V. Gapšys traukiasi iš Seimo
Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ko pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Gap­šys trau­kia­si iš Sei­mo, BNS pa­tvir­ti­no Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas Pa­ulius Pa­ulai­tis.

Apie to­kį spren­di­mą V.Gap­šys pra­ne­šė Dar­bo par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je pir­ma­die­nį.

V.Gap­šys: ne­tu­riu ko slėpti

„E­sant ne­kal­tam, kai ta­ve už­si­puo­la ir ta­ve ap­kal­ti­na kaž­ko­kias da­ly­kais ir tuo ban­do pa­si­nau­do­ti, pri­deng­ti ki­tus po­li­ti­nius opo­nen­tus, ki­tiems su­da­ry­ti ge­res­nes są­ly­gas, kai ban­do tuo že­min­ti są­ra­šą, tur­būt rei­kia duo­ti aiš­kų par­ody­mą, kad tai yra vi­siš­kas ab­sur­das, mes esa­me pa­si­ruo­šę ap­si­gin­ti vi­so­mis tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis“, – žur­na­lis­tams po ta­ry­bos po­sė­džio sa­vo spren­di­mo mo­ty­vus dės­tė V.Gap­šys.

Jis aiš­ki­no, jog spren­di­mą at­si­sa­ky­ti Sei­mo na­rio man­da­to pri­ėmė tik da­bar, nes ne­no­rė­jo su­lauk­ti spe­ku­lia­ci­jų, kad jo pa­si­trau­ki­mas iš par­la­men­to anks­čiau bū­tų to­ly­gus slaps­ty­mui­si.

„Jei bū­čiau pa­si­trau­kęs iš kar­to, bū­tu­mėt sa­kę – bė­gu, sle­piuo­si, dar kaž­ką bū­tu­mėt su­gal­vo­ję. (...) Vi­si klau­si­mai jū­sų ne­igia­mi, ge­rų nė­ra klau­si­mų. (...) Ne­tu­riu nie­ko ko pa­slėp­ti ir slėp­ti“, – ti­ki­no „dar­bie­tis“.

Jis kar­tu pa­tvir­ti­no, jog kan­di­da­tuos į Sei­mą tre­čiu nu­me­riu Dar­bo par­ti­jos są­ra­še ir to­liau va­do­vaus Dar­bo par­ti­jos rin­ki­mų šta­bui.

Par­eiš­ki­mą Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai dėl par­la­men­ta­ro man­da­to at­si­sa­ky­mo V.Gap­šys sa­kė pa­teik­siąs ar­ti­miau­sių ke­lių die­nų bė­gy­je.

Jis tei­gė, jog įgi­jęs kan­di­da­to ne­lie­čia­my­bę taip pat ža­da jos at­si­sa­ky­ti. „At­si­sa­ky­siu vi­sų ne­lie­čia­my­bių,“ – BNS tei­gė V.Gap­šys.

Įta­ria­mas pa­ėmęs ky­šį iš R.Kurlianskio

V.Gap­šį pro­ku­ro­rai įta­ria pa­ėmus ky­šį iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio. Sei­mas dar nė­ra pri­ėmęs spren­di­mo dėl V.Gap­šio ne­lie­čia­my­bės, ku­rią pa­nai­kin­ti pra­šo įta­ri­mus no­rin­tys par­eikš­ti pro­ku­ro­rai.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros tei­gi­mu, yra pa­grįs­tų įta­ri­mų, kad V.Gap­šys „nuo pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo 28 die­nos iki šių me­tų sau­sio 22 die­nos Vil­niu­je vy­ku­sių su­si­ti­ki­mų me­tu kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tui R.Kur­lians­kiui už tei­sė­tą vei­ki­mą vyk­dant įga­lio­ji­mus – už kon­cer­nui „MG Bal­tic“ pa­lan­kių ir fi­nan­siš­kai nau­din­gų po­li­ti­nių spren­di­mų pri­ėmi­mą, t. y. už įta­ką Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos na­riams ir as­me­niš­ką bal­sa­vi­mą Sei­me svars­tant Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tą bei pri­imant Sei­mo nu­ta­ri­mą dėl ke­lio Vil­nius-Ute­na pro­jek­to – tie­sio­giai sa­vo ir ki­tų nau­dai pa­ža­dė­jo, su­si­ta­rė pri­im­ti ir pri­ėmė ky­šį – 25 tūkst. eu­rų“.

Pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, 25 tūkst. eu­rų ky­šį par­la­men­ta­ras ga­vo per po­li­ti­nės rek­la­mos nuo­lai­das. Įta­ria­ma, kad vie­nu at­ve­ju tai at­lik­ta per bend­ro­vę, ku­ri bu­vo įga­lio­ta at­sto­vau­ti par­ti­jos in­te­re­sams trans­liuo­jant per te­le­vi­zi­ją po­li­ti­nę par­ti­jos rek­la­mą, su­tei­kus 10 tūkst. eu­rų nuo­lai­dą už dve­jo­se šio kon­cer­no val­do­mo­se te­le­vi­zi­jo­se trans­liuo­tą po­li­ti­nę rek­la­mą. Dar 15 tūkst. eu­rų – per gal­būt ap­si­mes­ti­nę par­amos su­tar­tį tarp vie­nos vie­šo­sios įstai­gos ir kon­cer­no val­do­mos bend­ro­vės.

V.Gap­šys šiuos įta­ri­mus iki šiol ne­igė ir sa­kė ne­ma­tan­tis pa­grin­do dėl jų nai­kin­ti im­uni­te­tą.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros kon­tro­liuo­ja­ma­me Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) at­lie­ka­ma­me ty­ri­me dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo, pa­pir­ki­mo ir pre­ky­bos po­vei­kiu V.Gap­šys apk­laus­tas spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju. Jo ne­lie­čia­my­bę pro­ku­ro­rai sie­kia pa­nai­kin­ti, nes im­uni­te­tas ne­lei­džia pa­trauk­ti Sei­mo na­rio bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.

Ta­me pa­čia­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­mai įta­ri­mai dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo pa­teik­ti bu­vu­siam Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kui ir eks­par­la­men­ta­rui Eli­gi­jui Ma­siu­liui. Pa­sta­ra­sis taip pat yra at­si­sa­kęs Sei­mo na­rio man­da­to, tei­sė­sau­ga jam jau par­eiš­kė įta­ri­mus dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo.

V.Us­pas­ki­chas ra­gi­no trauk­tis iš Seimo

Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jas ir bu­vęs il­ga­me­tis ly­de­ris Vik­to­ras Us­pas­ki­chas dar ge­gu­žę BNS sa­kė, jog tuo at­ve­ju, jei­gu pro­ku­ro­rai kreip­tų­si dėl par­la­men­ta­ro V.Gap­šio ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo, jis tu­rė­tų at­si­sa­ky­ti Sei­mo na­rio man­da­to ir stab­dy­ti na­rys­tę par­ti­jo­je.

„Pro­ku­ra­tū­ra tu­ri pa­sa­ky­ti, kad jai truk­do V. Gap­šio man­da­tas jį apk­laus­ti vi­sa­ver­tiš­kai, jei­gu taip pa­sa­kys, tai aš vie­toj V. Gap­šio trauk­čiau­si iš Sei­mo ir su­stab­dy­čiau par­ti­jo­je sa­vo na­rys­tę ir tiek“, – ge­gu­žę kal­bė­jo V.Us­pas­ki­chas.

Sei­mo sta­tu­tas nu­ma­to, kad po ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pra­ne­ši­mo Sei­me su­da­ro­ma ty­ri­mo ko­mi­si­ja. Iš­klau­siu­si pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vą bei par­la­men­ta­rą, ku­rio im­uni­te­tą pra­šo­ma pa­nai­kin­ti, ko­mi­si­ja tei­kia Sei­mui re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą su siū­ly­mu, ar ten­kin­ti ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pra­šy­mą. Jei re­zo­liu­ci­jos pro­jek­te nu­ma­to­ma pa­nai­kin­ti Sei­mo na­rio im­uni­te­tą, jam pri­im­ti rei­kia ne ma­žiau kaip pu­sės Sei­mo na­rių bal­sų „už“, tai yra ne ma­žiau kaip 71.

Dar­bo par­ti­jos by­lo­je pri­pa­žin­tas kaltu

V.Gap­šys yra nu­teis­tas ki­to­je va­di­na­mo­jo­je Dar­bo par­ti­jos „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lo­je. Ape­lia­ci­nis teis­mas va­sa­rio mė­ne­sį Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­ją Vik­to­rą Us­pas­ki­chą, par­la­men­ta­rą V. Gap­šį ir bu­vu­sią fi­nan­si­nin­kę Ma­ri­ną Liut­ke­vi­čie­nę pri­pa­ži­no kal­tais dėl ap­gau­lin­go aps­kai­tos tvar­ky­mo, bet iš­tei­si­no dėl su­kčia­vi­mo. V.Gap­šiui skir­ta 3,6 tūkst. eu­rų bau­da.

Par­la­men­ta­rai: pa­si­trau­ki­mas tei­sin­gas, bet pavėluotas

Val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai ir opo­zi­ci­jai pri­klau­san­tys par­la­men­ta­rai Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ko pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Vy­tau­to Gap­šio spren­di­mą trauk­tis iš Sei­mo va­di­na tei­sin­gu, bet pa­vė­luo­tu žings­niu.

Val­dan­čio­sios „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Bart­ke­vi­čius BNS pir­ma­die­nį sa­kė pa­si­gen­dan­tis aiš­kes­nių V.Gap­šio pa­si­trau­ki­mo iš par­la­men­to prie­žas­čių.

„Jis tei­gė, kad yra ne­kal­tas... Bu­vo toks pa­si­ti­kin­tis, o da­bar pa­lie­ka Sei­mą. Su­da­ro dar kaž­ko­kių to­kių gal­vo­sū­kių,“ – kal­bė­jo „tvar­kie­tis“ par­la­men­ta­ras.

Sei­mo pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las svars­tė, jog at­si­sa­ky­ti man­da­to V.Gap­šį grei­čiau­siai pri­ver­tė par­ti­ja.

„Ver­ti­nu po­zi­ty­viai. Šio­je si­tua­ci­jo­je, ma­nau, rei­kia trauk­tis. Nors tų de­ta­lių ne­ži­nau... Ma­nau, kad jis tei­sin­gai da­ro. Bet pa­ti par­ti­ja pri­ver­tė – aš taip įsi­vaiz­duo­ju“, – BNS sa­kė G.Kir­ki­las.

So­cial­de­mo­kra­to ma­ny­mu, šis V.Gap­šio žings­nis yra pa­vė­luo­tas.

Pa­sak Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­rio kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos se­niū­no And­riaus Ku­bi­liaus, V.Gap­šys trau­kia­si, nes su­pran­ta, kad pro­ku­ro­rų jam pa­teik­ti kal­ti­ni­mai yra „tiek rim­ti, kad vie­šas svars­ty­mas Sei­me jam ir jo po­li­ti­nei kar­je­rai bus ne­po­zi­ty­vūs“.

„Čia toks bė­gi­mas nuo tų vie­šų svars­ty­mų. Bet aš to­kį spren­di­mą jo ver­ti­nu po­zi­ty­viai, kad po­li­ti­kas ga­lų ga­le su­pran­ta ir sa­vo at­sa­ko­my­bę – vis tik iki rin­ki­mų li­ko ke­li mė­ne­siai“, – BNS tvir­ti­no A.Ku­bi­lius, pri­dū­ręs, jog V.Gap­šio pa­si­trau­ki­mas – tak­ti­nis ma­nev­ras.

Jo tei­gi­mu, po to­kio V.Gap­šio žings­nio Sei­me ne­be­rei­kės nag­ri­nė­ti „vi­sų jo da­ry­tų nu­si­žen­gi­mų, dėl ku­rių jam įta­ri­mus ya par­eiš­ku­si pro­ku­ra­tū­ra, da­bar jis ga­lės aiš­kin­tis tik su pro­ku­ro­rais“.

Opo­zi­ci­nių Li­be­ra­lų frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las par­eiš­kė, kad V.Gap­šys jau se­niai tu­rė­jo pa­sek­ti bu­vu­sio Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rio Eli­gi­jaus Ma­siu­lio pa­vyz­džiu.

„Se­niai tai tu­rė­jo pa­da­ry­ti. Ga­lė­jo iš E.Ma­siu­lio pa­vyz­dį pa­im­ti. Tei­sin­gas žings­nis, bet da­bar bus pri­pa­žin­ta (rin­kė­jų – BNS) kaip klai­da, nes pa­vė­luo­tai pa­si­trau­kė. Bet kaip da­bar jaus­tis L.Grau­ži­nie­nei (Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė – BNS), ku­ri dangs­tė jį per pro­ce­dū­ras (Sei­me dėl ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo – BNS)“, – kal­bė­jo E.Gent­vi­las.