V. Gedvilas ketina Lietuvą apskųsti Strasbūre
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Vy­das Ged­vi­las svars­to ga­li­my­bę kreip­tis į Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mą (EŽTT) dėl jo pa­žeis­tų tei­sių.

Po­li­ti­kas tei­gia Lie­tu­vo­je iš­ban­dęs vi­sus bū­dus ap­gin­ti sa­vo tei­ses, ta­čiau at­si­mu­šęs į sie­ną. Ne­se­niai Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ne­skun­džia­ma nu­tar­ti­mi pri­pa­ži­no, kad pro­ku­ra­tū­ra pa­grįs­tai at­si­sa­kė pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl gal­būt ne­tei­sė­tų veiks­mų ren­kant ir pa­vie­ši­nant slap­tą in­for­ma­ci­ją apie V.Ged­vi­lą. Rem­da­ma­si šia in­for­ma­ci­ja pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė per­nai V.Ged­vi­lo ne­pas­ky­rė švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tru.

„Siek­da­mi pa­ti­krin­ti par­eiš­kė­jo įta­ri­mus dėl ga­li­mai ne­tei­sė­tai kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos prie­mo­nė­mis rink­tos in­for­ma­ci­jos apie jo pri­va­tų gy­ve­ni­mą, tiek pro­ku­ro­ras, tiek iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jas su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja su­si­pa­ži­no ir kons­ta­ta­vo, kad in­for­ma­ci­jos rin­ki­mo ne­tei­sė­tu­mo po­žy­mių ne­nus­ta­ty­ta“, – ra­šo­ma Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ty­je.

„Vie­no­je iš nu­tar­čių teis­mas kons­ta­ta­vo, kad ci­tuo­ju: „Pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­mas, ku­riuo at­si­sa­ky­ta pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, iš tie­sų tu­ri trū­ku­mų ta pra­sme, kad da­lis jos tei­gi­nių re­mia­si prie­lai­do­mis.“ To pa­kak­tų kreip­tis į Stras­bū­rą. Ta­čiau tu­riu lai­ko pa­gal­vo­ti iki še­šių mė­ne­sių“, – ket­vir­ta­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Sei­me sa­kė par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kas.

Ki­ta ver­tus, jis svars­tė, kad ne Lie­tu­vos vals­ty­bė kal­ta, jog da­lis jos įsta­ty­mų yra ne­to­bu­li ar­ba yra dvip­ras­miš­kai trak­tuo­ja­mi.

V.Ged­vi­las tvir­ti­no, kad jam taip ir ne­pa­vy­ko su­ži­no­ti, ko­kie kon­kre­tūs duo­me­nys už­kir­to jam ke­lią į mi­nis­trus.

„Ta­pau tuo, ku­ris bu­vo vie­šai ap­kal­tin­tas ir ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės ap­si­gin­ti, nes nei ta­da ži­no­jau, nei da­bar ži­nau, kuo kon­kre­čiai esu kal­ti­na­mas“, – sa­kė po­li­ti­kas.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas nu­tar­ty­je, ku­rio­je at­mes­tas po­li­ti­ko pra­šy­mas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ne­tei­sė­tai rink­tos in­for­ma­ci­jos apie jį, nu­ro­dy­ta, kad V.Ged­vi­las sa­vo tei­ses ga­li gin­ti pri­va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ka.

„Tam, kad kreip­tu­mė­mės pri­va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ka, par­eiš­kė­jas, šiuo at­ve­ju po­nas Ged­vi­las, tu­ri su­si­pa­žin­ti, kas yra to­je pa­žy­mo­je. O iki šiol nė vie­na ins­ti­tu­ci­ja jam ne­lei­do su­si­pa­žin­ti, nors Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mas lyg ir nu­ma­to to­kią ga­li­my­bę. Su­si­da­rė už­bur­tas ra­tas“, – sa­kė spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vęs Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko ad­vo­ka­tas Sta­nis­lo­vas Liut­ke­vi­čius.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas tvir­ti­no, kad prob­le­mą pa­dė­tų iš­spręs­ti gru­pės Sei­mo na­rių par­eng­tos įsta­ty­mų pa­tai­sos.

Jie siū­lo keis­ti Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos ir Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mus, kad į vals­ty­bės va­do­vams tei­kia­mas pa­žy­mas, be ki­tų, bū­tų įra­šo­mi duo­me­nys tik apie pre­ten­den­tų da­ro­mus ar­ba pa­da­ry­tus nu­si­kal­ti­mus.

„Da­bar ga­lio­jan­čia­me Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­me sa­ko­ma, kad tei­kiant in­for­ma­ci­ją apie as­mens pa­ti­ki­mu­mą ski­riant ar­ba svars­tant kan­di­da­tū­rą į ko­kias nors par­ei­gas (...) pa­tei­kia­ma įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja dėl as­mens ren­gia­mos, da­ro­mos ar pa­da­ry­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos. Iš ši­to straips­nio for­ma­liai rei­kia su­pras­ti, kad tu­ri bū­ti in­for­ma­ci­ja apie jau da­ro­mą nu­si­kal­ti­mą ar­ba pa­da­ry­tą, bet pra­kti­ko­je daž­nai pa­si­tai­ko, kad in­for­ma­ci­ja yra tik apie pir­mi­nius žval­gy­bos duo­me­nis, jie nei pa­ti­krin­ti, nei pa­siaiš­kin­ti, bet jau gu­la į pa­žy­mą“, – ket­vir­ta­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją kal­bė­jo A.Pa­ulaus­kas.

Anot jo, jei­gu pa­žy­mo­je bū­tų nu­ro­dy­ta in­for­ma­ci­ja tik apie da­ro­mą ar­ba pa­da­ry­tą nu­si­kals­ta­mą vei­ką, ne­bū­tų ga­li­ma pikt­nau­džiau­ti ne­pat­vir­tin­tais duo­me­ni­mis ir pa­vyk­tų iš­veng­ti ne­su­sip­ra­ti­mų, ku­rie ky­la da­bar.

Šis pro­jek­tas bu­vo pa­teik­tas Sei­mui, ta­čiau įstri­go Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te, ku­ris pa­skir­tas klau­si­mą svars­ty­ti kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas.

„Mes ne kar­tą krei­pė­mės ir raš­tu į ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką, kad gal­būt pa­sku­bin­tų mū­sų pro­jek­to svars­ty­mą, bet šis pro­jek­tas taip yra ir įklim­pęs ko­mi­te­te, kol kas jo­kio ju­dė­ji­mo nė­ra“, – sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

Per­nai ge­gu­žę pre­zi­den­tė ne­su­ti­ko švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tru skir­ti V.Ged­vi­lo rem­da­ma­si iš Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) gau­ta ri­bo­to nau­do­ji­mo pa­žy­ma. Tuo me­tu prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gė, kad STT pa­teik­ta me­džia­ga ne­už­ker­ta ga­li­my­bės skir­ti V. Ged­vi­lą mi­nis­tru.