V. Grubliauskas mato grėsmę Liberalų sąjūdžiui nugrimzti į politikos dugną
Il­ga­me­tis Li­be­ra­lų są­jū­džio na­rys, Klai­pė­dos mies­to me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas sa­ko ma­tan­tis pa­vo­jų par­ti­jai nu­grimz­ti į po­li­ti­kos dug­ną, kai bu­vęs jos pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis su­lau­kė įta­ri­mų dėl ky­šio ėmi­mo.

Vis dėl­to V.Grub­liaus­kas tvir­ti­no ti­kin­tis, kad taip ne­nu­tiks.

„Kad tai di­džiu­lė prob­le­ma par­ti­jai, kad grės­mė nu­grimz­ti į po­li­ti­kos dug­ną yra, to ne­ig­ti ne­rei­kė­tų, bet iš­si­gel­bė­ti ir iš­gel­bė­ti par­ti­ją po de­šim­ties me­tų įdir­bio yra įma­no­ma“, – BNS pir­ma­die­nį tei­gė po­li­ti­kas.

E.Ma­siu­liui pa­si­trauk­tus iš par­ti­jos, jai lai­ki­nai va­do­vau­ja eu­ro­par­la­men­ta­ras An­ta­nas Guo­ga. Nuo­la­ti­nis Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas bus ren­ka­mas bir­že­lio 11 die­ną ren­gia­ma­me su­va­žia­vi­me.

V.Grub­liaus­kas sa­kė kol kas ne­svars­tęs kel­ti sa­vo kan­di­da­tū­ros va­do­vau­ti par­ti­jai. Jis tei­gė per su­va­žia­vi­mą pa­lai­ky­siąs bet ku­rią kan­di­da­tū­rą, ku­ri pa­dė­tų li­be­ra­lams „aps­kri­tai ne­pra­ras­ti ge­bė­ji­mo iš­si­lai­ky­ti po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me“.

„Šiai die­nai ti­krai ne­pa­sa­ky­siu sa­vo pre­fe­ren­ci­jos ar­ba to kan­di­da­to, ku­rį re­miu. Pir­miau­sia no­rė­čiau iš­girs­ti mo­ty­va­ci­ją ir ma­ty­mą, (...) man tai bus ap­sisp­ren­di­mas. Šiuo at­ve­ju „ri­šuo­si“ ne prie per­so­na­li­jos, bet prie kon­kre­čių ge­bė­ji­mų“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas.

E.Ma­siu­lis iš par­ti­jos pa­si­trau­kė, kai Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­ne­šė ti­rian­ti duo­me­nis, kad kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tas Rai­mon­das Kur­lians­kis E.Ma­siu­liui per­da­vė apie 100 tūkst. eu­rų ky­šį.