V. Gapšį norėta apklausti kaip specialųjįį liudytoją
Bu­vu­sį Sei­mo na­rį Vy­tau­tą Gap­šį ty­ri­me dėl Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rės Ri­tos Aliu­ko­nie­nės ket­vir­ta­die­nį no­rė­ta apk­laus­ti kaip spe­cia­lų­jį liu­dy­to­ją, ta­čiau jis ne­su­ti­ko.

„Ne­su­ti­ko bū­ti apk­laus­tas spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju“,– BNS sa­kė V.Gap­šio ad­vo­ka­tas Sau­lius Ju­zu­ko­nis.

Pas bu­vu­sį „dar­bie­tį“ bu­vo at­lik­tos kra­tos, iš V.Gap­šio pa­im­tas te­le­fo­nas, kom­piu­te­ris.

„Į­ta­ri­mų ne­tei­kė jo­kių“, – BNS sa­kė gy­nė­jas. Liu­dy­to­ju V.Gap­šys apk­laus­tas ne­bu­vo.

S.Ju­zu­ko­nis V.Gap­šį gy­nė Dar­bo par­ti­jos „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lo­je vi­sų ins­tan­ci­jų teis­muo­se. Per­nai gruo­dį Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas pa­li­ko ga­lio­ti Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jui Vik­to­rui Us­pas­ki­chui anks­čiau skir­tą 6,8 tūkst. eu­rų bau­dą, V.Gap­šys li­ko nu­baus­tas 3,6 tūkst. eu­rų, bu­vu­si fi­nan­si­nin­kė Ma­ri­na Liut­ke­vi­čie­nė – 5,7 tūkst. eu­rų bau­do­mis. V.Us­pas­ki­chas ir V.Gap­šys bau­das jau yra su­mo­kė­ję.

At­mes­da­mas V.Gap­šio ar­gu­men­tus, kad jo par­ei­gos Dar­bo par­ti­jo­je ne­bu­vo su­si­ju­sios su bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos or­ga­ni­za­vi­mu ir ve­di­mu, Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas nu­ro­dė, kad jis, bū­da­mas par­ti­jos at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius, ži­no­jo, jog par­ti­jo­je ne vi­sos pi­ni­gi­nės lė­šos yra ofi­cia­liai aps­kai­to­mos, ir da­vė nu­ro­dy­mus bu­hal­te­rei Ni­jo­lei Ste­po­na­vi­čiū­tei iš ne­ofi­cia­liai aps­kai­to­mų lė­šų ap­mo­kė­ti ku­ro bei te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų iš­lai­das. Dėl to­kių jo veiks­mų iš da­lies ne­bu­vo ga­li­ma nu­sta­ty­ti Dar­bo par­ti­jos 2004–2006 me­tų tur­to, įsi­pa­rei­go­ji­mų dy­džio ir struk­tū­ros.

S.Ju­zu­ko­nis sa­ko ne­ti­kin­tis tuo, ką tei­sė­sau­ga skel­bia apie ga­li­mą ky­ši­nin­ka­vi­mą Dar­bo par­ti­jos by­lo­je.

„Ko­le­gi­ja miš­ri, au­to­ri­te­tin­gi as­me­nys, ir at­lik­ti to­kius veiks­mus? Ne­įma­no­ma bu­vo. (..) Gal ir bu­vo su­si­ti­ki­mai, gal ten kas nors ką ir kal­bė­jo, ši­to ne­pa­neig­si, bet ma­nau, kad ty­ri­mas tuo ir baig­sis“, – ma­no ad­vo­ka­tas.

S.Ju­zu­ko­nis sa­ko, kad tei­sė­jo V.Ai­du­ko ir R.Aliu­ko­nie­nės ne­pa­žįs­ta as­me­niš­kai ir ne­bend­rau­ja. R.Aliu­ko­nie­nės va­do­vau­ja­mas sky­rius ku­ruo­ja nu­žu­dy­mų ir ki­tų su­nkių nu­si­kal­ti­mų by­las, S.Ju­zu­ko­nis tei­gia to­kių by­lų ne­sii­man­tis.

„Kaip V.Gap­šiui ei­ti ap­lin­kui, jei­gu aš esu? Pas mus net to­kios kal­bos ne­bu­vo“, – ti­ki­no gy­nė­jas.

Ket­vir­ta­die­nį Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vai pra­ne­šė, kad at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Pir­mo­jo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus va­do­vės R.Aliu­ko­nie­nės yra su­si­jęs su Dar­bo par­ti­jos by­los nag­ri­nė­ji­mu Aukš­čiau­sia­me Teis­me.

Pa­sak Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mo ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro Mar­ty­no Jo­vai­šos, R.Aliu­ko­nie­nei ket­vir­ta­die­nį bus pa­teik­ti įta­ri­mai pre­ky­ba po­vei­kiu stam­biu mas­tu.

Pro­ku­ro­rai kol kas ne­atsk­lei­džia duo­me­nų, kaip tiks­liai ga­lė­jo įvyk­ti nu­si­kal­ti­mas. M.Jo­vai­ša tik pa­brė­žė, kad „į­ta­ria­mų­jų ga­li bū­ti ir dau­giau“.

BNS ži­nio­mis, ty­ri­me dėl ga­li­mo ne­tei­sė­to Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ro­rės po­vei­kio Dar­bo par­ti­jos by­los nag­ri­nė­ji­mui ket­vir­ta­die­nį kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas bu­vo apk­laus­tas by­lą nag­ri­nė­ju­sios tei­sė­jų ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Ai­du­kas.

Spe­cia­laus liu­dy­to­jo sta­tu­sas as­me­niui su­tei­kia­mas, kai jis apk­lau­sia­mas apie sa­vo veiks­mus, bet pa­grin­do įta­ri­mams par­eikš­ti ne­pa­kan­ka. Tei­sė­jai tu­ri tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę, to­dėl jiems taip pat ne­ga­li bū­ti par­eikš­ti įta­ri­mai.

Dar­bo par­ti­jos by­lą su ka­sa­ci­niais skun­dais Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me per tris po­sė­džius iš­nag­ri­nė­jo miš­ri Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus ir Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus sep­ty­nių tei­sė­jų ko­le­gi­ja.

Ją be V.Ai­du­ko su­da­rė Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jai Ri­ma Ažu­ba­ly­tė, To­mas Šeš­kaus­kas, Ar­ma­nas Ab­ra­ma­vi­čius, Ole­gas Fe­do­siu­kas ir Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus tei­sė­jos Si­gi­ta Ru­dė­nai­tė ir Bi­ru­tė Ja­na­vi­čiū­tė.