V. Gapšiui – įtarimai prekyba poveikiu ir kyšininkavimu
Vyks­tant iki­teis­mi­niam ty­ri­mui dėl ga­li­mos po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos, tei­sė­sau­ga pir­ma­die­nį bu­vu­siam par­la­men­ta­rui Dar­bo par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kui Vy­tau­tui Gap­šiui par­eiš­kė įta­ri­mus dėl pre­ky­bos po­vei­kiu ir stam­baus mas­to ky­ši­nin­ka­vi­mo.

„Į­ta­ri­mai par­eikš­ti dėl stam­baus mas­to ky­ši­nin­ka­vi­mo ir pre­ky­bos po­vei­kiu“, – BNS sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Ri­ta Stun­die­nė.

Bu­vu­siam Sei­mo na­riui taip pat skir­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti.

Iš­ėjęs po apk­lau­sos V.Gap­šys tei­gė su įta­ri­mais ne­su­tin­kan­tis.

„Aš to­kių nu­si­kals­ta­mų vei­kų ne­pa­da­riau“, – kal­bė­jo „dar­bie­tis“.

Jis tvir­ti­no per apk­lau­są iš pro­ku­ro­ro ne­iš­gir­dęs jo­kių nau­jų ty­ri­mo ap­lin­ky­bių ar fak­tų, nes „vi­sas lai­kas bu­vo pra­ktiš­kai skir­tas (...) an­ke­ti­niams duo­me­nims už­pil­dy­ti“.

„Nau­jos in­for­ma­ci­jos šiai die­nai aš ne­ga­vau, o įta­ri­mo teks­tas yra pra­ktiš­kai pa­gal tai, kas bu­vo Ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro krei­pi­mę­si į Sei­mą“, – tei­gė V.Gap­šys.

Ne­pai­sant to, kad prieš sa­vai­tę at­si­sa­kė Sei­mo na­rio man­da­to, o su juo ir tu­rė­tos tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės, V.Gap­šys da­ly­vaus šių me­tų Sei­mo rin­ki­muo­se ir yra tre­čias Dar­bo par­ti­jos są­ra­še dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je. Tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę jis gaus kaip kan­di­da­tas į par­la­men­tą, ta­čiau Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja ne­lie­čia­my­bę ga­li pa­nai­kin­ti ga­vu­si tei­sė­sau­gos pra­šy­mą.

Klau­sia­mas, ar to­les­nė­je ty­ri­mo ei­go­je ne­si­dangs­tys tei­si­ne ne­lie­čia­my­be, Dar­bo par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas sa­kė: „At­si­sa­kiau man­da­to, at­ėjau į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, tu­ri­me ga­li­my­bes at­lik­ti vi­sas tei­si­nes pro­ce­dū­ras ir, pa­ti­kė­ki­te, aš tur­būt esu la­biau­siai su­in­te­re­suo­tas žmo­gus, kad ši­tos pro­ce­dū­ros baig­tų­si kuo grei­čiau, kad ne­rei­kė­tų de­šimt me­tų lauk­ti“.

Jis tei­gė, kad iš „MG Bal­tic“ val­do­mų ži­niask­lai­dos prie­mo­nių Dar­bo par­ti­ja yra ga­vu­si po­li­ti­nės rek­la­mos nuo­lai­dų, ta­čiau ne­at­si­mi­nė ka­da.

Pro­ku­ro­rai įta­ria, kad V.Gap­šys pa­ėmė 25 tūkst. eu­rų ky­šį už vers­lo kon­cer­nui „MG Bal­tic“ pa­lan­kius spren­di­mus.

Pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, 25 tūkst. eu­rų ky­šį par­la­men­ta­ras ga­vo per po­li­ti­nės rek­la­mos nuo­lai­das. Įta­ria­ma, kad vie­nu at­ve­ju tai at­lik­ta per bend­ro­vę, ku­ri bu­vo įga­lio­ta at­sto­vau­ti par­ti­jos in­te­re­sams trans­liuo­jant per te­le­vi­zi­ją po­li­ti­nę par­ti­jos rek­la­mą, su­tei­kus 10 tūkst. eu­rų nuo­lai­dą už dve­jo­se šio kon­cer­no val­do­mo­se te­le­vi­zi­jo­se trans­liuo­tą po­li­ti­nę rek­la­mą. Dar 15 tūkst. eu­rų – per gal­būt ap­si­mes­ti­nę par­amos su­tar­tį tarp vie­nos vie­šo­sios įstai­gos ir kon­cer­no val­do­mos bend­ro­vės.

Ta­me pa­čia­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­mai įta­ri­mai dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo pa­teik­ti bu­vu­siam Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kui ir eks­par­la­men­ta­rui Eli­gi­jui Ma­siu­liui, „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tui Rai­mon­dui Kur­lians­kiui.