V. Gapšys po apklausos: nekalbama apie grynuosius pinigus
Iš apk­lau­sos Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je (STT) pir­ma­die­nį iš­ėjęs par­la­men­ta­ras „dar­bie­tis“ Vy­tau­tas Gap­šys sa­ko, kad tei­sė­sau­gos įta­ri­mai ky­ši­nin­ka­vi­mu tarp jo ir kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio nė­ra su­si­ję su gry­nai­siais pi­ni­gais.

„Ką ga­liu pa­sa­ky­ti, tai ne­kal­ba­ma apie gry­nuo­sius pi­ni­gus“, – žur­na­lis­tams prie STT sa­kė Sei­mo na­rys, ku­ris bu­vo apk­laus­tas spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­su.

Pa­sak jo, tei­sė­sau­gos kra­tų me­tu Sei­mo na­rio ka­bi­ne­te ir na­muo­se bu­vo pa­im­ti ži­niask­lai­dos kam­pa­ni­jos pla­nai. Par­la­men­ta­ras tei­gė, kad tei­sė­sau­ga taip pat pa­ėmė ke­lias de­šim­tis įsta­ty­mų pro­jek­tų ir su jais su­si­ju­sių do­ku­men­tų.

V.Gap­šys sa­kė dėl li­ki­mo par­ti­jo­je ir Sei­me ap­si­tar­siąs su par­ti­jos va­do­vy­be.

„Pa­lau­ki­te, rei­kia man per­kal­bė­ti su par­ti­jos pir­mi­nin­ku, tai aš ma­nau, kad tai yra lo­giš­kiau­sias da­ly­kas pir­miau­sia kal­bė­ti su par­ti­jos va­do­vy­be, o ta­da žiū­rė­ti, ko­kie tai yra spren­di­mai“, – tei­gė par­la­men­ta­ras.

Jo tei­gi­mu, pir­ma­die­nio apk­lau­sa STT bu­vo „dau­giau tech­ni­nio po­bū­džio“.

„Kal­bė­jo­me apie tech­ni­nes de­ta­les – am­žius ten, gi­mi­mo da­ta. Ne ka­žin ko­kios de­ta­lės, kur ži­niask­lai­dai bū­tų bai­siai įdo­mios“, – kal­bė­jo Sei­mo na­rys.