V. Gedvilas nusilenkė prezidentės valiai
Dar­bo par­ti­jos (DP) į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus de­le­guo­tas Vy­das Ged­vi­las su­dė­jo gink­lus ir pa­si­trau­kė iš be­vil­tiš­kos ko­vos dėl Vy­riau­sy­bės na­rio port­fe­lio. Kaip pa­žy­mi eks­per­tas, toks žings­nis bu­vo iš­ei­tis iš su­sik­los­čiu­sios pa­to si­tua­ci­jos.

Va­kar bai­gė­si V. Ged­vi­lo kan­di­da­ta­vi­mo į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus epo­pė­ja. Nors pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės „ne“ jis iš­gir­do jau pra­ėju­sią sa­vai­tę, ko­vą dėl vie­tos mi­nis­trų ka­bi­ne­te nu­spren­dė baig­ti tik da­bar. Į pre­zi­diu­mo po­sė­dį su­si­rin­kę DP na­riai spren­dė, ką siū­ly­ti į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus.

Gar­bę gins teisme

Apie pa­si­trau­ki­mą iš ko­vos dėl švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro pos­to pa­skel­bęs V. Ged­vi­las pa­ti­ki­no, kad šis spren­di­mas – ga­lu­ti­nis ir ne­kei­čia­mas. To­kį žings­nį jis esą žen­gė, kad vals­ty­bė­je vy­rau­tų sta­bi­lu­mas, o ne des­truk­ci­ja, jog tiek po­li­ti­kai, tiek vi­suo­me­nė bū­tų ne­su­sis­kal­dę, vie­nin­gi. „Vie­šo­jo­je erd­vė­je ke­lia­mos vie­na už ki­tą fan­tas­tiš­kes­nės ver­si­jos. Dirb­ti­nai es­ka­luo­ja­mas konf­lik­tas tarp pre­zi­den­tės ir mi­nis­tro pir­mi­nin­ko, tarp val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rių. Pa­ga­liau, ir tai yra svar­biau­sia, kir­ši­na­ma ir be aiš­kių at­sa­ky­mų pa­lie­ka­ma vi­suo­me­nė“, - aiš­ki­no V. Ged­vi­las.

Kal­bė­da­mas apie Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pa­žy­mą, ku­rio­je iš­dės­ty­ti fak­tai apie jį užk­liu­vo D. Gry­baus­kai­tei, V. Ged­vi­las sa­kė, kad šian­dien grei­tai ir pa­pras­tai ap­si­gin­ti jis ne­ga­li. „Bet ko­kiu at­ve­ju pa­da­ry­siu vis­ką, kad įro­dy­čiau, jog esu tei­sus – ir ne­kal­tas. Kad ir kiek tai už­truk­tų, kiek kai­nuo­tų. Krei­piau­si į STT dėl pa­žy­mos pa­vie­ši­ni­mo. Ga­vau ne­igia­mą at­sa­ky­mą. Ne­lie­ka ki­to ke­lio – tik kreip­tis į teis­mą. Tuo ke­liu ir ei­siu“, - tvir­ti­no jis.

Do­mė­sis, kiek pa­žy­mų laukti

Lai­ki­na­sis DP pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas pa­žy­mė­jo ger­bian­tis V. Ged­vi­lo pa­si­rin­ki­mą. „DP pre­zi­diu­mas vie­nin­gai iš­rin­ko V. Ged­vi­lą – ge­riau­sią kan­di­da­tą į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro par­ei­gas ir ne­pai­sy­da­mas sklan­džiu­sių gan­dų vi­sa­da ži­no­jo, kad jam ei­ti šias par­ei­gas nė­ra jo­kių kliū­čių. Ta­čiau vals­ty­bė­je su­sik­los­čiu­si si­tua­ci­ja tu­ri bū­ti sku­biai spren­džia­ma, to­dėl ger­bia­me jo ap­sisp­ren­di­mą“, - tvir­ti­no jis.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ti­ki­no, kad V. Ged­vi­las jau prieš ke­lias die­nas bu­vo ap­sisp­ren­dęs ne­be­siek­ti švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro pos­to. „Jis su­vo­kė, kad jei bū­tų pa­tvir­tin­tas mi­nis­tru, var­gu ar bū­tų įma­no­ma dirb­ti“, - tei­gė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

A. But­ke­vi­čius iro­ni­zuo­da­mas sa­kė, kad su­lau­kęs STT pa­žy­mos apie nau­ją­jį DP siū­lo­mą kan­di­da­tą bū­ti­nai pa­klaus, ar vė­liau ne­at­si­ras ir nau­jas slap­tas do­ku­men­tas. „Nes per ma­no il­ga­lai­kę po­li­ti­ko pra­kti­ką to­kių da­ly­kų ne­bu­vo, kad bū­tų pa­tei­kia­ma vie­na - ge­ros re­pu­ta­ci­jos - pa­žy­ma, pa­skui at­si­ran­da an­tra pa­žy­ma“, - STT dar­bu pik­ti­no­si prem­je­ras.

Erd­vė po­li­ti­nėms manipuliacijoms

Po­li­to­lo­go Al­gio Kru­pa­vi­čiaus tei­gi­mu, V. Ged­vi­lo kan­di­da­tū­ros at­siė­mi­mas bu­vo iš­ei­tis iš su­sik­los­čiu­sios pa­to si­tua­ci­jos. „Šiuo at­ve­ju iš­ei­tį pa­siū­lė ne pre­zi­den­tė, o V. Ged­vi­las ir DP“, - pa­žy­mė­jo jis.

A. Kru­pa­vi­čius la­bai ne­igia­mai ver­ti­na „pa­žy­mų is­to­ri­ją“. Pa­sak jo, vals­ty­bė­je at­si­ra­do ga­li­my­bė ma­ni­pu­liuo­ti slap­ta in­for­ma­ci­ja, įvai­rio­mis pa­žy­mo­mis, ku­rios pa­sie­kia tik ke­lis po­li­ti­kus, ir vi­siš­kai ne­priei­na­mos vi­suo­me­nei. „Kai kal­ba­ma apie par­ei­gū­nus, ski­ria­mus į aukš­čiau­sius po­li­ti­nius pos­tus, to­kios pa­žy­mos tu­rė­tų bū­ti ga­na vie­šos. Bent jau pa­grin­di­nė jo­se pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja tu­rė­tų pa­siek­ti ne ke­lis po­li­ti­kus, ypač kai ky­la to­kios in­terp­re­ta­ci­jos prob­le­mos“, - įsi­ti­ki­nęs eks­per­tas.

Pa­sta­ro­ji is­to­ri­ja, kai pre­zi­den­tė, ne­pai­sy­da­ma prem­je­ro ir val­dan­čio­sios dau­gu­mos va­lios, at­si­sa­kė mi­nis­tru skir­ti V. Ged­vi­lą, anot A. Kru­pa­vi­čiaus, par­odė, kad ša­lis ju­da sa­vo­tiš­kos kons­ti­tu­ci­nės kri­zės link. Tam­pa ne­beaiš­ku, kur pra­si­de­da ir bai­gia­si pre­zi­den­to ga­lios, ką ga­li ir ko ne­ga­li prem­je­ras, kaip dvie­jų vyk­do­mo­sios val­džios ša­kų – pre­zi­den­to ir Vy­riau­sy­bės – funk­ci­jos yra at­skir­tos. „Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją pre­zi­den­tė tu­rė­tų rū­pin­ti tei­sė­sau­gos rei­ka­lais, na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir už­sie­nio po­li­ti­ka. Ta­čiau jei pa­žiū­rė­tu­mė­me į ša­lies va­do­vės dar­bot­var­kę, ji ge­ro­kai ker­ta­si su prem­je­ro dar­bot­var­ke, tad ma­nau, kad įtam­pos bus“, - prog­no­za­vo po­li­to­lo­gas.