V. Gapšys atsisako Seimo nario mandato
Sei­mo na­rys „dar­bie­tis“ Vy­tau­tas Gap­šys pir­ma­die­nį Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK) įtei­kė pra­šy­mą nu­trauk­ti jo įga­lio­ji­mus par­la­men­te. Par­la­men­ta­ro man­da­to „dar­bie­tis“ no­ri at­si­sa­ky­ti nuo rugp­jū­čio 3-io­sios.

„Da­bar jie, Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja, tu­ri su­šauk­ti po­sė­dį ir man pa­ža­dė­jo, kad po­sė­dį su­šauks ry­toj (an­tra­die­nį – BNS) po pie­tų, tai aš ta­me po­sė­dy­je pra­šy­siu, kad nuo ki­tos die­nos to man­da­to ir ne­be­lik­tų“, – pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė V.Gap­šys.

Jis tvir­ti­no VRK pir­mi­nin­ką Ze­no­ną Vai­gaus­ką in­for­ma­vęs, kad at­si­sa­kys ir kan­di­da­to į Sei­mo na­rius ne­lie­čia­my­bės, kai ją įgis.

Z.Vai­gaus­ko tei­gi­mu, vi­si kan­di­da­tai į Sei­mo na­rius im­uni­te­tą įgis vie­nu me­tu, kai rug­sė­jo pra­džio­je bus pa­skelb­tas ofi­cia­lus jų są­ra­šas.

Dėl kan­di­da­tų ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo, ga­vu­si to­kį tei­sė­sau­gos pra­šy­mą, spren­džia Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja.

V.Gap­šys tvir­ti­no, jog at­si­sa­kęs par­la­men­ta­ro man­da­to va­do­vaus par­ti­jos rin­ki­mų šta­bui ir vi­są lai­ką skirs su­si­ti­ki­mams su rin­kė­jais.

Spren­di­mą trauk­tis iš Sei­mo po­li­ti­kas pa­skel­bė prieš sa­vai­tę Dar­bo par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­dy­je. Pra­šy­mą VRK ne iš­kart, o po sa­vai­tės BNS jis sa­kė tei­kian­tis, nes no­rin­tis at­leis­ti pa­dė­jė­jus, su­tvar­ky­ti ki­tus tei­si­nius klau­si­mus.

„Man rei­kia su­sit­var­ky­ti ele­men­ta­rius da­ly­kus, su­tar­tis nu­trauk­ti, pa­dė­jė­jus at­leis­ti, yra vi­so­kių smulk­me­nų, ku­rioms na­tū­ra­lu, kad ne­bu­vo pa­si­ruoš­ta“, – sa­kė V.Gap­šys.

Tei­sė­sau­ga par­la­men­ta­rą įta­ria pa­ėmus 25 tūkst. eu­rų ky­šį iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio. Sei­mo na­rio man­da­tas V.Gap­šiui su­tei­kia tei­si­nį im­uni­te­tą, pro­ku­ro­rai jau yra krei­pę­si į Sei­mą su pra­šy­mu jį pa­nai­kin­ti.

V.Gap­šys sa­kė man­da­to at­si­sa­kęs ne iš kar­to tei­sė­sau­gai pa­skel­bus apie at­lie­ka­mą ty­ri­mą, nes ne­no­rė­jo su­lauk­ti spe­ku­lia­ci­jų, kad jo grei­tas pa­si­trau­ki­mas iš par­la­men­to bū­tų to­ly­gus slaps­ty­mui­si.

„Ki­ti as­me­nys din­go iš ete­rio, ne­be­ko­men­tuo­ja, nie­ko ne­be­sa­ko, nie­kur ne­be­si­ro­do. Taip, gal­būt taip yra pa­pras­čiau, bet jei­gu no­ri par­ody­ti, kad ne­tu­ri jo­kių prob­le­mų, kad ga­li at­sa­ky­ti į klau­si­mus, dėl to ir no­rė­jau... Tie­sa, dar bu­vo dis­ku­si­jos par­ti­jos vi­du­je, kad aš su­lauk­čiau ir rug­sė­jo, pa­baig­čiau ko­mi­si­ją, aš bu­vau to ša­li­nin­kas la­biau, nes ti­krai ga­lė­jau dar dau­giau pa­sa­ky­ti. Bet ga­lu­ti­nai bu­vo iš­dis­ku­tuo­ta, kai pats pa­sa­kiau, kad pa­da­ry­siu vie­nu ar ki­tu at­ve­ju tą spren­di­mą, bu­vo nu­spręs­ta, kad tu­ri­me da­bar kon­cen­truo­tis į svar­bes­nius klau­si­mus, ne vien į ši­tą te­mą“, – dės­tė V.Gap­šys.

Tuo me­tu Sei­mo ko­mi­si­jos dėl V.Gap­šio ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo va­do­vas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis yra svars­tęs, jog „dar­bie­tis“ stai­ga su­sku­bo trauk­tis iš Sei­mo siek­da­mas, kad da­lis jam ne­pa­lan­kios ty­ri­mo in­for­ma­ci­jos dėl po­vei­kio ne­tap­tų vie­ša.

Pa­sak VRK va­do­vo, ga­vus par­la­men­ta­ro pra­šy­mą nu­trauk­ti įga­lio­ji­mus to­les­nė pro­ce­dū­ra pa­pras­ta – par­la­men­ta­ras tu­rės per po­sė­dį pa­tvir­tin­ti, kad at­si­sa­ko man­da­to.

V.Gap­šį pa­keis­ti pre­ten­duo­jan­tis pa­va­sa­rį „dar­bie­čius“ pa­li­kęs Aly­taus po­li­ti­kas Au­ri­mas Trun­cė sa­ko dar ne­priė­męs spren­di­mo dėl dar­bo Sei­me, tą pa­da­ry­siąs grį­žęs iš at­os­to­gų šią sa­vai­tę. Jis yra re­gis­tra­vę­sis da­ly­vau­ti par­la­men­to rin­ki­muo­se kaip ne­prik­lau­so­mas kan­di­da­tas.

„Mes pla­nuo­ja­me ry­toj, vė­liau­siai ki­tą sa­vai­tę pri­pa­žin­ti, kad jis yra iš­rink­ta­sis Sei­mo na­rys ir jam rei­kės lauk­ti rug­sė­jo 10-osios, ka­da Sei­mas su­si­rinks į pir­mą­jį (ru­dens se­si­jos) po­sė­dį ir ta­da pa­skelb­ti sa­vo va­lią – ar jis duo­da prie­sai­ką kaip Sei­mo na­rys ar Sei­mas pri­ima nu­ta­ri­mą, kad jis ne­no­ri bū­ti Sei­mo na­riu. Ta­da mes ki­tą as­me­nį iš to pa­ties są­ra­šo pri­pa­žin­si­me esant Sei­mo na­riu“, – tvir­ti­no VRK pir­mi­nin­kas Z.Vai­gaus­kas.

Par­la­men­tą pa­lie­kan­tis V.Gap­šys lie­ka va­do­vau­ti Dar­bo par­ti­jos rin­ki­mų šta­bui ir kan­di­da­tuos į Sei­mą šios par­ti­jos są­ra­še dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je tre­čiu nu­me­riu.

Anks­čiau Sei­mo na­rio man­da­to at­si­sa­kė ki­tas to pa­čio iki­teis­mi­nio ty­ri­mo da­ly­vis – li­be­ra­las Eli­gi­jus Ma­siu­lis. Jį pro­ku­ro­rai įta­ria pa­ėmus iš R.Kur­lians­kio dau­giau kaip 100 tūkst. eu­rų ky­šį.

Sei­mo rin­ki­mai vyks spa­lio 9 die­ną.