V. Gedvilo kebeknė tik pasunkėjo
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai (ŠMM) li­kus be va­do­vy­bės, nau­jo mi­nis­tro klau­si­mas vis dar ne­išsp­ręs­tas. Pre­zi­den­tū­ro­je ap­si­lan­kęs prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius apie „dar­bie­čių“ kan­di­da­tą Vy­dą Ged­vi­lą iš­gir­do tai, ko slap­to­je pa­žy­mo­je esą ne­bu­vo par­ašy­ta.

ŠMM li­ko be va­do­vų. Su Dai­niu­mi Pa­val­kiu, va­kar pa­sku­ti­nę die­ną ėju­siu švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro par­ei­gas, pa­si­trau­kė ir jo po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo ko­man­da: vi­ce­mi­nis­trai, pa­ta­rė­jai. Kas užims mi­nis­tro vie­tą, to­liau lie­ka ne­aiš­ku.

Į tra­di­ci­nį su­si­ti­ki­mą su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te va­kar at­sku­bė­jęs A. But­ke­vi­čius apie V. Ged­vi­lą su­ži­no­jo nau­jos in­for­ma­ci­jos. Jis ža­dė­jo kreip­tis į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) va­do­vą, kad šis pa­aiš­kin­tų, ko­dėl vals­ty­bės va­do­vus pa­sie­kia skir­tin­gi duo­me­nys apie tą pa­tį as­me­nį.

Tuo me­tu Dar­bo par­ti­jos (DP) at­sto­vai Sei­me įre­gis­tra­vo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis sie­kia­ma su­teik­ti ga­li­my­bę spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms pa­vie­šin­ti slap­tas pa­žy­mas apie kan­di­da­tus į aukš­tus vals­ty­bi­nius pos­tus.

Pra­šys paaiškinti

D. Gry­baus­kai­tė prem­je­rui pa­kar­to­jo lau­kian­ti nau­jos kan­di­da­tū­ros į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus bei iš­dės­tė prie­žas­tis, ko­dėl V. Ged­vi­lo į šias par­ei­gas ne­skir­sian­ti. Vals­ty­bės va­do­vės ar­gu­men­tai pri­ver­tė A. But­ke­vi­čių kils­te­lė­ti an­ta­kius. „Pre­zi­den­tė kal­bė­jo apie da­ly­kus, ku­rie nė­ra ap­ra­šy­ti to­je pa­žy­mo­je. To, ką man pre­zi­den­tė pa­sa­ko­jo žo­džiu, nė­ra par­ašy­ta man pa­teik­to­je pa­žy­mo­je“, - aiš­ki­no jis.

Prem­je­ras ti­ki­no pra­šy­sian­tis, kad STT va­do­vas Sau­lius Ur­ba­na­vi­čius pa­aiš­kin­tų, ko­dėl pre­zi­den­tū­rai pa­tei­kia­ma vie­no­kia in­for­ma­ci­ja, o jam raš­tu at­ne­ša­ma ki­to­kia. „Gau­tą in­for­ma­ci­ją per­sa­ky­siu STT va­do­vui, ir jis, jei pa­tvir­tins, tu­rės tai par­ašy­ti raš­tu“, - pa­ti­ki­no A. But­ke­vi­čius.

Anks­čiau ži­niask­lai­do­je skam­bė­jo ke­lios ver­si­jos, kas ga­li bū­ti iš­dės­ty­ta slap­to­je pa­žy­mo­je apie V. Ged­vi­lą. Vie­nų šal­ti­nių tei­gi­mu, vals­ty­bės va­do­vams skir­ta­me do­ku­men­te nu­ro­do­ma, esą „dar­bie­tis“ ga­lė­jo pro­te­guo­ti par­ti­jos ko­le­gą Gin­ta­rą Fur­ma­na­vi­čių ir ne­par­ti­nį Edį Ur­ba­na­vi­čių į Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to va­do­vus. Taip pat skelb­ta, jog V. Ged­vi­lui ko­ją ga­li pa­kiš­ti tai, kad už jo bern­va­ka­rį ne­va su­mo­kė­jo įmo­nės „Ar­vi“ sa­vi­nin­kas Vid­man­tas Ku­čins­kas.

„Dar­bie­čiai“ nesitraukia

Ne­pai­sy­da­mi pre­zi­den­tės at­si­sa­ky­mo švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tru skir­ti V. Ged­vi­lą, „dar­bie­čiai“ ne­at­si­trau­kia ir tei­gia ne­siū­ly­sian­tys nau­jos kan­di­da­tū­ros. „Pa­si­kar­to­da­mas pa­sa­ky­siu, kad DP pre­zi­diu­mas pa­tei­kė V. Ged­vi­lo kan­di­da­tū­rą mi­nis­trui pir­mi­nin­kui. Jis yra at­sa­kin­gas už ko­man­dos for­ma­vi­mą, Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mą ir ren­ka­si, su ko­kiais žmo­nė­mis, mi­nis­trais, ga­lės tai pa­da­ry­ti. Mi­nė­tas kan­di­da­tas prem­je­rui tin­ka“, - va­kar tvir­ti­no lai­ki­na­sis DP pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas.

„Dar­bie­čiai“ sie­kia, kad bū­tų pa­vie­šin­tas STT pa­žy­mos apie V. Ged­vi­lą tu­ri­nys. V. Bu­kaus­ko tei­gi­mu, pre­zi­den­tei par­eiš­kus, jog DP kan­di­da­tas ne­ga­li bū­ti ski­ria­mas mi­nis­tru, o prem­je­rui ti­ki­nant, kad tam nė­ra jo­kių kliū­čių, vi­suo­me­nei ki­lo klau­si­mas, kas yra tei­sus.

Ke­li DP pri­klau­san­tys par­la­men­ta­rai įre­gis­tra­vo Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo pa­tai­sas, pa­gal ku­rias spe­cia­lių­jų tar­ny­bų ša­lies va­do­vams pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja ga­lė­tų bū­ti iš­slap­tin­ta, jei­gu tam ne­prieš­ta­rau­tų pa­žy­mo­je mi­ni­mas as­muo ir tai leis­tų in­for­ma­ci­ją pa­tei­ku­sios ins­ti­tu­ci­jos va­do­vas. V. Bu­kaus­kas ma­no, kad šios pa­tai­sos ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka Sei­me ga­lė­tų bū­ti pri­im­tos dar šią sa­vai­tę.

STT va­kar par­eiš­kė, kad "dar­bie­čių" siū­ly­mas prieš­ta­rau­ja pa­ma­ti­niams kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos pri­nci­pams. Anot tar­ny­bos, pri­ėmus siū­lo­mas pa­tai­sas bū­tų su­kur­ta tei­si­nė pro­ce­dū­ra, kai su­in­te­re­suo­ti as­me­nys ga­lė­tų gau­ti in­for­ma­ci­ją, ar jų at­žvil­giu nė­ra at­lie­ka­mi kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos veiks­mai.