – so­li­da­ru­mo su V. Lands­ber­giu ženk­las. Jo pa­ties sim­bo­lis, ne­są­ly­giš­ko at­si­da­vi­mo Tau­tos ir Lais­vės rei­ka­lui. Jam ne­da­vė Lais­vės pre­mi­jos. Juo­kin­ga ir rim­ta: men­kys­tos mė­gi­na klas­to­ti is­to­ri­ją. Lais­vės ne­suk­las­to­si“, – po so­cia­li­nia­me tink­le pa­si­da­lin­ta nuo­trau­ka par­ašė R. Ži­lins­kas.

A. Anu­šaus­kas pa­ste­bė­jo, kad tau­ti­nių juo­ste­lių die­na Sei­me su­er­zi­no kai­riuo­sius. „Ne­pa­mirš­ta pa­mi­nė­ti net kal­bė­da­mi apie ener­ge­ti­ką. Kas jiems pa­si­da­rė?“, – ste­bė­jo­si jis.