V. Gedvilas atsiima kandidatūrą į švietimo ir mokslo ministrus
Pir­ma­sis Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „dar­bie­tis“ Vy­das Ged­vi­las at­sii­ma sa­vo kan­di­da­tū­rą į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus.

Tai jis pra­ne­šė tre­čia­die­nį Sei­me pa­da­ry­da­mas vie­šą par­eiš­ki­mą.

Kreip­sis į teismą

„At­si­sa­kau kan­di­da­tuo­ti į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro pos­tą. Šis spren­di­mas - ga­lu­ti­nis ir ne­kei­čia­mas“, - sa­kė V.Ged­vi­las.

Jis tei­gė taip pa­siel­gęs, kad „vy­rau­tų sta­bi­lu­mas, o ne des­truk­ci­ja, kad tiek po­li­ti­kai, tiek vi­suo­me­nė bū­tų ne su­sis­kal­dę, o vie­nin­gi“.

Anot „dar­bie­čio“, su­sik­los­čiu­si si­tua­ci­ja dėl jo kan­di­da­tū­ros yra ne­nor­ma­li ir ne­be­ga­li to­liau tęs­tis.

„Vie­šo­jo­je erd­vė­je ke­lia­mos vie­na už ki­tą fan­tas­tiš­kes­nės ver­si­jos. Dirb­ti­nai es­ka­luo­ja­mas konf­lik­tas tarp Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tės ir mi­nis­tro pir­mi­nin­ko, tarp val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rių. Pa­ga­liau – ir tai yra svar­biau­sia – kir­ši­na­ma ir be aiš­kių at­sa­ky­mų pa­lie­ka­ma vi­suo­me­nė“, - tvir­ti­no V.Ged­vi­las.

Jis pri­si­pa­ži­no, kad pa­sta­ro­sios die­nos jam ne­bu­vo leng­vos, nes bu­vo „mes­tas ne­pa­si­ti­kė­ji­mo še­šė­lis“, ne­ži­no­da­mas Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pre­zi­den­tei ir prem­je­rui pa­teik­tos me­džia­gos, jis tei­gė ne­ga­lin­tis ap­si­gin­ti.

„Grei­tai ir pa­pras­tai šian­dien ap­gin­ti sa­vęs ne­ga­liu. To­kia rea­ly­bė. Bet ko­kiu at­ve­ju pa­da­ry­siu vis­ką, kad įro­dy­čiau, jog esu tei­sus – ir ne­kal­tas. Kiek beuž­truk­tų, kiek be­kai­nuo­tų, - tre­čia­die­nį sa­kė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas. - Krei­piau­si į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą dėl pa­žy­mos pa­vie­ši­ni­mo. Ga­vau ne­igia­mą at­sa­ky­mą. Ne­lie­ka ki­to ke­lio – tik kreip­tis į teis­mą. Tuo ke­liu ir ei­siu.“

Ieš­kos ki­tų kandidatų

Val­dan­čio­ji Dar­bo par­ti­ja tre­čia­die­nį ren­gia pre­zi­diu­mo po­sė­dį, per ku­rį bus svars­to­mi nau­ji kan­di­da­tai į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus, sa­kė Sei­mo „dar­bie­čių“ se­niū­nas Kęs­tu­tis Dauk­šys.

Jis kol kas ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, kiek kan­di­da­tų į mi­nis­trus par­ti­ja teiks prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui.

„Tai par­ti­jos pa­si­rin­ki­mas, ir ma­nau, mes da­ry­si­me taip, kaip mes ma­no­me“, - Sei­me žur­na­lis­tams tvir­ti­no K.Dauk­šys.

Jis abe­jo­jo, kad į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus ga­lė­tų bū­ti siū­lo­mas ne­par­ti­nis kan­di­da­tas.

Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nas tvir­ti­no, kad pir­ma­sis Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Vy­das Ged­vi­las su par­ti­ja su­de­ri­no sa­vo spren­di­mą at­si­sa­ky­ti kan­di­da­tuo­ti į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trus. Ta­čiau K.Dauk­šys pa­brė­žė, kad tai bu­vo jo as­me­ni­nis spren­di­mas.

D.Gry­baus­kai­tė pra­ėju­sią ne­su­ti­ko švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tru skir­ti V.Ged­vi­lo rem­da­ma­si iš STT gau­ta in­for­ma­ci­ja, tuo me­tu prem­je­ras ti­ki­na, kad kol kas jo iš STT gau­ta in­for­ma­ci­ja ne­ga­li už­kirs­ti ke­lio „dar­bie­čiui“ gau­ti pos­tą.

STT in­for­ma­ci­ja yra įslap­tin­ta. V.Ged­vi­las par­eiš­kė, kad no­rė­tų jos pa­vie­ši­ni­mo.